Quyết định 28/2020/QĐ-UBND

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2016/QĐ-UBND quy định về khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2016/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2020/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 231/TTr-SNV ngày 29 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp;
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên HĐ TĐKT tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh,
các phòng CM, ĐV trực thuộc;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh,
Báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, KG-VX
(NTB).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2020
Ngày hiệu lực15/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(05/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2016/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2016/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành03/06/2020
        Ngày hiệu lực15/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (05/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2016/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2016/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn

              • 03/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực