Quyết định 28/2015/QĐ-UBND

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 17/2009/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2015/QĐ-UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2015/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU GIÚP UBND TỈNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2009/QĐ-UBND NGÀY 11/6/2009

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 224/TTr-SNV ngày 12/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND tỉnh và Văn bản số 362/STP–XDVB ngày 31/7/2015 của Sở Tư pháp về việc thẩm định văn bản QPPL,

QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND tỉnh như sau:

1. Bãi bỏ các Khoản sau của Quy chế:

1.1 Khoản 4, Điều 2 (quy định về nguyên tắc phối hợp): Các đề án, kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về công tác tôn giáo và giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến tôn giáo trước khi trình xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ phải có ý kiến thống nhất giữa Sở Nội vụ với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan.

1.2 Khoản 2, Điều 4 (quy định về nội dung phối hợp): Trình UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm, các dự án quan trọng thuộc lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

1.3 Khoản 3, Điều 4: Tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến đối tượng là cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo và chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo.

1.4 Khoản 5, Điều 4: Tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc xem xét đề nghị xây dựng mới, sửa chữa lớn các công trình kiến trúc tôn giáo của tổ chức tôn giáo cơ sở theo quy định pháp luật.

1.5 Khoản 6, Điều 4: Tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc xem xét đề nghị đăng ký phong chức, bổ nhiệm, suy cử chức sắc, nhà tu hành; thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành; những người đi đào tạo tại các trường đào tạo tôn giáo.

1.6 Khoản 8, Điều 4: Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với UBND tỉnh về chính sách và thực hiện chính sách đối với tổ chức tôn giáo và chức sắc, nhân sĩ tôn giáo.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 (quy định về các cơ quan thành viên tham gia phối hợp): Các cơ quan sau đây thực hiện phối hợp để tham mưu với UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

2.1 Cơ quan thường trực: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.

2.2 Thành viên tham gia thường xuyên:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

- Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Công an tỉnh Thái Nguyên.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.

- Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

- Sở Xây dựng Thái Nguyên.

2.3 Thành viên tham gia đối với những trường hợp có liên quan khi cần thiết giao Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ chủ trì mời.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 5: Tổ công tác liên ngành về tôn giáo gồm:

- Tổ trưởng: Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo.

- Tổ phó: Đại diện Công an tỉnh Thái Nguyên.

- Tổ viên:

+ Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

+ Đại diện UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên.

+ Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

+ Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên.

+ Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.

+ Đại diện Sở Xây dựng Thái Nguyên.

+ Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

+ Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Thái Nguyên.

Trong trường hợp thành viên Tổ công tác được cử đi công tác, học tập liên tục từ 06 tháng trở lên hoặc có thay đổi về nhân sự thì cơ quan chủ quản phải thông báo và có văn bản cử người thay thế gửi cho cơ quan thường trực của Tổ công tác (Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Thái Nguyên).

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 7 (quy định về chế độ làm việc của Tổ liên ngành): Trường hợp tổ viên không thể dự họp được thì phải báo cáo với Tổ trưởng Tổ công tác trước ngày họp và đề xuất Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp thay thế để giải quyết công việc.

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8 (quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên Tổ liên ngành): Tham mưu với lãnh đạo cơ quan trong việc sử dụng bộ máy giúp việc của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ phối hợp được giao khi cần thiết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này bãi bỏ, sửa đổi một số nội dung của Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND tỉnh, các nội dung khác tại Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND vẫn được giữ nguyên để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Bộ Nội vụ;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, NC.
Tungnm,17/9/15, 40b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2015
Ngày hiệu lực04/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2015/QĐ-UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo Thái Nguyên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2015/QĐ-UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýDương Ngọc Long
       Ngày ban hành24/09/2015
       Ngày hiệu lực04/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2015/QĐ-UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2015/QĐ-UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo Thái Nguyên

           • 24/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực