Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 72/2000/NĐ-CP về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL 2020 tổ chức Hội nghị công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2803/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2000/NĐ-CP NGÀY 05/12/2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN TÁC PHẨM RA NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị gồm các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo.

Ban tổ chức Hội nghị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch và báo cáo kết quả sau khi kết thúc đợt tổ chức Hội nghị.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ kinh phí sự nghiệp của Bộ cấp cho Vụ Pháp chế qua Văn phòng Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu: VT, PC, NTT(20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2000/NĐ-CP NGÀY 05/12/2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN TÁC PHẨM RA NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Quyết định số 2803/QĐ-BVHTTDL ngày 5/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành (Nghị quyết số 25/NQ-CP), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài (Nghị định số 72/2000/NĐ-CP), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 20 năm thi hành Nghị định số 72/2000/NĐ-CP , qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong các quy định của Nghị định và trong việc tổ chức thi hành Nghị định.

- Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành

- Đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Nghị định số 72/2000/NĐ-CP với hệ thống pháp luật hiện hành, sự phù hợp với thực tiễn và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 25/NQ-CP để đề xuất phương án xử lý, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện, bảo đảm sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, ngành có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính theo Nghị định; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và các đối tượng chịu sự tác động của văn bản.

- Việc tổ chức Hội nghị tổng kết phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; xây dựng nội dung Hội nghị khoa học, đánh giá đúng tình hình thực tế; những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị được trao đổi trực tiếp, toàn diện, hệ thống.

- Kết quả của Hội nghị phải có báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 72/2000/NĐ-CP , trong đó đề xuất được phương án xử lý chính xác, hiệu quả đối với Nghị định này.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội nghị tổ chức tại 03 khu vực với dự kiến thời gian, địa điểm và thành phần cụ thể như sau:

1. Khu vực phía Bắc

a) Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Thành phần:

- Đại diện một số Bộ, ngành có liên quan: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao.

- Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan: Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Bản quyền tác giả, Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Bộ.

- Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc (từ tỉnh Ninh Bình trở ra);

- Đại diện một số Trung tâm Triển lãm, Bảo tàng của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đoàn nghệ thuật; tổ chức liên quan; đại diện một số triển lãm, bảo tàng tư nhân;

- Cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương nơi tổ chức Hội nghị.

c) Số lượng: dự kiến 150 đại biểu.

d) Thời gian: 01 ngày (dự kiến tổ chức vào ngày 21/10/2020).

đ) Địa điểm: tại Khách sạn X2 Vibe Việt Trì (thuộc Công ty TNHH An Thành Plaza), Khu trung tâm thương mại và nhà ở Biệt thự Đồng Mạ, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

a) Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Thành phần:

- Đại diện một số Bộ, ngành có liên quan: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan: Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Bản quyền tác giả, Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Bộ.

- Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung và Tây Nguyên (từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Bình Thuận);

- Đại diện một số Trung tâm Triển lãm, Bảo tàng của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đoàn nghệ thuật; tổ chức liên quan; đại diện một số triển lãm, bảo tàng tư nhân;

- Cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương nơi tổ chức Hội nghị;

c) Số lượng: dự kiến 150 đại biểu.

d) Thời gian: 01 ngày (dự kiến tổ chức vào ngày 16/10/2020).

đ) Địa điểm: tại Khách sạn Sao Mai (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Mai Thanh Hóa), số 20 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Khu vực phía Nam

a) Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Thành phần:

- Đại diện một số Bộ, ngành có liên quan: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao.

- Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan: Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Bản quyền tác giả, Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Bộ.

- Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc (các tỉnh còn lại);

- Đại diện một số Trung tâm Triển lãm, Bảo tàng của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đoàn nghệ thuật; tổ chức liên quan; đại diện một số triển lãm, bảo tàng tư nhân;

- Cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương nơi tổ chức Hội nghị;

c) Số lượng: dự kiến 150 đại biểu.

d) Thời gian: 01 ngày (dự kiến tổ chức vào ngày 29/10/2020).

đ) Địa điểm: tại Khách sạn Quê Tôi (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kiệt Phùng), số 278 Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

III. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 72/2000/NĐ-CP .

2. Triển khai Nghị quyết số 25/NQ-CP , trong đó có nội dung về thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa.

3. Tình hình triển khai thực hiện thủ tục quy định Nghị định số 72/2000/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá nhu cầu và nội dung Nghị định số 72/2000/NĐ-CP theo pháp luật chuyên ngành.

4. Đánh giá quy định nói chung, quy định thủ tục hành chính nói riêng tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành liên quan.

5. Trao đổi, thảo luận, tham vấn ý kiến của các đại biểu; tổ chức thu thập các kiến nghị của các đại biểu về phương án xử lý Nghị định số 72/2000/NĐ-CP để báo cáo Chính phủ.

6. Bài tham luận của các Bộ, ngành; các cơ quan thuộc Bộ; cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông; các đối tượng thực hiện Nghị định số 72/2000/NĐ-CP .

7. Nội dung đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 72/2000/NĐ-CP , bài tham luận, các văn bản và tài liệu liên quan được in đóng quyển phát cho đại biểu để đại biểu trao đổi trực tiếp tại hội nghị hoặc góp ý trực tiếp vào từng nội dung gửi lại Ban tổ chức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Vụ Pháp chế chuẩn bị nội dung, gửi giấy mời đến các Bộ, ngành có liên quan; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đại biểu theo thành phần tham dự; mời báo cáo tham luận, mời cá nhân, tổ chức liên quan và chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị.

Vụ Pháp chế báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả Hội nghị, báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu 20 ngày kể từ ngày kết thúc Hội nghị.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức cử đầy đủ, đúng thành phần tham dự và báo cáo tại Hội nghị.

3. Văn phòng Bộ đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức Hội nghị trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ./.

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

(Kèm theo Quyết định số 2803/QĐ-BVHTTDL ngày 5/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Ông Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

2. Bà Lê Thị Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

3. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

4. Bà Lê Thị Thu Oanh, Trưởng phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế;

5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế.

6. Ông Vũ Đức Lợi, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế;

7. Bà Vũ Thị Ngân, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế;

8. Ông Dương Trần Minh, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế;

9. Bà Đoàn Thu Huyền, chuyên viên chính Phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế;

10. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, chuyên viên Phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế;

11. Bà Nguyễn Thị Phương Nhung, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp chế;

12. Bà Nguyễn Thanh Thủy, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp chế;

13. Ông Quản Đình Hưng, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp chế;

14. Bà Nguyễn Diệp Quỳnh Chi, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp chế./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2803/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2803/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2020
Ngày hiệu lực05/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(24/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2803/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL 2020 tổ chức Hội nghị công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL 2020 tổ chức Hội nghị công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2803/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trịnh Thị Thủy
        Ngày ban hành05/10/2020
        Ngày hiệu lực05/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (24/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL 2020 tổ chức Hội nghị công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL 2020 tổ chức Hội nghị công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

         • 05/10/2020

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/10/2020

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực