Quyết định 2804/QĐ-UBND

Quyết định 2804/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2804/QĐ-UBND 2018 vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức Ủy ban huyện Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2804/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 05/2013/TT- BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2066/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 và giao biên chế công chức, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1405/TTr-SNV ngày 23/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam, với những nội dung chính như sau:

1. Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tối thiểu

(Chi tiết theo Mục I của phụ lục kèm theo)

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

(Chi tiết theo Mục II của phụ lục kèm theo)

3. Biên chế công chức, số lượng người làm việc

(Chi tiết theo Mục III của phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

- Hoàn chỉnh, triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của đơn vị theo những nội dung được phê duyệt; chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí công chức, người lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức của UBND các huyện, thị xã, thành phố theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, khung năng lực của từng vị trí việc làm; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế của đơn vị từng năm đảm bảo thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 theo quy định.

- Tuỳ theo tình hình thực tế và yêu cầu tham mưu quản lý nhà nước, để tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức gắn với lộ trình tinh giản biên chế, nếu có phát sinh báo cáo gửi Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức gắn với lộ trình tinh giản biên chế của UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT TU, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Khánh Toàn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2804/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2804/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2018
Ngày hiệu lực17/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2804/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2804/QĐ-UBND 2018 vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức Ủy ban huyện Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2804/QĐ-UBND 2018 vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức Ủy ban huyện Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2804/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýHuỳnh Khánh Toàn
        Ngày ban hành17/09/2018
        Ngày hiệu lực17/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2804/QĐ-UBND 2018 vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức Ủy ban huyện Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2804/QĐ-UBND 2018 vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức Ủy ban huyện Quảng Nam

            • 17/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực