Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND khen thưởng tác giả cơ quan báo chí ngoài tỉnh Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2017/QĐ-UBND khen thưởng tác giả cơ quan báo chí ngoài tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2017/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ VÀ TẬP THỂ CƠ QUAN BÁO CHÍ NGOÀI TỈNH CÓ THÀNH TÍCH TUYÊN TRUYỀN, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 904/TTr-STTTT ngày 09 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2017 và thay thế Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

QUY CHẾ

KHEN THƯỞNG TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ VÀ TẬP THỂ CƠ QUAN BÁO CHÍ NGOÀI TỈNH CÓ THÀNH TÍCH TUYÊN TRUYỀN, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, trình tự bình xét khen thưởng hàng năm đối với tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí góp phần tuyên truyền quảng bá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai đã được đăng, phát trên báo chí ngoài tỉnh có giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tác giả và nhóm tác giả là nhà báo (phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý) của các cơ quan báo chí ngoài tỉnh, các văn phòng đại diện của cơ quan báo chí tại tỉnh Đồng Nai.

2. Tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh, các văn phòng đại diện của cơ quan báo chí tại tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng

1. Đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục quy định.

2. Công khai, dân chủ, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số.

3. Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng vật chất.

4. Hiệu quả khen thưởng lan tỏa tích cực.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 4. Tiêu chuẩn xét khen thưởng

1. Tiêu chí khen thưởng

a) Có số lượng tác phẩm (tin, bài, các thể loại báo chí), chuyên trang, chuyên mục với tần suất cao về Đồng Nai.

b) Tác phẩm báo chí thông tin, phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan, chính xác, sâu sắc về thực tiễn sinh động; có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển của Đồng Nai trên các lĩnh vực của quá trình xây dựng và phát triển; thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân, dư luận xã hội trong và ngoài tỉnh.

c) Tác phẩm báo chí gợi mở, đề xuất, định hướng những giải pháp tích cực, khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; có tác động tích cực thúc đẩy quá trình phát triển trên các lĩnh vực; động viên, cổ vũ kịp thời những điển hình tốt, mô hình hay, có sức lan tỏa trong toàn xã hội.

d) Tập thể cơ quan báo chí có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Đồng Nai, có định hướng tuyên truyền, quảng bá cho tỉnh Đồng Nai.

đ) Nhà báo và cơ quan báo chí có đạo đức, phẩm chất trong sáng về nghề nghiệp; không có những sai phạm pháp luật trong hoạt động báo chí và đạo đức người làm báo.

2. Xếp loại mức thưởng

a) Đối với tác giả và nhóm tác giả: Tác giả và nhóm tác giả được xét khen thưởng mức A phải có ít nhất 10 tác phẩm bài, mức B phải có ít nhất 07 tác phẩm bài, mức C phải có ít nhất 05 tác phẩm bài thông tin tuyên truyền về Đồng Nai đã được đăng, phát trong năm trên báo chí ngoài tỉnh.

b) Đối với tập thể cơ quan báo chí: Tập thể cơ quan báo chí được xét khen thưởng mức A phải có ít nhất 20 tác phẩm bài, mức B phải có ít nhất 15 tác phẩm bài, mức C phải có ít nhất 10 tác phẩm bài đã được đăng, phát trong năm trên báo chí ngoài tỉnh.

c) Trường hợp đặc biệt, có thể không căn cứ vào số lượng tác phẩm đã tuyên truyền về Đồng Nai, nhưng tác phẩm báo chí được khen thưởng phải là tác phẩm thật sự tiêu biểu, mang lại hiệu quả xã hội tích cực và góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh về Đồng Nai.

3. Căn cứ số lượng, chất lượng đề tài, thể loại tuyên truyền, tác động xã hội của tác phẩm báo chí; Hội đồng xét thưởng sẽ định mức khen thưởng A, B, C cho tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí có thành tích thông tin tuyên truyền về Đồng Nai.

Điều 5. Hình thức và cơ cấu khen thưởng

1. Hình thức khen thưởng: Tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh kèm theo tiền thưởng tương ứng thành tích đạt được.

2. Cơ cấu khen thưởng

a) Đối với tác giả, nhóm tác giả: Đạt mức A, B, C theo các tiêu chuẩn của Khoản 1 và Điểm a hoặc Điểm c, Khoản 2, Điều 4 của Quy chế này.

b) Đối với tập thể cơ quan báo chí: Đạt mức A, B, C theo các tiêu chuẩn của Khoản 1 và Điểm b, Điểm c, Khoản 2, Điều 4 của Quy chế này.

Điều 6. Giá trị giải thưởng

1. Tác giả và nhóm tác giả:

a) Mức A: 10 lần (mười lần) mức lương cơ sở.

b) Mức B: 07 lần (bảy lần) mức lương cơ sở.

c) Mức C: 05 lần (năm lần) mức lương cơ sở.

2. Tập thể cơ quan báo chí:

a) Mức A: 20 lần (hai mươi lần) mức lương cơ sở.

b) Mức B: 15 lần (mười lăm lần) mức lương cơ sở.

c) Mức C: 10 lần (mười lần) mức lương cơ sở.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 7. Hội đồng xét khen thưởng

1. Thẩm quyền thành lập Hội đồng xét thưởng:

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét thưởng.

2. Thành phần Hội đồng xét thưởng

a) Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ tịch Hội đồng.

b) Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh: Phó Chủ tịch Hội đồng (Thường trực Hội đồng)

c) Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh); một số nhà báo, nhà nghiên cứu và phê bình uy tín.

3. Cơ quan giúp việc Hội đồng xét khen thưởng: Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh.

Điều 8. Quy trình và thời gian xét khen thưởng

1. Thời điểm xét thưởng trong Quý 4 hàng năm (chậm nhất là ngày 05 tháng 11). Các tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh gửi các bài viết đã đăng phù hợp với các tiêu chí quy định tại Điều 4 Quy chế này và giới thiệu tóm tắt thành tích (bản giới thiệu tóm tắt thành tích có xác nhận của lãnh đạo cơ quan báo chí) gửi về Hội Nhà báo tỉnh để tổng hợp. Lễ trao thưởng tiến hành vào đợt họp báo định kỳ cuối năm.

2. Cơ quan giúp việc cho Hội đồng xét khen thưởng có nhiệm vụ thông báo, tổng hợp, chọn lọc và giới thiệu tóm tắt thành tích các tập thể, cá nhân vào danh sách khen thưởng dựa trên việc theo dõi báo chí trong năm gửi đến Thường trực Hội đồng xét khen thưởng.

3. Cơ quan Thường trực Hội đồng xét khen thưởng gửi xin ý kiến các thành viên Hội đồng xét khen thưởng, tổng hợp và đề xuất họp Hội đồng xét khen thưởng. Kết quả xét thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 03 ngày sau khi có kết quả của Hội đồng xét khen thưởng.

4. Sau 07 ngày công bố kết quả họp xét của Hội đồng, cơ quan Thường trực tổng hợp lập hồ sơ trình UBND tỉnh xét khen thưởng theo quy định.

Điều 9. Hồ sơ thủ tục đề nghị xét khen thưởng

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị khen thưởng trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ), thành phần hồ sơ gồm:

1. Tờ trình xét khen thưởng;

2. Danh sách đề nghị khen thưởng báo chí;

3. Các tác phẩm kèm theo;

4. Biên bản họp Hội đồng xét khen thưởng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Kinh phí khen thưởng

1. Kinh phí khen thưởng được lấy từ nguồn Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh.

2. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh duyệt cấp kinh phí cho việc khen thưởng tại Quy chế này.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

1. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả bình xét khen thưởng báo chí theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông ch trì, phối hợp Hội Nhà báo tỉnh cùng các đơn vị liên quan xem xét và báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Mọi khiếu nại sẽ được xem xét giải quyết chậm nhất là 07 ngày sau khi công bố công khai kết quả xét thưởng.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời đến Sở Thông tinTruyền thông, Hội Nhà báo tỉnh để tổng hợp, nghiên cứu báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2017
Ngày hiệu lực25/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2017/QĐ-UBND khen thưởng tác giả cơ quan báo chí ngoài tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2017/QĐ-UBND khen thưởng tác giả cơ quan báo chí ngoài tỉnh Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýNguyễn Hòa Hiệp
       Ngày ban hành04/08/2017
       Ngày hiệu lực25/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2017/QĐ-UBND khen thưởng tác giả cơ quan báo chí ngoài tỉnh Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2017/QĐ-UBND khen thưởng tác giả cơ quan báo chí ngoài tỉnh Đồng Nai