Quyết định 2807/QĐ-CHK

Quyết định 2807/QĐ-CHK năm 2013 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2807/QĐ-CHK Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 2013


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2807/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CỤC HÀNG KHÔNG

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 07 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 4121/QĐ-CHK ngày 15 tháng 11 năm 2011 ban hành “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Theo Điều 3,
- Bộ Giao thông vận tải (để báo cáo);
- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;
- Tổng công ty HKVN, Tổng công ty Cảng HKVN, Tổng công ty QLB VN và Học viện HK;
- Các hãng hàng không;
- Lưu: VT, TH.

CỤC TRƯỞNG
Lại Xuân Thanh

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2807/QĐ-CHK ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Cục trưởng Cục HKVN)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; quyền và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

2. Quy chế này áp dụng với mọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 2. Người có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam gồm:

a) Cục trưởng;

b) Các Phó Cục trưởng, đối với vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

c) Chánh Văn phòng Cục;

d) Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phân công người có trách nhiệm thuộc Cục phát ngôn hoặc phối hợp cùng Chánh Văn phòng để cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

2. Người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này nếu đi vắng mà không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để Cục trưởng chỉ đạo xử lý.

3. Họ tên, số điện thoại và địa chỉ e-mail của Người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và được đăng tải trên Trang tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam.

4. Thủ trưởng và các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Cục được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh Cục Hàng không Việt Nam để phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật; trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước phát luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Sau khi trả lời phỏng vấn của báo chí, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục phải báo cáo Lãnh đạo Cục về các thông tin đã cung cấp và các vấn đề khác có liên quan. Nội dung trả lời phải được chuyển cho Văn phòng Cục để tổng hợp.

5. Hoạt động của những người có thẩm quyền phát ngôn phải tuân theo các quy định của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực công tác tư tưởng, thông tin báo chí và theo quy định tại Quy chế này.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Cung cấp thông tin định kỳ

Trách nhiệm của Văn phòng trong việc cung cấp thông tin định kỳ về hoạt động của Cục Hàng không Việt Nam, về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Cục Hàng không Việt Nam như sau:

1. Hàng tháng dự thảo báo cáo trình lãnh đạo Cục ký gửi Bộ Giao thông vận tải để phục vụ công tác tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ theo quy định tại Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cập nhật thông tin trên Trang tin điện tử của của Cục Hàng không Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin đột xuất, bất thường

1. Khi thấy cần thiết hoặc theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản, đăng tải trên Trang tin điện tử của Cục hoặc tổ chức họp báo.

2. Họp báo do Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được phân công chủ trì. Thành phần tham dự họp báo gồm: đại diện lãnh đạo các Phòng, Văn phòng, Thanh tra Hàng không; Đại diện Cảng vụ hàng không, Trung tâm Y tế Hàng không và các đơn vị trong ngành Hàng không theo triệu tập.

3. Trong trường hợp họp báo, người chủ trì có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của phóng viên tham dự buổi họp báo hoặc yêu cầu cán bộ liên quan trả lời, cung cấp thông tin.Trường hợp thấy nội dung câu hỏi vượt quá thẩm quyền hoặc chưa rõ cần phải tham khảo thêm thì được phép không trả lời ngay và hẹn sẽ trả lời các nội dung này vào thời gian thích hợp.

4. Chánh Văn phòng có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện, vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục Hàng không Việt Nam nhằm định hướng và cảnh báo kịp thời trong xã hội; thông tin về quan điểm và cách xử lý của Cục Hàng không Việt Nam đối với các sự kiện, vấn đề đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của Cục Hàng không Việt Nam việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí phải được thực hiện trong thời gian chậm nhất là một ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông tin về vụ việc;

b) Khi cơ quan báo chí, Bộ Giao thông vận tải hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục Hàng không Việt Nam được nêu trên báo chí;

c) Thông báo kết quả, biện pháp giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí.

5. Chánh Văn phòng có trách nhiệm yêu cầu cơ quan báo chí phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật khi có căn cứ cho rằng báo chí đó đăng tải thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Cục Hàng không Việt Nam quản lý.

Điều 5. Nội dung phát ngôn

Trong buổi tổ chức họp báo, các thông tin cung cấp cho báo chí bao gồm:

1. Các hoạt động chủ yếu của Lãnh đạo Cục;

2. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Cục Hàng không Việt Nam;

3. Quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Cục đối với các vấn đề quan trọng, đột xuất được dư luận báo chí và xã hội quan tâm.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Người có thẩm quyền phát ngôn

1. Người có thẩm quyền phát ngôn được nhân danh đại diện Cục Hàng không Việt Nam phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người có thẩm quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong Ngành hàng không cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.

3. Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 2 của Quy chế này có trách nhiệm báo cáo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trước khi công bố.

4. Người có thẩm quyền phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quan điểm của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;

b) Tin liên quan đến các vụ việc đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cần thông tin trên báo chí những vấn đề giúp cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tiến hành thuận lợi, khách quan, đúng pháp luật;

c) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

5. Người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 2 của Quy chế này chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nội dung phát ngôn, thông tin cung cấp cho báo chí.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 7. Trách nhiệm của Văn phòng Cục

1. Tổ chức thông tin các sự kiện đặc biệt nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm thành lập Ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

2. Tổ chức các buổi họp báo và xử lý các câu hỏi của báo chí.

3. Tổ chức cho giới báo chí phỏng vấn và tiếp xúc với Lãnh đạo Cục.

4. Tham mưu cho Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Cục, về quan hệ với giới báo chí và phản ứng của giới truyền thông (nếu có) với các chính sách của Ngành và về các hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Cục.

5. Thiết lập kênh thông tin với báo chí nhằm cung cấp và tiếp nhận thường xuyên phản ánh của xã hội về các hoạt động liên quan đến Ngành.

6. Đăng tải nội dung phát ngôn với báo chí trên Trang tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Cục

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các nội dung thông tin phục vụ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đề nghị của Người có thẩm quyền phát ngôn.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm thường xuyên theo dõi các bài viết được đăng tải trên các báo về những vấn đề liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục để kiểm tra, giải quyết bất cập (nếu có); đối với những bài có quan điểm, nhận định không đúng với quan điểm của Cục hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật thì báo cáo ngay Lãnh đạo Cục, phối hợp với Chánh Văn phòng kịp thời thông tin lại nhằm định hướng đúng cho dư luận của xã hội.

3. Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế phối hợp với Văn phòng Cục tổ chức giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới do Cục Hàng không Việt Nam chủ trì soạn thảo.

4. Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục phối hợp với Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan trong việc thu thập, xử lý thông tin và thực hiện các hoạt động có liên quan trong trường hợp người có thẩm quyền phát ngôn thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục Hàng không Việt Nam.

5. Tạp chí Hàng không Việt Nam đăng nội dung phát ngôn với báo chí trên ấn phẩm của Tạp chí Hàng không Việt Nam.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Văn phòng Cục có trách nhiệm phổ biến, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế, báo cáo Lãnh đạo Cục.

Điều 10. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy chế này tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên đơn vị mình; chịu trách nhiệm liên đới nếu cá nhân trong đơn vị vi phạm, đồng thời phản ánh, kiến nghị sửa đổi nếu thấy cần thiết.

Điều 11. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2807/QĐ-CHK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2807/QĐ-CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2013
Ngày hiệu lực25/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2807/QĐ-CHK

Lược đồ Quyết định 2807/QĐ-CHK Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2807/QĐ-CHK Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2807/QĐ-CHK
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không Việt Nam
        Người kýLại xuân Thanh
        Ngày ban hành25/06/2013
        Ngày hiệu lực25/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2807/QĐ-CHK Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 2013

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2807/QĐ-CHK Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 2013

            • 25/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực