Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 55/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Hòa Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2018/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN TẠI ĐIỀU 4 QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2016/QĐ-UBND NGÀY 27-12-2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22-6-2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17-6-2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18-6-2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07-4-2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06-5-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1675/TTr-SXD ngày 05-7-2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số khoản tại Điều 4 Quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 27-12-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

1. Khoản 1 được sửa đổi như sau:

“1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực chưa có quy hoạch phân khu, chưa có quy hoạch chi tiết.

a) Đối với các dự án trong đô thị (Thành phố và các thị trấn, thị xã)

Khi cấp giấy phép quy hoạch phải căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của đô thị, quy định quản lý theo quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, đề xuất của chủ đầu tư (Áp dụng xem xét trên cơ sở Khoản 2 Điều 37 Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07-4-2010 của Chính phủ).

b) Đối với các dự án ngoài đô thị

Khi cấp giấy phép quy hoạch phải căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của khu chức năng đặc thù, quy định quản lý theo quy hoạch chung xây dựng (nếu có) và đề xuất của chủ đầu tư (Áp dụng xem xét trên cơ sở Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06-5-2015 của Chính phủ).

c) Nội dung của giấy phép quy hoạch được quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07-4-2010 của Chính phủ và Điều 35 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06-5-2015 của Chính phủ.”

2. Khoản 2 được sửa đổi như sau:

“2. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị

a) Đối với các dự án trong đô thị (Thành phố và các thị trấn, thị xã)

Khi cấp giấy phép quy hoạch cho công trình riêng lẻ phải xem xét trên cơ sở đồ án quy hoạch chung xây dựng hoặc đồ án quy hoạch phân khu đô thị, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, tình hình thực tế về không gian, kiến trúc, cảnh quan và điều kiện hạ tầng kỹ thuật, môi trường của khu vực và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn để xác định các thông số trong nội dung giấy phép quy hoạch.

b) Đối với các dự án ngoài đô thị

Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của khu chức năng đặc thù, quy định quản lý theo quy hoạch chung xây dựng, tình hình thực tế về không gian, kiến trúc, cảnh quan và điều kiện hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, để xác định các thông số trong giấy phép quy hoạch.

c) Nội dung của giấy phép quy hoạch được quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07-4-2010 của Chính phủ và Điều 35 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06-5-2015 của Chính phủ.”

3. Khoản 4 được sửa đổi như sau:

“4. Đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 5 ha (hoặc nhỏ hơn 2 ha đối với dự án xây dựng nhà ở chung cư): Thực hiện việc cấp giấy phép quy hoạch để lập dự án đầu tư, chấp thuận tổng mặt bằng, không phải lập quy hoạch chi tiết nếu phù hợp với quy hoạch phân khu.

(Các bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc, giải pháp hạ tầng kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án phải phù hợp với quy hoạch phân khu hoặc giấy phép quy hoạch được cấp đối với các trường hợp phải cấp giấy phép theo quy định tại Điều 36 Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07-4-2010 của Chính phủ và Điều 32 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06-5-2015 của Chính phủ; đảm bảo sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh).”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- TT Tin học và Công báo;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (Đ.70).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2018
Ngày hiệu lực20/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành08/08/2018
        Ngày hiệu lực20/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Hòa Bình

            • 08/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực