Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2019/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỘ TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về việc phê duyệt Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mi giai đoạn 2016-2020; s 1980/QĐ-TTg ngậy 17/10/2016 về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 91/SNN-PTNT ngày 09/4/2019 và vần bản s 786/SNN-PTNT ngày 09/5/2019; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản s 420 ngày 28/9/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi Tiêu chí số 10 - Thu nhập, như sau:

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người)

Năm 2019: ≥ 33

Năm 2020: ≥ 36

2. Sửa đổi chỉ tiêu của nội dung tiêu chí 14.3 “Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo” thuộc Tiêu chí số 14 - Giáo dục và Đào tạo, như sau:

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

Giáo dục và Đào tạo

14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo

≥ 40%

3. Sửa đổi Tiêu chí số 20 - Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mu, như sau:

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chtiêu

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu

20.1. Tt cả các thôn đạt chuẩn tối thiểu 5 tiêu chí (trong đó có tiêu chí: Vườn hộ và Công trình chăn nuôi, Hàng rào cây xanh và Vệ sinh môi trường) các tiêu chí còn lại đạt chuẩn trên 50%; có ít nhất 2 thôn đạt chuẩn.

Đạt

20.2. Có tối thiểu 90% vườn hộ trong xã được chỉnh trang, xây dựng; có ít nhất 20 vườn đạt chuẩn vườn mẫu.

Đạt

Điều 2. Bãi bỏ chỉ tiêu và nội dung tiêu chí 14.4 “Tỷ lệ lao động qua đào tạo” thuộc Tiêu chí Giáo dục và Đào tạo trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017 của Ủy ban nhân dân tnh.

Điều 3. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành phụ trách.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2019.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng Điều phối NTM TW;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND t
nh;
- Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Ph
ó VP (theo dõi NL);
- Văn phòng Điều ph
i NTM tnh;
-Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, NL
1. (15b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2019
Ngày hiệu lực02/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(02/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Khánh
       Ngày ban hành22/05/2019
       Ngày hiệu lực02/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 tháng trước
       (02/06/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới Hà Tĩnh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới Hà Tĩnh

        • 22/05/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 02/06/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực