Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2004/QĐ-UB, 66/2002/QĐ-UB, 68/2002/QĐ-UB do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2004/QĐ-UB 66/2002/QĐ-UB 68/2002/QĐ-UB Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2017/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 01 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2004/QĐ-UB NGÀY 13/4/2004, QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2002/QĐ-UB NGÀY 24/10/2002, QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2002/QĐ-UB NGÀY 24/10/2002 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành ph thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1445/TTr-SNV ngày 12/7/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày 13/4/2004 của UBND tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Quản lý các bệnh xã hội thành Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội tỉnh Bình Phước, Quyết định số 66/2002/QĐ-UB ngày 24/10/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Đức Liễu trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng tnh Bình Phước và Quyết định số 68/2002/QĐ-UB ngày 24/10/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Bom Bo trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng tnh Bình Phước.

Lý do: Không còn phù hợp với nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng BY tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SNội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTT
U, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, Ph
òng NC, KGVX;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2017
Ngày hiệu lực15/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2004/QĐ-UB 66/2002/QĐ-UB 68/2002/QĐ-UB Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2004/QĐ-UB 66/2002/QĐ-UB 68/2002/QĐ-UB Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành01/08/2017
        Ngày hiệu lực15/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2004/QĐ-UB 66/2002/QĐ-UB 68/2002/QĐ-UB Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2004/QĐ-UB 66/2002/QĐ-UB 68/2002/QĐ-UB Bình Phước

            • 01/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực