Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy định thực hiện chế độ, chính sách về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2016/QĐ-UBND chế độ chính sách công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Lai Châu 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2016/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 26 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 và Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số ngày 27/12/2008;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án về công tác dân số -kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 148/TTr-SYT ngày 22/8/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chung

1. Chế độ, chính sách về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Lai Châu quy định được trích từ nguồn ngân sách địa phương. Thời hạn thực hiện chế độ, chính sách trong quy định này đến hết năm 2020.

2. Quy định này được áp dụng đối với các tập thể và cá nhân trong việc thực hiện các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quy định cụ thể

1. Về khen thưởng

a) Đối với các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã): Trong 3 năm liên tục không có người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, UBND tỉnh bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương thưởng 5.000.000 đồng/xã.

b) Đối với thôn, bản, tổ dân phố (gọi chung là bản): Trong 3 năm liên tục không có người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, UBND tỉnh bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương thưởng 2.000.000 đồng/bản.

2. Chính sách đối với cộng tác viên dân số

Cộng tác viên dân số không phải là nhân viên y tế thôn bản được hỗ trợ 0,2 mức lương tối thiểu/người/tháng từ nguồn ngân sách địa phương.

3. Xử lý vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình theo các quy định hiện hành. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Ngoài hình thức kỷ luật theo quy định chung của Đảng (đối với đảng viên); theo quy định của Chính phủ (đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động được hưởng lương); hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố, khu phố (đối với Nhân dân); các đơn vị, cá nhân vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bị xử lý như sau:

a) Không xét các danh hiệu thi đua trong 3 năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước kể từ năm có hành vi vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

b) Không xét công nhận các danh hiệu thi đua và danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong năm có người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bị phát hiện.

c) Không xét công nhận danh hiệu “Thôn, bản, khu phố văn hóa và tương đương”, đối với các thôn, bản, khu phố trong năm có người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bị phát hiện.

d) Không xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” trong hai năm đối với gia đình có người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bị phát hiện.

Điều 3. Thời gian áp dụng

1. Chế độ thưởng

Đối với xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố được xét khen thưởng vào dịp tổng kết hàng năm, thời điểm xét thành tích 3 năm liên tục không có người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình được tính kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Chính sách đối với cộng tác viên dân số

Được áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 đến hết năm 2017.

3. Xử lý vi phạm

Thời điểm áp dụng xử lý vi phạm kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Điều 4. Nguồn kinh phí

1. Nguồn kinh phí để thực hiện chi trả mức hỗ trợ hàng tháng đối với cộng tác viên làm công tác dân số thôn, bản, tổ dân phố được bố trí trong dự toán hàng năm của ngân sách địa phương qua Sở Y tế (Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình) chi trả cho cộng tác viên theo danh sách do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; việc quản lý, thanh quyết toán thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Nguồn kinh phí thưởng cho tập thể, cá nhân được bố trí trong dự toán hàng năm của Sở Y tế (giao Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình thực hiện).

Điều 5. Giao Sở Y tế là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quy định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/9/2016. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2016
Ngày hiệu lực06/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2016/QĐ-UBND chế độ chính sách công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Lai Châu 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2016/QĐ-UBND chế độ chính sách công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Lai Châu 2016 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýTống Thanh Hải
       Ngày ban hành26/08/2016
       Ngày hiệu lực06/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2016/QĐ-UBND chế độ chính sách công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Lai Châu 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2016/QĐ-UBND chế độ chính sách công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Lai Châu 2016 2020