Quyết định 2802/QĐ-UBND

Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 2802/QĐ-UBND 2020 giải quyết thủ tục hành chính An toàn lao động Sở Lao động Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2802/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 10 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 295/TTr-SLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng
- Phó Chánh Văn phòng (NCPC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1. Tên thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Thứ tự các bưc

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện
(tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

10 ngày

A

Tổng thời gian giải quyết TTHC tại cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội:

 

05 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC):

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử chuyển Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp xử lý

Công chức Sở LĐTBXH trực tại TTPVHCC

04 giờ

Bước 2

Phân công, chuyển hồ sơ TTHC cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng

04 giờ

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả, trình Lãnh đạo Phòng

Công chức Phòng

2,5 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

04 giờ

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở

04 giờ

Bước 6

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa, bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

04 giờ

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Đồng thời chuyển kết quả cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện các bước tiếp theo

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong giờ hành chính

B

Tổng thời gian giải quyết TTHC tại cơ quan Bảo hiểm xã hội:

 

05 ngày

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ (Quyết định hỗ trợ) do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thẩm định giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC):

Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử chuyển Phòng Chế độ BHXH xử lý.

Viên chức BHXH trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 9

Thực hiện xử lý hồ sơ. Trình lãnh đạo phụ trách kiểm tra thẩm định. Chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch - Tài chính để thực hiện chi tiền

Viên chức Phòng Chế độ BHXH

02 ngày

Bước 10

Phòng Kế hoạch - Tài chính tiếp nhận hồ sơ do Phòng Chế độ chuyển đến. Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng phê duyệt hồ sơ

Viên chức Phòng KHTC

01 ngày

Bước 11

Thẩm định hồ sơ, xem xét, trình Lãnh đạo BHXH tỉnh phê duyệt

Phụ trách phòng KHTC

01 ngày

Bước 12

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo BHXH tnh

04 giờ

Bước 13

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa, bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Viên chức BHXH tỉnh tại Trung tâm PVHCC

02 giờ

Bước 14

Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong giờ hành chính

2. Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.

Thứ tự các bưc

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện
(tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

10 ngày

A

Tổng thời gian giải quyết TTHC tại cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội:

 

05 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC):

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử chuyển Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp xử lý

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

04 giờ

Bước 2

Phân công, chuyển hồ sơ TTHC cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng

04 giờ

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả, trình Lãnh đạo Phòng

Công chức Phòng

2,5 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

04 giờ

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở

04 giờ

Bước 6

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa, bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

04 giờ

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Đồng thời chuyển kết quả cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện các bước tiếp theo

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong giờ hành chính

B

Tổng thời gian giải quyết TTHC tại cơ quan Bảo hiểm xã hội:

 

05 ngày

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ (Quyết định hỗ trợ) do Sở LĐTB đã thẩm định giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC):

Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử chuyển Phòng Chế độ BHXH xử lý.

Viên chức BHXH trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 9

Thực hiện xử lý hồ sơ. Trình lãnh đạo phụ trách kiểm tra thẩm định. Chuyển HS cho Phòng Kế hoạch - Tài chính để thực hiện chi tiền

Viên chức Phòng Chế độ BHXH

02 ngày

Bước 10

Phòng Kế hoạch - Tài chính tiếp nhận hồ sơ do Phòng Chế độ chuyển đến. Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng phê duyệt hồ sơ

Viên chức Phòng KHTC

01 ngày

Bước 11

Thẩm định hồ sơ, xem xét, trình Lãnh đạo BHXH tỉnh phê duyệt

Phụ trách phòng KHTC

01 ngày

Bước 12

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo BHXH tnh

04 giờ

Bước 13

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa, bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Viên chức BHXH tỉnh tại Trung tâm PVHCC

02 giờ

Bước 14

Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong giờ hành chính

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Thứ tự các bưc

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện
(tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

20 ngày

A

Tổng thời gian giải quyết TTHC tại cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội:

 

15 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC):

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử chuyển Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp xử lý

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

04 giờ

Bước 2

Phân công, chuyển hồ sơ TTHC cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng

04 giờ

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả, trình Lãnh đạo Phòng

Công chức Phòng

12,5 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

04 giờ

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở

04 giờ

Bước 6

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa, bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

04 giờ

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong giờ hành chính

B

Tổng thời gian giải quyết TTHC tại cơ quan Bảo hiểm xã hội:

 

05 ngày

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ (Quyết định hỗ trợ) do Sở LĐTB đã thẩm định giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC):

Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử chuyển Phòng Chế độ BHXH xử lý.

Viên chức BHXH trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 9

Thực hiện xử lý hồ sơ. Trình lãnh đạo phụ trách kiểm tra thẩm định. Chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch - Tài chính để thực hiện chi tiền

Viên chức Phòng Chế độ BHXH

02 ngày

Bước 10

Phòng Kế hoạch - Tài chính tiếp nhận hồ sơ do Phòng Chế độ chuyển đến. Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng phê duyệt hồ sơ

Viên chức Phòng KHTC

01 ngày

Bước 11

Thẩm định hồ sơ, xem xét, trình Lãnh đạo BHXH tỉnh phê duyệt

Phụ trách phòng KHTC

01 ngày

Bước 12

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo BHXH tnh

04 giờ

Bước 13

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa, bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Viên chức BHXH tỉnh tại Trung tâm PVHCC

02 giờ

Bước 14

Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong giờ hành chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2802/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2802/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2020
Ngày hiệu lực10/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2802/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2802/QĐ-UBND 2020 giải quyết thủ tục hành chính An toàn lao động Sở Lao động Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2802/QĐ-UBND 2020 giải quyết thủ tục hành chính An toàn lao động Sở Lao động Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2802/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành10/11/2020
        Ngày hiệu lực10/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2802/QĐ-UBND 2020 giải quyết thủ tục hành chính An toàn lao động Sở Lao động Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2802/QĐ-UBND 2020 giải quyết thủ tục hành chính An toàn lao động Sở Lao động Yên Bái

              • 10/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực