Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu phí tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2019/QĐ-UBND mức thu phí tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2019/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM QUAN DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CĂN CỨ BỘ CHỈ HUY QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM (TÀ THIẾT) VÀ VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1963/TTr-SVHTTDL ngày 06 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu phí tham quan tại Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài đến tham quan và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

3. Mức thu phí

a) Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết):

- Trẻ em cao từ 1,3m trở lên và người lớn: 20.000 đồng/lượt/khách.

- Trẻ em cao từ 01m đến dưới 1,3m: 10.000 đồng/lượt/khách.

b) Vườn Quốc gia Bù Gia Mập:

- Trẻ em cao từ 1,3m trở lên và người lớn: 50.000 đồng/lượt/khách.

- Trẻ em cao từ 01m đến dưới 1,3m: 25.000 đồng/lượt/khách.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chỉnh phủ;
- Bộ VHTT&DL;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở VHTT&DL;
- Kho Bạc nhà nước tỉnh;
- Như Điều 2;
- Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT);
- LĐVP, các Phòng, Trung tâm;
- Lưu: VT (T-2015/8).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/09/2019
Ngày hiệu lực 19/09/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2019/QĐ-UBND mức thu phí tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND mức thu phí tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Bình Phước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Nguyễn Tiến Dũng
Ngày ban hành 04/09/2019
Ngày hiệu lực 19/09/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 28/2019/QĐ-UBND mức thu phí tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Bình Phước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2019/QĐ-UBND mức thu phí tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Bình Phước

  • 04/09/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/09/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực