Quyết định 28/2020/QĐ-UBND

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 71/2009/QĐ-UBND quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 71/2009/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2020/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/2009/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 12 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 44/TTr-SKHCN ngày 03 tháng 11 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Như Điều 2; CSDLQG về PL (Sở TP);
- TTCB, Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐVP, CV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Mai Hùng Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2020
Ngày hiệu lực01/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(13/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 71/2009/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 71/2009/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýMai Hùng Dũng
        Ngày ban hành11/11/2020
        Ngày hiệu lực01/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (13/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 71/2009/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 71/2009/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

              • 11/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực