Quyết định 2813/QĐ-UBND

Quyết định 2813/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức kèm theo Quyết định 4314/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2813/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quy chế đào tạo cán bộ công chức viên chức Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2813/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4314/QĐ-UBND NGÀY 12/12/2017 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1668/TTr-SNV ngày 13/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều 23: Thẩm quyền quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng” được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Khoản 1, Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau: Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học lý luận chính trị trình độ cao cấp, cử nhân, trung cấp và đại học chính trị (bằng 2) các chuyên ngành xây dựng Đảng.

a) Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học lý luận chính trị trình độ cao cấp, cử nhân và đại học chính trị (bằng 2) các chuyên ngành xây dựng Đảng.

- Đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Địa phương, đơn vị lập hồ sơ gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, thẩm định, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ban hành Quyết định cử đi học.

- Đối với các chức danh không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Căn cứ Thông báo nhập học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hoặc của Học viện Chính trị Khu vực III Đà Nẵng, địa phương, đơn vị lập hồ sơ, văn bản đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Quyết định cử đi học.

b) Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học lý luận chính trị trình độ trung cấp: Trên cơ sở thông báo tuyển sinh của Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, các địa phương, đơn vị lập hồ sơ, văn bản gửi về Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổng hợp, thẩm định, trình xin ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành ban hành Quyết định cử đi học.

2. Khoản 2, Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học các lớp đào tạo quy định tại Điều 6, Điều 7, và các nội dung bồi dưỡng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 14 Quy chế này thực hiện như sau”:

a) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý:

- Cán bộ, công chức, viên chức đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo để mở lớp:

+ Các lớp do Sở Nội vụ phối hợp với cơ sở đào tạo mở:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước: Sở Nội vụ lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia khóa học trình xin ý kiến của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy danh sách cán bộ, công chức, viên chức được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất cử đi học. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: Sở Nội vụ tổng hợp danh sách trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy), sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập hồ sơ trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Quyết định cử đi học.

+ Các lớp do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với cơ sở đào tạo mở:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập hồ sơ trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ban hành Quyết định cử đi học.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước: Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đăng ký đi học gửi Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ); Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy danh sách cán bộ, công chức, viên chức được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất cử đi học. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.

- Cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chiêu sinh mở lớp:

+ Đối với Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: Đơn vị lập hồ sơ gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, thẩm định, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định cử đi học.

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước: Địa phương, đơn vị lập hồ sơ, văn bản gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định, trình xin ý kiến của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy danh sách cán bộ, công chức, viên chức được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất cử đi học. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.

b) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý: Đơn vị lập danh sách, hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định cho ý kiến, sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ bằng văn bản, Thủ trưởng đơn vị ban hành Quyết định cử đi học.

c) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: Đơn vị lập hồ sơ gửi Ban Tổ chức Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tổng hợp, thẩm định, trình Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy ban hành Quyết định cử đi học.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước: Đơn vị lập hồ sơ gửi Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là cấp huyện) tổng hợp, thẩm định, tham mưu UBND cấp huyện trình xin ý kiến Thường trực cấp Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy). Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản danh sách cán bộ, công chức, viên chức cử đi học của Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Phòng Nội vụ cấp huyện lập hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định cử đi học.

đ) Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b, c Khoản này nhưng đi học khóa bồi dưỡng quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 14 Quy chế này: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức Quyết định cử đi học.

e) Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b, c Khoản này đi học các lớp đào tạo quy định tại Điều 6, Điều 7 và các nội dung bồi dưỡng quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 14 Quy chế này: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức Quyết định cử đi học.

3. Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ.

a) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: Địa phương, đơn vị lập hồ sơ, văn bản gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, thẩm định, trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập hồ sơ trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Quyết định cử đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Quyết định cử đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

b) Cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước:

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Địa phương, đơn vị lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định, trình xin ý kiến của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy danh sách cán bộ, công chức, viên chức được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất cử đi học. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: Đơn vị lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình xin ý kiến Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Sở Nội vụ lập hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý: Đơn vị lập hồ sơ gửi Phòng Nội vụ cấp huyện tổng hợp, thẩm định, tham mưu UBND cấp huyện văn bản trình xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy (qua Ban Tổ chức cấp Huyện ủy). Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản danh sách cán bộ, công chức, viên chức cử đi học của Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Phòng Nội vụ cấp huyện lập hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.

- Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc ba đối tượng nêu trên: Địa phương, đơn vị lập hồ sơ, văn bản gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.”

Điều 2. Khoản 1, Điều 25 “Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng” được bổ sung như sau:

Các địa phương, đơn vị chủ động trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, kể cả kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng (bao gồm các lớp do ngân sách tỉnh cấp và các lớp do người học hoặc địa phương, đơn vị chi trả kinh phí), báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Khoản 1, Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 “1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành Kế hoạch. Không để các cơ sở đào tạo tự ý chiêu sinh, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng tại địa phương, đơn vị.”

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác tại Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND  tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ và các Ban của Đảng;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- CPVP;
- Lưu VT, HC-TC, TH, NC.
D:\Dropbox\Ngoc Anh\Nam 2019\Đao tao\Du thao QD sua doi, bo sung QD 4314 quy che dao tao.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2813/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2813/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2019
Ngày hiệu lực05/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2813/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2813/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quy chế đào tạo cán bộ công chức viên chức Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2813/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quy chế đào tạo cán bộ công chức viên chức Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2813/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýĐinh Văn Thu
       Ngày ban hành05/09/2019
       Ngày hiệu lực05/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2813/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quy chế đào tạo cán bộ công chức viên chức Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2813/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quy chế đào tạo cán bộ công chức viên chức Quảng Nam

           • 05/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực