Quyết định 2812/QĐ-BGTVT

Quyết định 2812/QĐ-BGTVT năm 2013 duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Quyết định 2812/QĐ-BGTVT 2013 kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2812/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP TUYẾN KÊNH CHỢ GẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa IX;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư XDCB số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây lắp theo Luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 1319/TTg-KTN ngày 13/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án "Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo";

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo;

Căn cứ Văn bản số 2745/BGTVT-KHĐT ngày 11/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phân bổ kế hoạch Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Văn bản số 150/BGTVT-KHĐT ngày 05/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao kế hoạch Trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo;

Xét Tờ trình số 1410/TTr-CĐTNĐ ngày 09/09/2013 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trình phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo;

Trên cơ sở Báo cáo số 748/CQLXD-PCDT ngày 16/9/2013 của Cục QLXD & CLCTGT về việc thẩm định bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo, như sau:

TT

Tên và phạm vi gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1.

CG-GSXD: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

2.290,3

Chỉ định thầu

Quý IV/2013 và quý I/2014

Theo tỷ lệ %

18 tháng + Thời gian bảo hành

2.

CG-KT: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

629,5

Chỉ định thầu

Quý I/2015

Theo tỷ lệ %

06 tháng

3.

CG-XLGĐ1: Thiết kế bản vẽ thi công, thi công xây dựng và đảm bảo giao thông đường thủy

411.007

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý IV/2013 và quý I/2014

Phần XL, ĐBGT theo đơn giá điều chỉnh; phần TKBVTC theo tỷ lệ %

18 tháng

4.

CG-GSMT: Tư vấn giám sát môi trường

300

Chỉ định thầu

Quý IV/2013 và quý I/2014

Theo đơn giá cố định

18 tháng + Thời gian bảo hành

5.

CG-BHCT: Bảo hiểm công trình

200

Chỉ định thầu

Quý IV/2013 và quý I/2014

Theo tỷ lệ %

18 tháng + Thời gian bảo hành

- Nguồn vốn: TPCP và các nguồn vốn hợp pháp khác

Điều 2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm:

- Đăng tải kế hoạch đấu thầu được duyệt trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu.

- Căn cứ nội dung kế hoạch đấu thầu được duyệt tại Điều 1 của quyết định này và các ý kiến thẩm định của Cục QLXD & CLCTGT tại Báo cáo thẩm định số 748/CQLXD-PCĐT ngày 16/9/2013, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Vụ KHCN, Vụ Môi trường, Vụ Kết cấu hạ tầng, Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định này thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN địa phương;
- Lưu: VT, CQLXD (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2812/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2812/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2013
Ngày hiệu lực16/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2812/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2812/QĐ-BGTVT 2013 kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2812/QĐ-BGTVT 2013 kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2812/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành16/09/2013
        Ngày hiệu lực16/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2812/QĐ-BGTVT 2013 kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2812/QĐ-BGTVT 2013 kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo

            • 16/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực