Quyết định 280/QĐ-UBND

Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2014 công bố định mức dự toán bổ sung chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 280/QĐ-UBND 2014 định mức dự toán bổ sung dịch vụ công ích đô thị Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHUYÊN NGÀNH DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa tại Tờ trình số 174/TTr-SXD ngày 21 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố một số định mức dự toán bổ sung chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

ĐỊNH MỨC

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHUYÊN NGÀNH DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ
(Kèm theo Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Phần I

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Nội dung định mức dự toán

Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị bổ sung quy định định mức hao phí cần thiết về vật tư, vật liệu, nhân công và xe máy thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị.

Trong đó:

a) Mức hao phí vật tư, vật liệu: Là số lượng vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị.

b) Mức hao phí nhân công: Là số lượng ngày công lao động cần thiết của công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị.

c) Mức hao phí xe máy: Là số lượng ca xe máy thiết bị cần thiết trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị.

2. Các căn cứ xác lập định mức

- Quy trình kỹ thuật thực hiện công tác dịch vụ công ích đô thị hiện đang áp dụng phổ biến tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các định mức do các đơn vị tư vấn trong tỉnh lập đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt áp dụng.

- Các định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành trước đây như: Quyết định số 39/2002/QĐ-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán môi trường đô thị (Phần: Công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị); Quyết định số 37/1999/QĐ-BXD ngày 24 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức dự toán lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị”.

3. Kết cấu tập định mức dự toán

Kết cấu của bộ Định mức dự toán bổ sung được trình bày theo chương, loại công tác và định mức cho từng công việc cụ thể, bao gồm:

- Phần I: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng

- Phần II: Công viên cây xanh

+ Chương I: Sản xuất cây các loại

+ Chương II: Trồng mới và bảo dưỡng cây các loại

+ Chương III: Duy trì cây xanh

+ Chương IV: Duy trì công viên

- Phần III: Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng

- Phần IV: Thu gom và vận chuyển rác trên đảo, lồng bè

Định mức đ­ược trình bày theo nhóm, loại công tác. Mỗi định mức đ­ược trình bày gồm: Thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

4. Hướng dẫn áp dụng

- Định mức dự toán bổ sung chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là căn cứ để lập kế hoạch, lập đơn giá và thanh quyết toán khối lượng cho công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Các nội dung khác được thực hiện theo hướng dẫn tại các tập định mức do Bộ Xây dựng công bố và các quy định hiện hành về quản lý chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phần II

CÔNG VIÊN CÂY XANH

Chương I:

SẢN XUẤT CÂY CÁC LOẠI

I. Sản xuất cây xanh

Phân nhóm cây xanh:

Nhóm cây loại 1: Phi lao, bạch đàn, keo tai tượng, keo lá chàm, liễu…

Nhóm cây loại 2: Xà cừ, bàng tán, tếch móng bò, ban, đa, đề, xanh, si, quyếch, me, nhội, sếu, vàng anh…

Nhóm cây loại 3: Chẹo, phượng, lát, bằng lăng tím, bụt mọc, muồng, sữa, mí, dáng hương, trương vân…

Nhóm cây loại 4: Sấu, sưa, long não, sao đen, dầu nước, lan tua…

CX.00100 Sản xuất cây xanh bằng phương pháp gieo trong bể:

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 2 lần, vận chuyển trong phạm vi 300 m, trộn và rải phân, cào san mặt luống.

- Xử lý và chế biến hạt giống, gieo hạt, tưới nước, làm cỏ dại.

- Làm giàn cót che đậy, phun thuốc trừ sâu, kiến.

- Đánh xuất cây, thay đất bể gieo.

Yêu cầu kỹ thuật: Chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật từ khi gieo đến khi ra ngôi.

Đơn vị tính: 1000 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Nhóm cây

1

2

3

4

CX.0010

Sản xuất cây xanh bằng phương pháp gieo trong bể

Vật liệu

 

 

 

 

 

- Hạt giống

kg

0,0062

0,0375

0,1250

0,0062

- Nước

m3

0,5500

0,5500

0,5500

0,5500

- Phân vi sinh

kg

0,0720

0,0720

0,0720

0,0720

- Lân

kg

0,0860

0,0860

0,0860

0,0860

- Kali

kg

0,0860

0,0860

0,0860

0,0860

- Rơm

kg

3,1250

3,1250

3,1250

3,1250

 

 

- Vôi

kg

1,8750

1,8750

1,8750

1,8750

- Cót

m2

5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

- Dây thép đen

kg

0,1000

0,1000

0,1000

0,1000

- Thuốc sâu

lít

0,0006

0,0012

0,00125

0,0038

- Hóa chất xử lý hạt

lít

0,0400

0,0400

0,0400

0,0400

Nhân công

 

 

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

6,3

9,13

10,9

12,26

 

 

 

 

1

2

3

4

CX.00200 Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 3 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, vận chuyển phân trong phạm vi 300 m, trộn và rải phân.

- Ra ngôi cây, tưới nước, làm cỏ dại, phá vàng, vét luống.

- Phun thuốc trừ sâu, kiến.

- Đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.

Yêu cầu kỹ thuật: Chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật từ khi ra ngôi đến khi cây có chiều cao theo quy định.

CX.00210 Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 1

Đơn vị tính: 10 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao cây (m)

0,5÷1,5

1,6÷2,0

2,1÷2,5

2,6÷3,0

3,1÷5,0

CX.0021

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 1

Vật liệu:

 

 

 

 

 

 

- Cây giống

cây

11

11,6

12

13

13

- Nước

m3

0,050

0,050

0,060

0,060

0,070

- Phân vi sinh

kg

0,088

0,171

0,171

0,176

0,198

- Thuốc sâu

lít

0,005

0,006

0,007

0,008

0,014

- Dây Nilon

kg

0,200

0,250

0,300

0,350

0,450

- Đất màu

m3

0,073

0,130

0,230

0,720

2,5

Nhân công:

 

 

 

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

5,47

7,25

9,64

12,49

16,4

 

 

 

 

1

2

3

4

5

CX.00220 Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 2

Đơn vị tính: 10 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao cây (m)

0,5÷1,5

1,6÷2,0

2,1÷2,5

2,6÷3,0

3,1÷5,0

CX.0022

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 2

Vật liệu:

 

 

 

 

 

 

- Cây giống

cây

11

11,6

12

13

13

- Nước

m3

0,050

0,050

0,060

0,060

0,070

- Phân vi sinh

kg

0,088

0,171

0,171

0,176

0,198

- Thuốc sâu

lít

0,005

0,006

0,007

0,008

0,014

- Dây Nilon

kg

0,200

0,250

0,300

0,350

0,450

- Đất màu

m3

0,073

0,130

0,230

0,720

2,5

Nhân công:

 

 

 

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

5,63

7,47

10,33

13,71

17,96

 

 

 

 

1

2

3

4

5

CX.00230 Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 3

Đơn vị tính: 10 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao cây (m)

0,5÷1,5

1,6÷2,0

2,1÷2,5

2,6÷3,0

3,1÷5,0

CX.0023

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 3

Vật liệu:

 

 

 

 

 

 

- Cây giống

cây

11

11,6

12

13

13

- Nước

m3

0,050

0,050

0,060

0,060

0,070

- Phân vi sinh

kg

0,121

0,174

0,182

0,192

0,211

- Thuốc sâu

lít

0,010

0,013

0,016

0,017

0,023

- Dây Nilon

kg

0,200

0,250

0,300

0,350

0,450

- Đất màu

m3

0,073

0,130

0,230

0,720

2,5

Nhân công:

 

 

 

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

6,93

8,77

10,67

14,46

19,08

 

 

 

 

1

2

3

4

5

CX.00240 Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 4

Đơn vị tính: 10 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao cây (m)

0,5÷1,5

1,6÷2,0

2,1÷2,5

2,6÷3,0

3,1÷5,0

CX.0024

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 4

Vật liệu:

 

 

 

 

 

 

- Cây giống

cây

11

11,6

12

13

13

- Nước

m3

0,050

0,050

0,060

0,060

0,070

- Phân vi sinh

kg

0,171

0,220

0,231

0,248

0,248

- Thuốc sâu

lít

0,009

0,014

0,034

0,036

0,036

- Dây Nilon

kg

0,200

0,250

0,300

0,350

0,450

- Đất màu

m3

0,073

0,130

0,230

0,720

2,5

Nhân công:

 

 

 

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

8,28

10,26

13,47

19,51

24,38

 

 

 

 

1

2

3

4

5

II. Sản xuất cây hoa

CX.00300 Sản xuất hoa giai đoạn cây con

Thành phần công việc:

♦ Ở hộc gieo 15 ngày: (Diện tích gieo 1000 hạt = 1 m2)

- Làm đất 1 lần (rỡ đất, băm vụn đất, cuốc lật đất, phơi ải trong 1 tuần), cào san phẳng, gom rác đổ đi.

- Sàng đất trộn phân, trộn thuốc xử lý đất.

- Chuyển phân ra bể gieo rải phân và đảo phân trên liếp trồng.

- Trộn tro, gieo hạt, phủ đất, cát, lăn trục đè hạt, tưới nước 15 ngày (3 lần/ngày)

- Bứng cây trong bể gieo ra liếp ươm cự ly bình quân 100 m.

- Làm cỏ giữa 2 hộc gieo, dọn vệ sinh, nạo vét đất cũ chuyển đi.

♦ Ở liếp ươm 15 ngày:

- Làm đất 2 lần, chuyển, rải, đảo phân trên liếp, vét rãnh lên liếp, đảo đất san phẳng mặt liếp.

- Trồng cây ra liếp, tưới nước 3 lần/ngày trong 5 ngày đầu, tưới nước 2 lần/ngày trong 10 ngày tiếp theo.

- Làm cỏ liếp ươm 1 lần, rãy cỏ rãnh 1 lần, xới phá váng 1 lần.

- Bón phân, phun thuốc trừ sâu 1 lần.

- Bứng xuất cây bầu đất, dọn dẹp vệ sinh, bồi đất sau khi bứng cây vận chuyển cự ly bình quân 100 m

Yêu cầu kỹ thuật:

- Quy cách cây cao 7-10 cm, có 4-6 lá xanh tốt không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 1000 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.0030

Sản xuất hoa giai đoạn cây con

Vật liệu

 

 

- Hạt giống

kg

0,025

- Nước

m3

2,925

- Tro (trấu)

m3

0,067

- Phân vô cơ

kg

0,838

- Cát đen

m3

0,003

- Phân bánh dầu

kg

7,200

- Đất đen

m3

1,400

- Phân hữu cơ

kg

150,0

- Thuốc sâu

lít

0,023

- Thuốc xử lý đất

kg

0,016

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

14,82

* Phân bánh dầu: Là loại bã của các loại hạt có dầu, sau khi ép lấy tinh dầu, chất xơ (đóng thành bánh theo khuôn ép) dùng làm thức ăn cho gia súc hoặc phân bón ươm cây giống.

CX.00400 Sản xuất hoa ở liếp trồng (từ gieo hạt giống)

Thành phần công việc:

♦ Ở hộc gieo 15 ngày: (Diện tích gieo 1000 hạt = 1 m2)

- Làm đất 1 lần (rỡ đất, băm vụn đất, cuốc lật đất, phơi ải trong 1 tuần), cào san phẳng, gom rác đổ đi.

- Sàng đất trộn phân, trộn thuốc xử lý đất.

- Chuyển phân ra bể gieo rải phân và đảo phân trên liếp trồng.

- Trộn tro, gieo hạt, phủ đất, cát, lăn trục đè hạt, tưới nước 15 ngày (3 lần/ngày)

- Bứng cây trong bể gieo ra liếp ươm cự ly bình quân 100 m.

- Làm cỏ giữa 2 hộc gieo, dọn vệ sinh, nạo vét đất cũ chuyển đi.

♦ Ở liếp trồng 30 ngày:

- Làm đất 2 lần (cuốc lộn đất phơi ải, cào san phẳng, gom rác vận chuyển đổ đi, vét rãnh lên liếp, đập đất)

- Xúc tro phân chuyển đến trộn đều cự ly bình quân 50 m

- Trồng cây ra liếp, tưới nước 2 lần/ngày trong 30 ngày, tỉa chồi nách, làm cỏ 4 lần, vén liếp vun gốc 2 lần.

- Xới phá váng 4 lần, bón thúc 3 lần, phun thuốc bảo vệ thực vật 3 lần.

- Bứng xuất cây bầu đất, dọn dẹp vệ sinh, bồi đất sau khi bứng cây.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian chăm sóc 45 ngày, diện tích cây trên liếp 1000 cây = 55 m2.

- Quy cách cây con có một nụ cái nở, nhiều nụ non, lá xanh tốt không sâu bệnh cao từ 20 – 45 cm.

Đơn vị tính: 1000 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.0040

Sản xuất hoa ở liếp trồng (từ gieo hạt giống)

Vật liệu

 

 

- Hạt giống

kg

0,025

- Nước

m3

24,98

- Tro (trấu)

m3

0,067

- Phân vô cơ

kg

3,279

- Cát đen

m3

0,003

- Phân bánh dầu

kg

4,400

- Đất đen

m3

1,200

- Phân hữu cơ

kg

378,0

- Thuốc trừ sâu

lít

0,036

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

47,22

* Phân bánh dầu: Là loại bã của các loại hạt có dầu, sau khi ép lấy tinh dầu, chất xơ (đóng thành bánh theo khuôn ép) dùng làm thức ăn cho gia súc hoặc phân bón ươm cây giống.

CX.00500 Sản xuất hoa trong bịch (1 cây/1 bịch)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển đất, phân, tro, trộn đều, cự ly bình quân 50 m.

- Gỡ bịch bẻ miệng, bấm lỗ, vào đất bịch xếp ngay ngắn tại vị trí quy định.

- Chuyển bịch, cây con đến vị trí đặt bịch có bầu đất

- Tưới nước 2 lần/ngày trong 35 ngày, nhổ cỏ 2 lần giữa 2 lô bịch.

- Bón bổ sung phân hữu cơ 1 lần.

- Phun thuốc bảo vệ thực vật 4 lần, bấm đọt tạo tán, giãn bịch cây khi cây giao tán, lấy bớt chồi nách, bốc bịch lên xuống xe cự ly bình quân 50m, dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian chăm sóc 35 ngày, để có 1000 bịch cây thành phẩm cần khoảng 1100 bịch (kích thước 20 x 25 cm)

- Quy cách: Cây cao 20 - 35 cm, có một hoa cái hé nở, nhiều nụ non lá xanh tốt không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 1000 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.0050

Sản xuất hoa trong bịch (1 cây/1 bịch)

Vật liệu

 

 

- Cây con

cây

1100

- Bịch Nilon

cái

1100

- Nước

m3

14,32

- Lân

kg

60,00

- Tro (trấu)

m3

0,875

- Phân vô cơ

kg

3,110

- Phân bánh dầu

kg

6,600

- Đất đen

m3

0,875

- Phân hữu cơ

kg

702,0

- Thuốc trừ sâu

lít

0,545

- Thuốc xử lý đất

kg

5,840

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

44,78

* Phân bánh dầu: Là loại bã của các loại hạt có dầu, sau khi ép lấy tinh dầu, chất xơ (đóng thành bánh theo khuôn ép) dùng làm thức ăn cho gia súc hoặc phân bón ươm cây giống.

CX.00600 Sản xuất hoa trong chậu (3 cây/1 chậu)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển đất, phân, tro, trộn đều, xúc hỗn hợp đã trộn vào chậu, chuyển xếp chậu vào vị trí.

- Chuyển cây con đến vị trí đặt chậu cây có bầu đất, trồng cây vào chậu.

- Tưới nước 2 lần/ngày trong 45 ngày, nhổ cỏ xới phá váng 2 lần.

- Bón bổ sung phân hữu cơ 2 lần.

- Phun thuốc bảo vệ thực vật 6 lần, làm cỏ rãnh, bấm đọt tạo tán, giãn chậu khi cây giao tán, lấy bớt chồi nách, bốc lên xe.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

- Thu hồi chậu sau công viên, bốc chậu lên xuống xe, nhổ bỏ cây già.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian chăm sóc 45 ngày, để có 100 chậu thành phẩm cần 105 chậu (kích thước 20 x 25 cm)

- Quy cách: Cây cao 20-35 cm, có một hoa cái hé nở, nhiều nụ non lá xanh tốt không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 100 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.0060

Sản xuất hoa trong chậu (3 cây/1 chậu)

Vật liệu

 

 

- Cây con

cây

315

- Chậu

cái

105

- Nước

m3

4,43

- Lân

kg

5,25

- Tro (trấu)

m3

0,247

- Phân vô cơ

kg

1,78

- Phân bánh dầu

kg

1,26

- Đất đen

m3

0,247

- Phân hữu cơ

kg

198,0

- Thuốc trừ sâu

lít

0,011

- Thuốc xử lý đất

kg

1,860

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

11,95

* Phân bánh dầu: Là loại bã của các loại hạt có dầu, sau khi ép lấy tinh dầu, chất xơ (đóng thành bánh theo khuôn ép) dùng làm thức ăn cho gia súc hoặc phân bón ươm cây giống.

CX.00700 Sản xuất hoa trong giỏ (3 cây/1 giỏ)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển đất, phân, tro, thuốc xử lý đất trộn đều.

- Lót nilon vào giỏ, xúc hỗn hợp đã trộn vào giỏ, chuyển xếp giỏ vào vị trí trồng.

- Chuyển cây con đến vị trí đặt giỏ cây con có bầu đất.

- Trồng cây con vào giỏ, tưới nước 02 lần/ngày trong 45 ngày, nhổ cỏ, xới phá váng 2 lần.

- Bón bổ sung phân hữu cơ 2 lần.

- Phun thuốc bảo vệ thực vật 04 lần, làm cỏ rãnh, bấm đọt tạo tán, giãn giỏ khi cây giao tán, lấy bớt chồi nách, bốc bịch lên xuống xe cự ly bình quân 50 m, dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian chăm sóc 45 ngày, để có 1000 giỏ cây thành phẩm cần khoảng 1050 giỏ (kích thước 20 x 18 cm)

- Quy cách: Cây có một hoa cái hé nở, nhiều nụ non lá xanh tốt không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 1000 giỏ

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.0070

Sản xuất hoa trong giỏ (3 cây/1 giỏ)

Vật liệu

 

 

- Cây con

cây

3150

- Nilon lót giỏ

kg

8,75

- Giỏ

cái

1050

- Nước

m3

10,80

- Lân

kg

5,250

- Tro (trấu)

m3

1,780

- Phân vô cơ

kg

17,50

- Phân bánh dầu

kg

10,50

- Đất đen

m3

1,780

- Phân hữu cơ

kg

1422

- Thuốc trừ sâu

lít

0,189

- Thuốc xử lý đất

kg

8,895

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

45,988

* Phân bánh dầu: Là loại bã của các loại hạt có dầu, sau khi ép lấy tinh dầu, chất xơ (đóng thành bánh theo khuôn ép) dùng làm thức ăn cho gia súc hoặc phân bón ươm cây giống.

CX.00800 Sản xuất cây hoa bằng phương pháp dâm ngọn

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 3 lần.

- Làm giàn, cắt sửa ngọn, dâm ngọn tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Che đậy mở cót, đánh xuất cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Hoa cái nở, nhiều nụ non, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 100 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.0080

Sản xuất cây hoa bằng phương pháp dâm ngọn

Vật liệu

 

 

- Ngọn giống

ngọn

200

- Nước

m3

0,50

- Đất màu

m3

0,03

- Tre đk 80 mm

cây

0,10

- Cót

m2

0,10

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

1,35

III. Sản xuất cây cảnh

CX.01400 Sản xuất cây cảnh thông thường (3 cây/1 giỏ)

Thành phần công việc:

♦ Giai đoạn ở vườn ươm (giâm)

- Làm đất 2 lần, san phẳng mặt đất, vét rãnh lên liếp, đập đất, gom rác đổ đi.

- Chuyển phân tro ở cự ly khác nhau, trộn phân, tro, vận chuyển phân ra liếp ươm cự ly bình quân 100 m rải ra liếp và đảo phân trên liếp, che cót chống mưa nắng.

- Tưới nước, gỡ cót che sau khi cây mọc, làm cỏ liếp giâm, xới phá váng, dãy cỏ rãnh vun thành đống đổ xa cự ly bình quân 400 m, phun thuốc bảo vệ thực vật, bứng cây để trồng giản.

- Vệ sinh vườn ươm, gom rác vận chuyển đổ đi, bồi đất san bứng cây trồng giản, vận chuyển đất đổ đều ra liếp.

♦ Giai đoạn ở giỏ:

- Sàn đất, trộn phân, tro, xử lý đất.

- Lót bịch nilon vào giỏ, rọc bịch theo kích thước giỏ, chẻ nẹp cài giỏ.

- Cài giỏ xếp thành hang chờ chuyển cây ra trồng, trồng cây vào giỏ, tưới đẫm, vun đất phủ gốc cây.

- Tưới nước, nhổ cỏ xới phá váng, phun thuốc bảo vệ thực vật, bón thúc, làm cỏ rãnh

- Bốc xếp giỏ lên xuống xe, dọn dẹp vệ sinh khi xuất giỏ.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây cao 20 cm đến 25 cm, có 4 đến 6 lá xanh tốt, không sâu bệnh

Đơn vị tính: 1000 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.0140

Sản xuất cây cảnh thông thường (3 cây/1 giỏ)

Vật liệu

 

 

- Cành giống

cành

3600

- Nilon lót giỏ

kg

10

- Giỏ

cái

1200

- Nước

m3

52,61

- Lân

kg

12,29

- Tro (trấu)

m3

2,36

- Phân vô cơ

kg

12,29

- Phân bánh dầu

kg

6,00

- Đất đen

m3

3,23

- Phân hữu cơ

kg

1674

- Thuốc trừ sâu

lít

0,601

- Thuốc xử lý đất

kg

0,240

- Cót

m2

13,50

- Tre

cây

1,62

- Dây thép 1mm

kg

2,34

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

107,56

* Phân bánh dầu: Là loại bã của các loại hạt có dầu, sau khi ép lấy tinh dầu, chất xơ (đóng thành bánh theo khuôn ép) dùng làm thức ăn cho gia súc hoặc phân bón ươm cây giống.

CX.01500 Sản xuất cây hàng rào

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 2 lần, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300 m, trộn và rải phân.

- Xử lý và gieo hạt, phủ đất, làm cỏ, bón phân thúc, che đậy mở cót, tỉa cây, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Có 4 đến 6 lá xanh tốt, không sâu bệnh.

CX.01501 Sản xuất cây bằng phương pháp gieo trong bể

Đơn vị tính: 1000 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.01501

Sản xuất cây bằng phương pháp gieo trong bể

Vật liệu

 

 

- Hạt giống

gram

0,125

- Nước

m3

0,300

- Phân vi sinh

kg

0,347

- Lân

kg

0,087

- Kali

kg

0,087

- Cót che đậy

m2

0,700

- Thuốc sâu

lít

0,0038

- Đất màu

m3

1,270

- Vôi

kg

1,875

- Rơm

kg

3,125

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

10,45

CX.01502 Sản xuất cây bằng phương pháp dâm cành

Đơn vị tính: 1000 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.01502

Sản xuất cây hàng rào bằng phương pháp dâm cành

Vật liệu

 

 

- Cành giống

đoạn

1200

- Nước

m3

0,350

- Phân vi sinh

kg

0,198

- Lân

kg

0,050

- Kali

kg

0,050

- Thuốc sâu

lít

0,002

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

10,34

Chương II:

TRỒNG MỚI CÁC LOẠI CÂY

I. Trồng, bảo dưỡng cây xanh

CX.10030 Vận chuyển cây xanh bằng cơ giới

Thành phần công việc:

- Bốc lên xe bằng cẩu, cự ly vận chuyển phạm vi 5 km

Đơn vị tính: cây

Mã hiệu

Công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước bầu đất (m)

0,7x0,7x0,7

0,6x0,6x0,6

0,4x0,4x0,4

CX.1003

Vận chuyển cây xanh bằng cơ giới

Nhân công

 

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

0,1

0,08

0,06

Máy thi công

 

 

 

 

- Cần cẩu bánh hơi 3T

ca

0,01

0,01

0,01

- Ô tô tải 2T

ca

0,056

0,042

0,033

 

 

 

 

1

2

3

Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi 5 km, thì hao phí ô tô tải 2 tấn được điều chỉnh với hệ số K = 1,15 với 1 km tiếp theo.

CX.10100 Trồng, bảo dưỡng cây xanh

CX.10110 Trồng cây xanh

Thành phần công việc:

- Khảo sát, xác định vị trí trồng cây.

- Đào đất hố trồng cây xanh, xúc đất ra ngoài, cho đất thừa vào bao.

- Vận chuyển đất đen, phân hữu cơ từ vị trí tập kết đến từng hố đào, cự ly bình quân 30 m.

- Lấp đất, lèn chặt đất làm bồn, tưới nước, đóng cọc chống (4 cọc/gốc cây) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây sau khi trồng phát triển xanh tốt bình thường, không nghiêng ngã.

Đơn vị tính: cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước bầu (m)

0,7x0,7x0,7

0,6x0,6x0,6

0,4x0,4x0,4

CX.1011

Trồng cây xanh

Vật liệu

 

 

 

 

- Cây trồng

cây

1

1

1

- Nẹp gỗ 0,03x0,05 dài 0,3 m

cây

4

4

3

- Cọc chống dài bq 2,5 m

cây

4

4

3

- Bao bố

cái

0,10

0,10

0,10

- Đinh

kg

0,05

0,05

0,02

- Nước

m3

0,02

0,012

0,004

Nhân công

 

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

1,026

0,602

0,294

 

 

 

 

1

2

3

CX.10130 Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng

Thành phần công việc:

- Được tính từ sau khi trồng xong đến lúc chăm sóc được 90 ngày để nghiệm thu. Bao gồm: Tưới nước, vun bồn, làm cỏ dại, sửa cọc chống, dọn dẹp vệ sinh đều trong vòng 90 ngày.

Đơn vị tính: 1 cây/90 ngày


Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Nước giếng Bơm điện

Nước giếng Bơm xăng

CX.10130a

Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng

Nhân công

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

0,695

0,695

Máy thi công

 

 

 

- Máy bơm điện 1,5 KW

ca

0,0792

-

- Máy bơm xăng 3 CV

ca

-

0,0396

 

 

 

 

1

2

Đơn vị tính: 1 cây/90 ngày


Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Xe bồn

Nước máy

CX.10130b

Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng

Vật liệu

 

 

 

- Nước

m3

1,2

1,2

Nhân công

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

0,695

0,695

Máy thi công

 

 

 

- Xe bồn

ca

0,042

-

 

 

 

 

1

2

CX.10140 Trồng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây)

Thành phần công việc:

- Đào đất, xúc đất ra ngoài sâu 0,2 m

- Vận chuyển phân hữu cơ, đất đen từ nơi tập trung đến các bồn, cự ly bình quân 100 m.

- Trồng cỏ vào các bồn

Đơn vị tính: 1 m2

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.1014

Trồng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây)

Vật liệu

 

 

- Cỏ lá gừng

m2

1

- Phân hữu cơ

kg

2

- Nước

m3

0,015

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

0,05

Ghi chú: Đất đen dùng cho trồng cỏ được tính toán theo nhu cầu thực tế (hệ số đầm tơi là 1,3).

CX.10150 Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng

(Kích thước bồn bình quân 3 m2 cỏ)

Đơn vị tính: 1 bồn/tháng

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.1015

Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng

Vật liệu

 

 

- Nước

m3

0,9

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

0,32

Máy thi công

 

 

- Xe bồn 5 m3

ca

0,03

II. Trồng mới và bảo dưỡng cây hoa, cây cảnh, cây hàng rào và thảm cỏ

CX.10200 Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30 m.

- Cho phân vào hố, kích thước hố (đường kính x chiều sâu) m.

- Vận chuyển cây bằng thủ công đến các hố trồng.

- Trồng thẳng cây, lèn chặt gốc, đánh vừng giữ nước tưới, đóng cọc chống cây (3 cọc/1 cây); buộc giữ cọc vào thân cây bằng nilon, tưới nước 2 lần/ngày.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây sau khi trồng đảm bảo không bị gãy cành, vỡ bầu.

Đơn vị tính: cây

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước bầu (cm)

15x15

20x20

30x30

40x40

50x50

60x60

70x70

CX.1020

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cây trồng

cây

1

1

1

1

1

1

1

- Dây Nilon

kg

 

0,025

0,035

0,045

0,07

0,075

0,10

 

- Cọc chống

cây

 

 

 

 

3

3

3

 

- Nước

m3

0,004

0,005

0,006

0,008

0,01

0,012

0,016

 

- Phân hữu cơ

kg

2,000

2,5

3,000

5,000

6,000

7,500

9,000

 

Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

0,03

0,037

0,054

0,076

0,110

0,146

0,199

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

CX.10300 Trồng hoa công viên (bao gồm hoa ngắn ngày và hoa dài ngày)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30 m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định.

- Trồng cây theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 02 lần/ngày.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 100 m2


Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại hoa

Cây

Giỏ

CX.1030

Trồng hoa công viên

Vật liệu

 

 

 

- Hoa cây

cây

2500

 

- Hoa giỏ

giỏ

 

1600

- Nước

m3

1,5

1,5

- Phân hữu cơ, phân ủ

kg

300

300

Nhân công

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

3,7

3,7

 

 

 

 

1

2

CX.10400 Trồng cây hàng rào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30 m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định.

- Trồng cây theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 02 lần/ngày

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 100 m2

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.1040

Trồng cây hàng rào

Vật liệu

 

 

- Cây hàng rào

cây

40000

- Nước

m3

1,5

- Phân hữu cơ, phân ủ

kg

300

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

3,33

CX.10500 Trồng cây lá màu, bồn cảnh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30 m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định.

- Trồng cây theo yêu cầu kỹ thuật, khoảng cách cây trồng tùy thuộc vào chiều cao thân cây, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 02 lần/ngày.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây phải được cắt tỉa theo quy định, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 100 m2

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.1050

Trồng cây lá màu, bồn cảnh

Vật liệu

 

 

- Cây lá màu

cây

1600

- Nước

m3

1,50

- Phân hữu cơ, phân ủ

kg

300

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

5,67

CX.10600 Trồng cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30 m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định.

- Trồng cây theo yêu cầu kỹ thuật, xới đất trước khi trồng, xong phải dầm dẻ, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 02 lần/ngày.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo sau khi trồng đạt độ phủ kín đều, phát triển bình thường, cỏ xanh tươi, không sâu bệnh, không lẫn cỏ dại, đạt độ cao đều 5 cm.

Đơn vị tính: 100 m2


Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Cỏ lá gừng

Cỏ nhung

CX.1060

Trồng cỏ

Vật liệu

 

 

 

- Cỏ

m2

105

105

- Nước

m3

1,50

1,50

- Phân hữu cơ, phân ủ

kg

200

200

Nhân công

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

4,42

6,42

 

 

 

 

1

2

CX.10900 Trồng cây vào chậu

Thành phần công việc:

- Đổ đất phân vào chậu, trồng cây theo đúng yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp vệ sinh sau khi trồng, tưới nước 2 lần/ngày.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 1 chậu

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Kích thước chậu

30x30

50x50

70x70

80x80

CX.1090

Trồng cây vào chậu

Vật liệu

 

 

 

 

 

- Chậu cảnh

chậu

1

1

1

1

- Cây cảnh, kiểng trổ hoa

cây

1

1

1

1

- Đất

m3

0,0081

0,0375

0,1029

0,1536

- Phân hữu cơ

kg

0,490

2,250

6,170

9,220

- Nước

m3

0,005

0,005

0,005

0,010

Nhân công

 

 

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

0,025

0,040

0,100

0,150

 

 

 

 

1

2

3

4

CX.11000 Bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào

Tưới nước bảo dưỡng trong 30 ngày (1 tháng) sau khi trồng.

CX.11010 Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy từ giếng khoang

Đơn vị tính: 100 m2/tháng


Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Bơm xăng

Bơm điện

CX.1101

Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy từ giếng khoang

Nhân công

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

2,49

2,49

Máy thi công

 

 

 

- Máy bơm chạy xăng 3CV

ca

0,99

 

- Máy bơm chạy điện công suất 1,5 KW

ca

 

0,75

 

 

 

 

1

2

CX.11020 Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy từ máy nước

Đơn vị tính: 100 m2/tháng

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.1102

Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy từ máy nước

Vật liệu

 

 

- Nước

m3

30

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

3,00

CX.11030 Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào bằng xe bồn

Đơn vị tính: 100 m2/tháng


Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Xe bồn 5 m3

Xe bồn 8 m3

CX.1103

Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào bằng xe bồn

Vật liệu

 

 

 

- Nước

m3

30

30

Nhân công

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

5,00

4,50

Máy thi công

 

 

 

- Xe bồn

ca

2,40

1,40

 

 

 

 

1

2

CX.12000 Bảo dưỡng chậu cây cảnh

Tưới rót vào gốc cây, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tưới trong 30 ngày

CX.12010 Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh bằng nước giếng khoan

Đơn vị tính: 100 chậu/tháng


Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Bơm xăng

Bơm điện

CX.12010

Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh bằng nước giếng khoan

Nhân công

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

2,49

2,49

Máy thi công

 

 

 

- Máy bơm chạy xăng 3CV

ca

0,33

 

- Máy bơm chạy điện công suất 1,5 kW

ca

 

0,495

 

 

 

 

1

2

CX.12020 Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh bằng nước máy

Đơn vị tính: 100 chậu/tháng

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.1202

Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh bằng nước máy

Vật liệu

 

 

- Nước

m3

10

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

3,00

CX.12030 Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh bằng xe bồn

Đơn vị tính: 100 chậu/tháng


Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Xe bồn 5 m3

Xe bồn 8 m3

CX.1203

Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh bằng xe bồn

Vật liệu

 

 

 

- Nước

m3

10

10

Nhân công

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

2,49

2,24

Máy thi công

 

 

 

- Xe bồn

ca

0,75

0,465

 

 

 

 

1

2

Chương III:

DUY TRÌ CÂY XANH

CX.32000 Mé tạo hình cây xanh 

Công tác chăm sóc cây xanh hiện nay mới chỉ thực hiện ở bước cắt tỉa tạo tán cây cân đối, để tạo tán cây có hình dáng cụ thể thẩm mỹ như: Hình trứng, hình tháp, hình tròn, hình cầu… giống như các cây kiểng tạo hình cần phải bổ sung thêm định mức là 03 lần cắt tỉa đối với cây loại 1, 2. Công tác mé tạo hình chỉ thực hiện được đối với một số loại cây như me chua, bằng lăng, sọ khỉ, viết… và những cây này phải tập trung trên những đoạn, tuyến không nằm đơn lẻ.

Thành phần công việc:

- Khảo sát, lập danh sách và chụp hình hiện trạng của các cây cần cắt tỉa.

- Chuẩn bị dụng cụ, xe máy vận chuyển đến nơi làm việc.

- Thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Phải tạo được các cây có bộ tán đặc biệt, có hình dạng theo kích thước và thiết kế cụ thể, chiều cao các cây trên đoạn và trên tuyến phải bằng nhau.

Đơn vị tính: 1 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cây loại 1

Cây loại 2

Cây loại 3

CX.3200

Mé tạo hình cây xanh

Vật liệu

- Sơn

- Xăng

Nhân công

 

kg

lít

 

 

0,06

0,0114

 

0,06

0,042

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công

- Xe thang 12 m

- Máy cắt cành

công

 


ca

ca

0,34

 


0,1

1,2

 

0,2

2,2

 


0,5

0,15

 

 

 

 

1

2

3

Chương IV:

DUY TRÌ CÔNG VIÊN

CX.40500 Thay nước hồ cảnh

Thành phần công việc:

- Bơm hút sạch nước cũ bẩn, cọ rửa xung quanh hồ vét sạch bùn đất trong đáy hồ, vận chuyển rác bùn đổ tại nơi quy định, cấp nước mới cho hồ.

Đơn vị tính: 100 m2/lần


Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Hồ ≤ 1000m2

Hồ > 1000m2

CX.4050

Thay nước hồ cảnh

Vật liệu

 

 

 

- Nước

m3

60,00

100,00

- Nước tẩy rửa

lọ

1,50

3,00

Nhân công

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

2,00

2,00

Máy thi công

 

 

 

- Máy bơm nước 3CV

ca

1,33

2,20

 

 

 

 

1

2

CX.40900 Vệ sinh ghế đá

Thành phần công việc:

- Phun nước quét sạch vỉa hè, làm cỏ lối đi.

Đơn vị tính: 10 cái/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.4090

Vệ sinh ghế đá

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

0,083

CX.41200 Bảo vệ công viên, dải phân cách

Đơn vị tính: ≤ 1ha/ngày đêm


Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Công viên kín

Công viên hở (vườn hoa)

Dải phân cách

CX.4120

Bảo vệ công viên, dải phân cách

Nhân công

 

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

5

8,5

6

 

 

 

 

1

2

3

CX.41400 Nhặt rác công viên

CX.41410 Nhặt rác ở bãi biển

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ gắp rác, thùng hoặc bịch để đựng rác.

- Nhặt sạch rác trên toàn bộ diện tích bãi biển.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Số lần thực hiện: 365 lần/năm

- Đảm bảo toàn bộ diện tích bãi biển luôn sạch sẽ.

Đơn vị tính: 100 m2/ngày

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.41410

Nhặt rác ở bãi biển

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

Công

0,002

Phần III

DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

CS10.01.00 – Quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông

Thành phần công việc:

- Thường xuyên nhận thông tin sửa chữa

- Kiểm tra thông số định kỳ hệ thống đèn

- Ghi chép hoạt động của mỗi phút (chốt) hàng ngày

- Xử lý sửa chữa nhỏ, sửa ổ cắm, tiếp xúc đầu dây

Đơn vị tính: nút/ngày

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Trực thường xuyên

Kiểm tra đo thông số định kỳ

Ghi chép sổ nhật ký

Sửa chữa nhỏ

CS10.01.0

Quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông

Nhân công

 

 

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,0/7 - nhóm 2

công

0,200

0,15

0,25

0,20

CS10.02.00 – Sửa chữa bộ phận điều khiển tín hiệu giao thông

Thành phần công việc:

- Đo kiểm tra thông số kỹ thuật nguồn, khối điều khiển, khối kiểm tra.

- Phát hiện hỏng hóc, lĩnh vật tư, tiến hành sửa chữa.

- Kiểm tra kết quả xử lý hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 linh kiện bị hỏng

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.02.00

Sửa chữa bộ phận điều khiển tín hiệu giao thông

Nhân công

- Nhân công bậc 5,0/7 – nhóm 2

 

công

 

2,5

CS10.03.00 – Thay bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Thành phần công việc:

- Lĩnh, kiểm tra bộ phận điều khiển, tháo bỏ bộ điều khiển cũ.

- Lắp và đấu bộ điều khiển mới.

- Giám sát an toàn, vận hành thử bộ điều khiển.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.03.00

Thay bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Vật liệu

- Bộ điều khiển

 

cái

 

1,00

Nhân công

 

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

1,00

CS10.04.00 – Thay thiết bị trong tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Thành phần công việc:

- Kiểm tra đo thông số thiết bị hỏng

- Lĩnh vật tư, kiểm tra chất lượng vật tư

- Cắt điện, thay thế thiết bị hoàn thiện

- Giám sát an toàn

CS10.04.01 – Thay Aptomat 25A

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.04.01

Thay Aptomat 25A

Vật liệu

 

 

- Aptomat 25

cái

1,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

0,25

CS10.04.02 – Thay giắc cắm 30 đầu

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.04.02

Thay giắc cắm 30 đầu

Vật liệu

- Giắc cắm 30 đầu

 

cái

 

1,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

2,00

CS10.04.03 – Thay phích cắm

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.04.03

Thay phích cắm

Vật liệu

 

 

- Phích cắm

cái

1,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

0,10

CS10.04.04 – Thay ổ cắm, công tắc

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.04.04

Thay ổ cắm, công tắc

Vật liệu

 

 

- Ổ cắm, công tắc

cái

1,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

0,25

CS10.04.05 – Thay biến thế đổi điện

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.04.05

Thay biến thế đổi điện

Vật liệu

 

 

- Biến thế đổi điện

cái

1,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

0,25

CS10.04.06 – Thay đồng hồ đo đèn điện

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.04.06

Thay đồng hồ đo đèn điện

Vật liệu

 

 

- Đồng hồ đo đèn điện

cái

1,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

0,50

CS10.04.07 – Thay Mobine

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.04.07

Thay Mobine

Vật liệu

 

 

- Mobine

cái

1,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

0,20

CS10.04.08 – Thay cầu chì ống

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.04.08

Thay cầu chì ống

Vật liệu

 

 

- Cầu chì ống

cái

1,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

0,2

CS10.04.09 – Thay rờ le

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.04.08

Thay rờ le

Vật liệu

 

 

- Rờ le

cái

1,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

0,25

CS10.05.00 – Duy tu, bảo dưỡng tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, cắt điện, cạo rỉ, sơn 3 lớp (1 lớp chống rỉ, 2 lớp sơn nhũ)

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.05.01

Duy tu, bảo dưỡng tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Vật liệu

 

 

- Sơn màu

kg

0,50

- Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp)

cái (tờ)

0,30

- Chổi quét sơn

cái

0,30

- Xăng pha sơn

lít

0,30

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

1,50

CS10.06.01 – Duy tu, bảo dưỡng cột đèn tín hiệu giao thông

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, cắt điện, cạo gỉ, sơn 3 lớp, 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu.

Đơn vị tính:1 cột

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.06.01

Duy tu, bảo dưỡng cột đèn tín hiệu giao thông

Vật liệu

 

 

- Sơn màu

kg

0,60

- Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp)

cái (tờ)

0,30

- Chổi quét sơn

cái

0,30

- Xăng pha sơn

lít

0,30

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

2,00

Máy thi công

 

 

- Xe thang cho những cột >3 m

ca

0,30

CS10.06.02

Duy tu, bảo dưỡng bầu đèn, mặt đèn tín hiệu giao thông

 

Vật liệu

- Sơn màu

- Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp)

- Chổi quét sơn

- Xăng pha sơn

Nhân công

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

Máy thi công

 

kg

cái (tờ)

cái

lít

 

công

 

0,50

0,30

0,30

0,30

 

0,50

- Xe thang

ca

0,30

CS10.07.01 – Thay bóng đèn tín hiệu giao thông

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo kính màu, thay bóng đèn

- Lắp ráp hoàn chỉnh

Đơn vị tính: 20 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.07.01

Thay bóng đèn tín hiệu giao thông

Vật liệu

 

 

- Đèn sợi đốt 100-200W

cái

20,00

- Đui đèn

cái

7,00

- Băng dính

cuộn

3,000

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

4,00

Máy thi công

 

 

- Xe thang

ca

0,60

CS10.07.02 – Thay module đèn Led tín hiệu giao thông

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo Module và lắp ráp lại

- Giám sát an toàn

Đơn vị tính: 1 module

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.07.02

Thay Module đèn Led tín hiệu giao thông

Vật liệu

 

 

- Module

cái

 

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

0,5

Máy thi công

 

 

- Xe thang

ca

0,15

CS10.08.00 – Thay kính màu

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo lắp kính màu

- Giám sát an toàn

Đơn vị tính: 20 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.08.00

Thay kính màu

Vật liệu

 

 

- Kính màu

cái

20,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

4,00

Máy thi công

 

 

- Xe thang

ca

0,60

CS10.09.00 – Thay lưỡi trai trên đèn

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo lắp kính màu

- Lắp lưỡi trai, giám sát an toàn

Đơn vị tính: 20 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.09.00

Thay lưỡi trai trên đèn

Vật liệu

 

 

- Lưỡi trai

cái

20,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

4,00

Máy thi công

 

 

- Xe thang

ca

0,60

CS10.10.00 – Thay phản quang đèn

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo lắp kính màu, tháo lưỡi trai, tháo phản quang

- Lắp phản quang, giám sát an toàn

Đơn vị tính: 20 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.10.00

Thay phản quang đèn

Vật liệu

 

 

- Phản quang đèn

cái

20,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

4,00

Máy thi công

 

 

- Xe thang

ca

0,60

CS10.11.00 – Thay dây lên đèn

Thành phần công việc:

- Khảo sát, lĩnh vật tư, tháo dây cũ, luồn cửa cột

- Lắp dây mới, kiểm tra

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.11.00

Thay dây lên đèn

Vật liệu

 

 

- Dây súp

m

40,00

- Băng dính

cuộn

1,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

5,00

Máy thi công

 

 

- Xe thang

ca

0,50

CS10.12.00 – Sửa chữa trạm chập, sự cố lưới điện hệ thống đèn tín hiệu giao thông

Thành phần công việc:

- Kiểm tra, phát hiện trạm chập

- Lĩnh vật tư, kiểm tra thiết bị, dây cáp, bóng đèn

- Xử lý trạm chập, giám sát an toàn

Đơn vị tính: 1 nút(chốt)

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.12.00

Sửa chữa trạm chập, sự cố lưới điện hệ thống đèn tín hiệu giao thông

Vật liệu

 

 

- Cáp 6 ruột đk 16/10 bọc PVC

m

30,00

- Ống PVC D49

m

30,00

- Nối ống PVC D49

cái

8,00

- Rắc co PVC D49

cái

2,00

- Băng keo PVC

m

5,00

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

6,00

Máy thi công

 

 

- Máy cắt bê tông 12C♦ (MCD218)

ca

1,00

- Máy đào ≤ 0,4 m3

ca

1,00

CS10.13.00 – Thay Board đèn Led

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo Board đèn Led hư hỏng

- Lắp đặt Board đèn Led mới

- Giám sát an toàn

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.13.00

Thay Board đèn Led

Vật liệu

- Board đèn led

 

cái

 

1,0

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,5/7 – nhóm 2

công

1,0

Máy thi công

 

 

- Xe thang

ca

0,3

CS10.14.00 – Thay bộ nguồn đèn Led

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo nguồn điện đèn hư

- Lắp nguồn mới, giám sát an toàn

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.14.00

Thay bộ nguồn đèn Led

Vật liệu

- Bộ nguồn đèn Led

 

cái

 

1,0

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,5/7 – nhóm 2

công

1,0

Máy thi công

 

 

- Xe thang

ca

0,3

CS10.15.00 – Sửa chữa Module đèn tín hiệu

Thành phần công việc:

- Khảo sát, lĩnh vật tư, tháo Module đèn, đo kiểm tra

- Thay thế linh kiện hỏng, lắp ráp lại

Đơn vị tính: linh kiện bị hỏng

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.15.00

Sửa chữa Module đèn tín hiệu

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 5,0/7 – nhóm 2

công

0,3

Máy thi công

 

 

- Xe thang

ca

0,3

Ghi chú: Định mức của máy thi công là trên một lần sửa chữa.

CS10.16.00 – Cài đặt điều chỉnh chế độ hoạt động của tủ điều khiển

Thành phần công việc:

- Nhận yêu cầu điều chỉnh, cài đặt thông số, kiểm tra hoạt động

Đơn vị tính: chốt

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.16.00

Cài đặt điều chỉnh chế độ hoạt động của tủ điều khiển

Nhân công

 

 

- Nhân công bậc 3,0/7 – nhóm 2

công

0,2

 

 

 

Phần IV

THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN RÁC TRÊN ĐẢO, LỒNG BÈ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

MT1.02.01a - Công tác quét, gom rác bãi cát trên đảo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động

- Di chuyển đến nơi làm việc

- Quét sạch rác trên bãi cát, gom thành từng đóng nhỏ

- Móc gom rác bị chôn vùi trong cát

- Hốt xúc rác vào xe gom rác đẩy tay

- Vận chuyển về địa điểm quy định để đưa về điểm tập kết trên đảo

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác cất vào nơi quy định

Đơn vị: 10.000 m2

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

MT1.02.01

Công tác quét, gom rác bãi cát trên đảo

* Nhân công:

 

 

Cấp bậc thợ bình quân 4/7

công

2,38

MT1.05.01a - Công tác gom rác đường, ngõ hẻm trên đảo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động

- Đẩy xe gom rác dọc ngõ, gõ kẻng và thu rác nhà dân

- Dùng chổi, xẻng xúc dọn rác dọc ngõ xóm lên xe gom và đẩy xe gom

- Vận chuyển rác về địa điểm quy định

- Vận động, tuyên truyền nhân dân trên đảo chấp hành quy định về vệ sinh

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác cất vào nơi quy định 

Đơn vị: 1 km

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

MT1.05.01

Công tác gom rác đường, ngõ hẻm trên đảo

* Nhân công:

Cấp bậc thợ bình quân 4/7

 

công

 

1,8

MT2.13.03 - Công tác thu gom, vận chuyển rác trên đảo, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động

- Di chuyển tàu đến địa điểm thu gom rác

- Gom, hốt rác từ các lồng bè nuôi trồng thủy sản và điểm tập kết rác trên đảo đưa lên tàu

- Điều khiển tàu đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp cho đến lúc hết ca làm việc

- Vận chuyển rác vào bờ, đưa rác từ tàu lên bờ

Đơn vị: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

MT2.13.03

Công tác thu gom, vận chuyển rác trên đảo, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển

* Vật liệu:

 

 

Bao tải 50kg

cái

40

* Nhân công:

 

 

Cấp bậc thợ bình quân 4/7

công

0,741

* Máy thi công:

 

 

Tàu công suất 25 CV

ca

0,053

 

MỤC LỤC

PHẦN I. THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

PHẦN II: CÔNG VIÊN CÂY XANH

CHƯƠNG I: SẢN XUẤT CÂY CÁC LOẠI

I. Sản xuất cây xanh

CX.00100 Sản xuất cây xanh bằng phương pháp gieo trong bể

CX.00200 Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi

CX.00210 Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 1

CX.00220 Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 2

CX.00230 Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 3

CX.00240 Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 4

II. Sản xuất cây hoa

CX.00300 Sản xuất hoa giai đoạn cây con

CX.00400 Sản xuất hoa ở liếp trồng (từ gieo hạt giống)

CX.00500 Sản xuất hoa trong bịch (1 cây/1 bịch)

CX.00600 Sản xuất hoa trong chậu (3 cây/1 chậu)

CX.00700 Sản xuất hoa trong giỏ (3 cây/1 giỏ)

CX.00800 Sản xuất cây hoa bằng phương pháp dâm ngọn

III. Sản xuất cây cảnh

CX.01400 Sản xuất cây cảnh thông thường (3 cây/1 giỏ)

CX.01500 Sản xuất cây hàng rào

CX.01501 Sản xuất cây bằng phương pháp gieo trong bể

CX.01502 Sản xuất cây bằng phương pháp dâm cành

CHƯƠNG II: TRỒNG MỚI CÁC LOẠI CÂY

I. Trồng, bảo dưỡng cây xanh

CX.10030 Vận chuyển cây xanh bằng cơ giới

CX.10100 Trồng, bảo dưỡng cây xanh

CX.10110 Trồng cây xanh

CX.10130 Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng

CX.10140 Trồng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây)

CX.10150 Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng

II. Trồng mới và bảo dưỡng cây hoa, cây cảnh, cây hàng rào và thảm cỏ

CX.10200 Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa

CX.10300 Trồng hoa công viên (bao gồm hoa ngắn ngày và hoa dài ngày)

CX.10900 Trồng cây vào chậu

CX.11000 Bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào

CX.11010 Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy từ giếng khoang

CX.11020 Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy từ máy nước

CX.11030 Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào bằng xe bồn

CX.12000 Bảo dưỡng chậu cây cảnh

CX.12010 Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh bằng nước giếng khoan

CX.12020 Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh bằng nước máy

CX.12030 Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh bằng xe bồn

CHƯƠNG III: DUY TRÌ CÂY XANH

CX.32000 Mé tạo hình cây xanh

CHƯƠNG IV: DUY TRÌ CÔNG VIÊN

CX.40500 Thay nước hồ cảnh

CX.40900 Vệ sinh ghế đá

CX.41200 Bảo vệ công viên, dải phân cách

CX.41400 Nhặt rác công viên

CX.41410 Nhặt rác ở bãi biển

PHẦN III: DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

CS10.01.00 – Quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông

CS10.02.00 – Sửa chữa bộ phận điều khiển tín hiệu giao thông

CS10.03.00 – Thay bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông

CS10.04.00 – Thay thiết bị trong tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông

CS10.04.01 – Thay Aptomat 25A

CS10.04.02 – Thay giắc cắm 30 đầu

CS10.04.03 – Thay phích cắm

CS10.04.04 – Thay ổ cắm, công tắc

CS10.04.05 – Thay biến thế đổi điện

CS10.04.06 – Thay đồng hồ đo đèn điện

CS10.04.07 – Thay Mobine

CS10.04.08 – Thay cầu chì ống

CS10.04.09 – Thay rờ le

CS10.05.00 – Duy tu, bảo dưỡng tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông

CS10.06.01 – Duy tu, bảo dưỡng cột đèn tín hiệu giao thông

CS10.07.01 – Thay bóng đèn tín hiệu giao thông

CS10.07.02 – Thay module đèn Led tín hiệu giao thông

CS10.08.00 – Thay kính màu

CS10.09.00 – Thay lưỡi trai trên đèn

CS10.10.00 – Thay phản quang đèn

CS10.11.00 – Thay dây lên đèn

CS10.12.00 – Sửa chữa trạm chập, sự cố lưới điện hệ thống đèn tín hiệu giao thông

CS10.13.00 – Thay Board đèn Led

CS10.14.00 – Thay bộ nguồn đèn Led

CS10.15.00 – Sửa chữa Module đèn tín hiệu

CS10.16.00 – Cài đặt điều chỉnh chế độ hoạt động của tủ điều khiển

PHẦN IV: THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN RÁC TRÊN ĐẢO, LỒNG BÈ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

MT1.02.01a - Công tác quét, gom rác bãi cát trên đảo

MT1.05.01a - Công tác gom rác đường, ngõ hẻm trên đảo

MT2.13.03 - Công tác thu gom, vận chuyển rác trên đảo, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 280/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu280/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2014
Ngày hiệu lực07/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 280/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 280/QĐ-UBND 2014 định mức dự toán bổ sung dịch vụ công ích đô thị Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 280/QĐ-UBND 2014 định mức dự toán bổ sung dịch vụ công ích đô thị Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu280/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành07/02/2014
        Ngày hiệu lực07/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 280/QĐ-UBND 2014 định mức dự toán bổ sung dịch vụ công ích đô thị Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 280/QĐ-UBND 2014 định mức dự toán bổ sung dịch vụ công ích đô thị Khánh Hòa

         • 07/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực