Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Hà Nam 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 57/2017/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2016/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Hà Nam 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2016/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 2/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản">66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1493/TTr-STC ngày 17/8/2016 về việc đề nghị phê duyệt mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam, như sau:

1. Đá làm vật liệu xây dựng thông thường: Mức thu 5.000 đồng/m3

2. Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp): Mức thu 3.000 đồng/tấn.

3. Các loại cát khác (không kể cát vàng): Mức thu 4.000 đồng/m3.

4. Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: Mức thu 2.000 đồng/m3.

5. Đất sét, đất làm gạch ngói: Mức thu 2.000 đồng/m3.

6. Khoáng sản không kim loại khác: Mức thu 30.000 đồng/tấn.

7. Đô-lô-mít (đolomite): Mức thu: 30.000 đồng/tấn.

8. Than khác: Mức thu 10.000 đồng/tấn.

Điều 2. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng qui định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Điều 1 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh về việc thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thuế tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức quản lý thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại quyết định này và quy định của Luật quản lý thuế.

Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi cục thuế các huyện, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
- Website Hà Nam; TTCB;
- Lưu: VT; KT.
QĐ số 13/2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/08/2016
Ngày hiệu lực 28/08/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2016/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Hà Nam 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Hà Nam 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Nam
Người ký Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành 18/08/2016
Ngày hiệu lực 28/08/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 28/2016/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Hà Nam 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2016/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Hà Nam 2016