Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2017/QĐ-UBND NGÀY 03/8/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/ 6/2015;

Căn cứ Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ;

Thực hiện Kết luận kiểm tra số 78/KL-KTrVB ngày 16/10/2017 của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp về Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh, như sau:

“Điều 1: Quy định giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Khu nhà ở khóm 3, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long gồm 06 căn đơn giá cho thuê: 3.961 đồng/m2/tháng.

2. Khu nhà ở đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long gồm 18 căn đơn giá cho thuê: 3.961 đồng/m2/tháng.

3. Khu nhà ở đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long gồm 02 căn đơn giá cho thuê: 3.961 đồng/m2/tháng.

4. Khu nhà ở đường Phạm Hùng, Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long gồm 16 căn đơn giá cho thuê: 3.260 đồng/m2/tháng”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư Pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Báo Vĩnh Long;
- Sở Tư pháp;
- Phòng: KT-TH, KTN;
- Lưu: VT, 6.14.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýLê Quang Trung
       Ngày ban hành20/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long

           • 20/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực