Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về phí trên địa bàn tỉnh

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật quy định phí Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2018/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC QUY ĐỊNH VỀ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phílệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về phí trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1624/TTr-STC ngày 20 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước Quy định về phí trên địa bàn tỉnh (Có danh mục kèm theo).

Lý do: Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- C
c kiểm tra văn bn (B Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND
tỉnh;
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP,
CV TH, KT;
- Lưu: VT.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC QUY ĐỊNH VỀ PHÍ BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh)

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do bãi bỏ

1

25/2012/QĐ-UBND

14/9/2012

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí năm 2015, Luật Đấu giá tài sản năm 2016

2

05/2016/QĐ-UBND

25/01/2016

Bãi bỏ một phần điểm a, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí năm 2015, Luật Đấu giá tài sản năm 2016

3

10/2013/QĐ-UBND

06/02/2013

Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí năm 2015, Luật Đấu giá tài sản năm 2016

4

19/2014/QĐ-UBND

30/9/2014

Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015

5

15/2014/QĐ-UBND

21/8/2014

Quy định thu phí sử dụng đường bộ dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long

Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015

6

35/2014/QĐ-UBND

19/12/2014

Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT Quốc lộ 13, đoạn từ km 62+700 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 95+000 (thị trấn An Lộc - Bình Long - Bình Phước)

Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015

7

34/2014/QĐ-UBND

19/12/2014

Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường ĐT741, đoạn từ km 49+537 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 72+861 (Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su).

Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015

8

Điều 1, Điều 2, Điều 3, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ- UBND

23/12/2015

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2018
Ngày hiệu lực15/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật quy định phí Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 28/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật quy định phí Bình Phước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật quy định phí Bình Phước

         • 04/07/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/07/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực