Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2019/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Ban hành văn bản quy phm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 110/BC-STP ngày 03 tháng 7 năm 2019 và xét đề nghị của Giám đc Sở Nội vụ tại Công văn s 49/SNV ngày 09 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi btoàn bộ 18 (mười tám) văn bản quy phạm pháp luật do UBND tnh ban hành (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Thủ trưởng các s, ban, ngành căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, xây dựng và quyết định ban hành văn bn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy ca các Chi cục thuộc các S, ngành theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của UBND tnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tchức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Trưng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi; Thủ trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ phá
p chế (Bộ Nội v);
- Cục Ki
m tra văn bn QPPL (Bộ Tư pháp);
-
Thường trực Tnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức T
nh y;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng HĐND tnh;
-
y ban MTTQ Việt nam tnh;
- Báo Quảng Ng
ãi, Đài PTTH Quảng Ngãi;
- VPUB: PVP, các phòng nghiên c
u, CBTH;
- Lưu: VT, NC, vi630.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 ca UBND tnh)

STT

Tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

1

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cấu t chc bộ máy ca Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tnh Quảng Ngãi

2

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Chi cục Phát trin nông thôn tnh Quảng Ngãi

3

Quyết định s 21/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sn tỉnh Quảng Ngãi

4

Quyết định s 23/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức ca Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tnh Quảng Ngãi

5

Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 23/5/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tnh Quảng Ngãi

6

Quyết định s 28/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Chi cục Lâm nghiệp tnh Qung Ngãi

7

Quyết định s 29/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức ca Chi cục Thú y tnh Quảng Ngãi

8

Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Phát triển đô thị Vạn Tường

9

Quyết định s 39/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức ca Chi cục Kim lâm tỉnh Quảng Ngãi

10

Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Chi cục An toàn vệ sinh thc phẩm tnh Quảng Ngãi

11

Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tnh Quảng Ngãi

12

Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Vviệc sửa đổi, bsung nội dung ca một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009 của UBND tỉnh Qung Ngãi

13

Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Về việc sửa đổi, bsung nội dung của một số Điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

14

Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Về việc sửa đi, bsung nội dung của một số điều Quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát trin nông thôn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

15

Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/07/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tnh Quảng Ngãi

16

Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Chi cục Bin và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi

17

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 09/05/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Chi cục Bảo v môi trường tnh Quảng Ni

18

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 06/07/2017

Về việc sa đi, bsung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND , ngày 06/7/2016 của UBND tnh Quảng Ngãi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực25/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrần Ngọc Căng
       Ngày ban hành14/10/2019
       Ngày hiệu lực25/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Quảng Ngãi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Quảng Ngãi

          • 14/10/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/10/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực