Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự án đầu tư trong khu công nghiệp do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng khu công nghiệp Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2017/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ, THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về qun lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, b sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về qun lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Qun lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương tại Tờ trình số 12/TTr-BQL ngày 30 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bn vẽ thi công đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý (trừ công trình thuộc thm quyn thm định của Bộ Xây dựng, Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành).

Điều 2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phân cấp tại Điều 1 đối với công trình, dự án trong khu công nghiệp thuộc quyền quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được phân cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày 01/01/2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng; Bộ KH-ĐT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- TT Công báo; Website t
nh;
- LĐVP,Km,Tạo,TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trầ
n Thanh Liêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng khu công nghiệp Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng khu công nghiệp Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 28/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng khu công nghiệp Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng khu công nghiệp Bình Dương

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực