Quyết định 28/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 28/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 gia hạn thời gian thực hiện Chương trình “Lồng ghép nghiên cứu rừng và tăng cường năng lực vào Chương trình phát triển của Quốc gia và Quốc tế” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/QĐ-BNN-HTQT Chương trình Lồng ghép nghiên cứu rừng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “LỒNG GHÉP NGHIÊN CỨU RỪNG VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VÀO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 8 năm 2009 Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ thư đề nghị của Nhà tài trợ - Tropenbos International Vietnam Programme (TBI) TBI-V/MARD/RB/Jm ngày 22/12/2012 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Chương trình;

Căn cứ Quyết định 2687/QĐ/BNN-HTQT ngày 01/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình “Lồng ghép nghiên cứu rừng và tăng cường năng lực vào Chương trình phát triển của Quốc gia và Quốc tế”;

Xét đề nghị của Viện Điều tra Quy hoạch rừng - Tổng cục Lâm nghiệp tại công văn số 287/ĐTQHR-CV ngày 26/12/2011 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Chương trình do tổ chức TBI - Hà Lan tài trợ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện dự Chương trình “Lồng ghép nghiên cứu rừng và tăng cường năng lực vào Chương trình phát triển của Quốc gia và Quốc tế” quy định tại Quyết định 2687/QĐ/BNN-HTQT ngày 01/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau: Thời gian thực hiện đến 31/3/2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Điều tra Quy hoạch rừng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- PACCOM (105A Quan Thánh);
- Lưu VT-HTQT (TH-NM).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/01/2012
Ngày hiệu lực 09/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 28/QĐ-BNN-HTQT Chương trình Lồng ghép nghiên cứu rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 28/QĐ-BNN-HTQT Chương trình Lồng ghép nghiên cứu rừng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành 09/01/2012
Ngày hiệu lực 09/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 28/QĐ-BNN-HTQT Chương trình Lồng ghép nghiên cứu rừng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/QĐ-BNN-HTQT Chương trình Lồng ghép nghiên cứu rừng

  • 09/01/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/01/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực