Quyết định 2810/QĐ-UBND

Quyết định 2810/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ năm 2019 của tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2810/QĐ-UBND 2019 nhiệm vụ nghiên cứu thử nghiệm khoa học Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2810/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - THỬ NGHIỆM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh ngày 14 tháng 5 năm 2019 về xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 641/SKHCN-QLKH ngày 19 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ năm 2019 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã phê duyệt theo đúng các quy định về quản lý khoa học và công nghệ hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP N.Đ.Bách;
- CV: NN, YT, VH;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - THỬ NGHIỆM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KHCN) TIẾP TỤC THỰC HIỆN NĂM 2019

I. NHIỆM VỤ CẤP QUỐC GIA

1. Đề tài cấp thiết ở địa phương: Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, đảm bảo an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và di tích văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh đối ứng).

Đơn vị chủ trì: Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ  Việt Nam

II. CÁC NHIỆM VỤ KHCN HỢP TÁC

2. Đề tài hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Nghiên cứu đặc điểm của các loài bướm ở tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng quy trình nhân nuôi.

Đơn vị chủ trì: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

3. Đề tài hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Điều tra, đánh giá tài nguyên cây thuốc và tri thức bản địa về các loài cây dược liệu phục vụ phát triển công nghiệp hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung

4. Đề tài hợp tác với Đại học Huế: Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá nâu (Scatophagus argus Linnacus, 1766) ở khu vực đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

III. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH

5. Đề tài: Ứng dụng tế bào gốc tủy xương tự thân điều trị chậm liền xương, khớp giả và khuyết hống xương.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

6. Đề tài: Đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

7. Đề tài: Nghiên cứu giá trị của kỹ thuật đo phân suất dự trữ lưu lượng (FFR) trong đánh giá tổn thương hẹp động mạch vành.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

8. Đề tài: Xác định nguyên nhân gây bệnh lem lép hạt lúa và biện pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế

9. Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

10. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thay đổi tập quán tiêu dùng của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần thoát nghèo bền vững.

Đơn vị chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

11. Đề tài: Nghiên cứu tình hình đột quỵ và xây dựng mô hình can thiệp dự phòng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

12. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến liều (IMRT) trong điều trị các ung thư đầu-cổ tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

13. Đề tài: Nghiên cứu kháng thể kháng GAD ở bệnh nhân đái tháo đường không thừa cân, béo phì tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

14. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ gắn hai màu (Dual-ISH) bằng máy nhuộm hóa mô miễn dịch phát hiện sự khuyếch đại gen HER2 trong ung thư biểu mô tuyến vú.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược Huế

15. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng nguồn thu nhập và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

16. Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ sụt đất khu vực trung tâm huyện Nam Đông và đề xuất các giải pháp phòng tránh.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

17. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Blue Benge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế

18. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống hành lá (hành hoa) đạt tiêu chuẩn giống phục vụ sản xuất hành an toàn tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Trà

19. Đề tài: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen giống sen Huế tại Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

20. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình công sở và chính quyền điện tử di động (mOffice)  tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

21. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng ứng dụng hệ thống chỉ huy, điều hành thống nhất (U-COM).

Đơn vị chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

22. Đề tài: Nghiên cứu biên soạn Ngữ pháp tiếng Pa Cô -Ta Ôi

Đơn vị chủ trì: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

23. Đề tài: Nghiên cứu đánh giá và đề xuất công nghệ nuôi hàu “thân thiện môi trường” tại đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

24. Đề tài: Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao - hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

25. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Áo dài Huế” cho sản phẩm áo dài tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế thành phố Huế

26. Dự án: Xây dựng, quản lý và phát  triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm quả Thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản

27. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sen Huế” cho các sản phẩm sen của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế

28. Đề tài: Nghiên cứu về ứng dụng tế bào gốc trung mô tự thân trong điều trị bệnh lý suy thận mạn giai đoạn 2 - 3.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế

29. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi 3D trong điều trị ung thư đại trực tràng.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

30. Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu về nghệ thuật tuồng Huế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

31. Dự án: Ứng dụng chế phẩm sinh học để khử mùi hôi chuồng trại và sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ chất thải chăn nuôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ sinh học, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm.

32. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) trên địa bàn huyện Nam Đông.

Đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Đông.

33. Đề tài: Xây dựng quy trình trồng và chế biến (lên men) giống gừng Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

34. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chitosan aligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế

35. Dự án: Xây dựng mô hình giống bơ Booth 7 tại vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Huế

36. Đề tài: Nghiên cứu áp dụng chỉ thị sinh học trong quản lý nước thải công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

37. Đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị phân tích và kiểm tra chất lượng tinh dầu tràm Huế.

IV. NHIỆM VỤ KHCN HỖ TRỢ CẤP CƠ SỞ

38. Đề tài hỗ trợ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

39. Đề tài hỗ trợ UBND thị xã Hương Trà: Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.

40. Đề tài hỗ trợ Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

B. CÁC NHIỆM VỤ KHCN MỚI ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. NHIỆM VỤ CẤP QUỐC GIA

1. Dự án: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dầu Tràm Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, cấp kinh phí và quản lý; có kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh đối ứng).

Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

II. NHIỆM VỤ KHCN HỢP TÁC

2. Đề tài hợp tác với Đại học Huế: Nghiên cứu mô hình giảm đau đa mô thức sau các phẫu thuật lớn trong ổ bụng.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y dược Huế

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá hiệu quả của phương pháp giảm đau đa mô thức bằng sử dụng bupivacain - fentanyl đường ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển so với cách dùng morphin đường tĩnh mạch kết hợp ketorolac đường tĩnh mạch sau các phẫu thuật mổ ở ổ bụng.

- Đánh giá hiệu quả của phương pháp giảm đau đa mô thức bằng sử dụng morphin đường tĩnh mạch do bệnh nhân tự điều khiển có hoặc không kết hợp ketorolac sau các phẫu thuật lớn trong ổ bụng qua nội soi.

- Xây dựng các quy trình giảm đau đa mô thức sau phẫu thuật lớn trong ổ bụng.

Sản phẩm dự kiến:

- Quy trình giảm đau đa mô thức sau phẫu thuật lớn ở ổ bụng.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông trên Đài Truyền hình.

III. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƯƠNG THỨC GIAO TRỰC TIẾP

3. Đề tài: Nghiên cứu tình hình bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong cộng đồng người dân Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu định hướng:

- Xác định tỷ lệ mắc, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

- Đánh giá một số yếu tố nguy cơ của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

- Đề xuất biện pháp phòng ngừa và điều trị đối với các bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ số liệu điều tra tình hình mắc bệnh.

- Tài liệu hướng dẫn cho tuyến y tế cơ sở về phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh tắc nghẽn mạn tính.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông trên Đài Truyền hình.

4. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho điểm đến du lịch “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn” xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Thủy

Mục tiêu định hướng:

- Làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch của “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn”.

- Đánh giá được hiện trạng tổ chức khai thác và dịch vụ cho điểm đến du lịch “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn”.

- Nhãn hiệu chứng nhận cho điểm đến du lịch “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn” được đăng ký bảo hộ, sử dụng, quản lý và khai thác có hiệu quả trên thực tế.

- Hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, điều kiện để quản lý, khai thác và phát triển sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận được thiết lập và triển khai vận hành trên thực tế.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ số liệu điều tra và báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng.

- Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho điểm đến “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn” được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ.

- Hệ thống văn bản quy định về quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

- Mô hình tổ chức quản, điều hành, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

- Hệ thống mẫu thiết kế công cụ, phương tiện quảng bá, phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

5. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Hương xưa làng cổ Phước Tích” cho làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phong Điền

Mục tiêu định hướng:

- Làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch của làng cổ Phước Tích.

- Đánh giá được hiện trạng tình hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ tại làng cổ Phước Tích.

- Nhãn hiệu chứng nhận “Hương xưa làng cổ Phước Tích” được đăng ký bảo hộ, sử dụng, quản lý và khai thác có hiệu quả trên thực tế.

- Hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, điều kiện để quản lý, khai thác và phát triển sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận được thiết lập và triển khai vận hành trên thực tế.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ số liệu điều tra và báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng.

- Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Hương xưa làng cổ Phước Tích” được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ.

- Hệ thống văn bản quy định về quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

- Mô hình tổ chức quản lý, điều hành, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

- Hệ thống mẫu thiết kế công cụ, phương tiện quảng bá, phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

6. Đề tài: Nghiên cứu xác định một số loại sâu, bệnh chính gây hại và các biện pháp phòng trừ trên cây sen (sen Huế và sen cao sản) tại Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu định hướng:

- Xác định được nguyên nhân gây bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ thích hợp.

- Xác định được các loại sâu hại chính và biện pháp phòng trừ.

- Xây dựng quy trình quản lý sâu, bệnh hại tổng hợp trên cây sen.

- Thử nghiệm quy trình quản lý sâu bệnh hại tổng hợp trên đồng ruộng.

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo thực trạng sản xuất và tình hình gây bệnh hại cây sen trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quy trình quản lý sâu, bệnh hại tổng hợp trên cây sen.

- Mô hình thử nghiệm quy trình quản lý sâu, bệnh hại tổng hợp trên sen Huế với diện tích 0,1 ha.

- Mô hình thử nghiệm quy trình quản lý sâu, bệnh hại tổng hợp trên sen cao sản với diện tích 0,2 ha.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

7. Đề tài: Nghiên cứu, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp bền vững phòng tránh nguy cơ sụt đất tại khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

Mục tiêu định hướng:

- Làm rõ hiện trạng sụt đất tại khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

- Xác định được nguyên nhân, khoanh vùng cảnh báo nguy cơ sụt đất.

- Đề xuất được giải pháp cụ thể, khả thi và bền vững để phòng tránh nguy cơ sụt đất.

Sản phẩm dự kiến:

- Sơ đồ phân vùng nguy cơ sụt đất tỷ lệ 1/5.000 khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền; tỷ lệ 1/1.000 cho khu vực trọng điểm có mức độ rủi ro cao.

- Sơ đồ định hướng các giải pháp phòng tránh nguy cơ sụt đất tỷ lệ 1/5.000 khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

- Báo cáo hiện trạng khai thác mỏ, hiện trạng sụt đất.

- Báo cáo đề xuất giải pháp phòng tránh nguy cơ sụt đất.

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

8. Dự án: Ứng dụng chế phẩm vi sinh Quế Lâm để xử lý rơm, rạ ngay sau vụ thu hoạch tại đồng ruộng thành phân bón hữu cơ cho vùng trồng lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm.

Mục tiêu định hướng:

Ứng dụng thành công chế phẩm vi sinh Quế Lâm để xử lý rơm, rạ ngay sau vụ thu hoạch tại đồng ruộng thành phân bón hữu cơ có hiệu quả và dễ nhân rộng.

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh Quế Lâm xử lý rơm, rạ thành phân bón hữu cơ: tại 10 điểm, quy mô 100ha (sản xuất lúa hữu cơ và sản xuất lúa truyền thống).

- Quy trình xử lý rơm, rạ bằng chế phẩm vi sinh Quế Lâm thành phân bón hữu cơ tại đồng ruộng.

- 100 - 130 tấn phân bón hữu cơ.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông trên đài truyền hình.

9. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô ẩm thực” cho các đặc sản ẩm thực Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu định hướng:

- Xác định được đặc trưng của đặc sản ẩm thực Huế.

- Nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô ẩm thực” được đăng ký, xác lập quyền bảo hộ, sử dụng, quản lý và khai thác có hiệu quả trên thực tế.

- Hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, điều kiện để quản lý, khai thác và phát triển sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận được thiết lập và triển khai vận hành trên thực tế.

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo xác định đặc trưng của đặc sản ẩm thực Huế.

- Bộ số liệu điều tra và báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh đặc sản ẩm thực Huế.

- Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô ẩm thực” cho các đặc sản ẩm thực Huế được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và văn bằng bảo hộ được cấp.

- Hệ thống nhận diện nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô ẩm thực”.

- Hệ thống văn bản quy định về quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

- Mô hình tổ chức, quản lý, điều hành, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

- Hệ thống mẫu thiết kế công cụ, phương tiện quảng bá, phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

- Báo cáo phương án thương mại cho sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

IV. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN

8. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất cam Nam Đông đạt tiêu chuẩn VietGap.

Mục tiêu định hướng:

- Xây dựng thành công mô hình sản xuất cam Nam Đông giai đoạn kinh doanh đạt tiêu chuẩn VietGap.

- Có được mô hình trồng và chăm sóc cam Nam Đông thời kỳ kiến thiết cơ bản theo hướng VietGap.

Sản phẩm dự kiến:

 - Mô hình sản xuất cam Nam Đông giai đoạn kinh doanh đạt tiêu chuẩn VietGap quy mô 03-05 ha, đạt năng suất 12-15 tấn/ha.

- Mô hình trồng và chăm sóc cam Nam Đông thời kỳ kiến thiết cơ bản theo hướng VietGap quy mô 01-02 ha.

- Quy trình kỹ thuật sản xuất cam Nam Đông giai đoạn kinh doanh đạt tiêu chuẩn VietGap.

- Quy trình trồng, chăm sóc cam Nam Đông thời kỳ kiến thiết cơ bản theo hướng VietGap.

- Giấy chứng nhận sản xuất quả an toàn đạt tiêu chuẩn VietGap.

- Bộ hồ sơ nội bộ theo dõi mô hình thời kỳ kiến thiết cơ bản theo hướng VietGap.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông trên Đài Truyền hình.

9. Dự án: Xây dựng mô hình nông hộ sản xuất than sinh học (biochar) từ phế phẩm nông nghiệp và ứng dụng trong canh tác cây trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu định hướng:

- Có được mô hình nông hộ sản xuất than sinh học (biochar) từ phế phẩm nông nghiệp (rơm, trấu).

- Có được mô hình ứng dụng than sinh học (biochar) trong canh tác một số cây trồng.

Sản phẩm dự kiến:

- 04 mô hình sản xuất than sinh học (biochar) quy mô nông hộ.

- 04 mô hình ứng dụng than sinh học (biochar) trong canh tác, diện tích 300-500 m2/mô hình.

- Quy trình sản xuất than sinh học (biochar) và quy trình sử dụng than sinh học để canh tác.

- 04 thiết bị sản xuất than sinh học (biochar) với năng suất đầu vào 100kg trấu/mẻ và 50kg rơm/mẻ.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông trên Đài Truyền hình.

10. Dự án: Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt bò vàng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu định hướng:

- Xác định được đặc trưng và phẩm chất của thịt bò vàng A Lưới.

- Đánh giá hiện trạng tình hình chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh thịt bò vàng tại A Lưới.

- Thành lập được chủ thể (tổ chức đứng đơn) để đăng ký, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới.

- Tạo lập và bảo hộ được nhãn hiệu tập thể “Thịt bò vàng A Lưới” cho sản phẩm thịt bò vàng huyện A Lưới.

- Hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, điều kiện để quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới được triển khai và vận hành trên thực tế.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ số liệu điều tra và báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng.

- Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể “Thịt bò vàng A Lưới” được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ.

- Hệ thống văn bản quy định về quản lý nhãn hiệu tập thể.

- Mô hình tổ chức quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới trên thực tế.

- Báo cáo phương án thương mại hóa sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới.

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt tổng kết dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

Danh mục có tổng cộng 52 đề tài, dự án (gồm: 40 đề tài, dự án tiếp tục thực hiện trong năm 2019 và 12 đề tài, dự án mới đưa vào kế hoạch năm 2019./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2810/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2810/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2810/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2810/QĐ-UBND 2019 nhiệm vụ nghiên cứu thử nghiệm khoa học Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2810/QĐ-UBND 2019 nhiệm vụ nghiên cứu thử nghiệm khoa học Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2810/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2810/QĐ-UBND 2019 nhiệm vụ nghiên cứu thử nghiệm khoa học Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2810/QĐ-UBND 2019 nhiệm vụ nghiên cứu thử nghiệm khoa học Thừa Thiên Huế

            • 01/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực