Quyết định 2814/QĐ-UBND

Quyết định 2814/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2814/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2814/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI) HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ, quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 05/TTr-VHNT ngày 13/12/2017 về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ (sửa đổi) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, đã được Đại hội lần thứ VI, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban DV Tỉnh ủy;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TKCT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI)

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
(Phê duyệt kèm theo Quyết định s 2814/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên gọi

- Tên gọi: Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng

- Tên viết tắt: Hội VHNT Lâm Đồng.

- Tên tiếng Anh: Lam Dong Art and Literature Association.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Hội VHNT Lâm Đồng là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật.

2. Hội tập hợp những người hoạt động văn học, nghệ thuật với tinh thần tự nguyện, có khả năng sáng tạo. Hội động viên, bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ hoạt động, góp phần phát triển nền văn học, nghệ thuật theo định hướng “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Điều 3. Vị trí pháp lý

1. Hội chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Tỉnh ủy Lâm Đồng, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh và chịu sự quản lý về lĩnh vực hoạt động của các ngành chức năng.

2. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và là thành viên của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

3. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật

4. Trụ sở hội đặt tại thành phố Đà Lạt.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Hội tuân thủ những nguyên tắc chung về tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật:

- Tự nguyện; tự quản;

- Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;

- Tự đảm bảo kinh phí hoạt động;

- Không vì mục đích lợi nhuận;

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội.

2. Hội Văn học nghệ thuật Lâm đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, nhân văn.

3. Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng là hội có tính chất đặc thù, được cấp kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc được giao; bảo đảm kinh phí để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động; được khuyến khích tạo điều kiện tham gia thực hiện các chương trình đề án, dự án.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA HỘI, HỘI VIÊN

Điều 5. Nhiệm vụ của hội

1. Tổ chức cho hội viên sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, xứng đáng với lịch sử vẻ vang của dân tộc, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, phản ánh sâu sắc hiện thực, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước.

2. Quán triệt, thực hiện chủ trương Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ văn học, nghệ thuật.

3. Phối hợp với các huyện, thành, ngành chức năng khai thác, bảo tồn, phát triển vốn văn nghệ truyền thống của các dân tộc trong tỉnh; không ngừng nâng cao trình độ cảm thụ của công chúng và năng lực sáng tạo nghệ thuật của hội viên. Lấy Tạp chí Lang Bian và các ấn phẩm khác của hội để giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong và ngoài nước.

Điều 6. Hội viên

Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng là những công dân đang thường trú và hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bao gồm những người sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm, dịch thuật, biểu diễn...

Điều 7. Tiêu chuẩn hội viên

1. Những công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tán thành Điều lệ hội.

2. Điều kiện để xét kết nạp:

a) Có trình độ và khả năng sáng tác văn học, nghệ thuật có chất lượng; là cộng tác viên tích cực của hội 2 năm trở lên, được 2 hội viên của hội giới thiệu;

b) Về sáng tác: có ít nhất 10 tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng đã công bố, triển lãm, xuất bản, dàn dựng, biểu diễn, phát sóng (băng hình, băng âm thanh) trên các phương tiện thông tin đại chúng trong hoặc ngoài tỉnh;

c) Về biểu diễn: nếu là đạo diễn, phải dàn dựng thành công 05 kịch bản sân khấu hoặc điện ảnh. Nếu là diễn viên ca, múa, nhạc, kịch, ngâm thơ... phải có từ 5 giải thưởng cấp huyện và tỉnh trở lên;

d) Về lý luận, phê bình, nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật: có ít nhất 10 tác phẩm hoặc công trình đã xuất bản, công bố.

3. Tự nguyện làm đơn xin vào hội và thực hiện đúng quy chế, quy trình của hội về kết nạp hội viên.

4. Xóa tên hội viên: hội viên bị xóa tên trong danh sách hội nếu không hoạt động chuyên môn; không đóng hội phí từ 01 năm trở lên; có đơn xin ra khỏi hội.

Điều 8. Nhiệm vụ của hội viên

1. Tôn trọng và chấp hành nghiêm chnh Điều lệ, Quy chế hoạt động và các Nghị quyết của hội. Ra sức lao động sáng tạo đ có nhiu tác phm chất lượng cao, góp phần xây dựng nền văn học, nghệ thuật của tỉnh và đất nước.

2. Đoàn kết, giúp đỡ giữa hội viên, cộng tác viên, những người yêu thích văn học, nghệ thuật; phát hiện, bồi dưỡng những cộng tác viên có khả năng sáng tác và tài năng trẻ để đề nghị hội kết nạp.

3. Thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức và nghề nghiệp; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng hội và chi hội; đóng hội phí đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Điều 9. Quyền hạn của hội viên

1. Được cấp thẻ hội viên để tham gia hoạt động, sinh hoạt theo Điều lệ, Quy chế của hội; sử dụng thẻ đúng mục đích theo quy định.

2. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của hội, chi hội.

3. Được giúp đỡ, tạo điều kiện sáng tác, được hưởng các quyền lợi vật chất, tinh thần theo khả năng của hội. Các tác phẩm có chất lượng được sử dụng trên Tạp chí Lang Bian và các ấn phẩm của hội, được tham gia các cuộc thi, liên hoan, triển lãm, biểu diễn,... trong tỉnh, toàn quốc và quốc tế; được hưởng các chế độ nhuận bút, nhuận treo,... theo quy định hiện hành.

4. Được thảo luận, góp ý về các hoạt động của hội; tự phê bình, phê bình trong tổ chức hội; có quyền đề nghị kiểm tra các hoạt động của hội.

5. Được chuyển sinh hoạt đến các hội bạn trong cả nước, hoặc có đơn xin ra khỏi hội.

Chương III

TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 10. Cơ cấu tổ chức của hội

1. Cơ cấu tổ chức của hội gồm:

a) Đại hội;

b) Ban lãnh đạo;

c) Ban kiểm tra;

d) Văn phòng hội;

e) Chi hội chuyên ngành, chi hội huyện, thành phố và câu lạc bộ.

Việc thành lập chi hội, câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân) do Ban chấp hành hội quyết định. Nhiệm kỳ Đại hội các chi hội, câu lạc bộ là 5 năm (60 tháng).

2. Ban chấp hành chi hội, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ có trách nhiệm quản lý hội viên, tổ chức sinh hoạt, hoạt động theo Điều lệ và Quy chế của hội.

3. Hàng quý, 6 tháng, cuối năm các chi hội, câu lạc bộ phải chủ động sinh hoạt và hoạt động, thực hiện Nghị quyết của hội. Nếu là chi hội huyện, thành phố còn phải chịu sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền sở tại.

Điều 11. Đại hội

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của hội là Đại hội toàn thể hội viên 5 năm tổ chức một lần. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết hoạt động hội nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, sửa đổi Điều lệ hội (nếu có), bầu Ban chấp hành hội nhiệm kỳ mới.

2. Giữa nhiệm kỳ (hai năm rưỡi) xét thấy cần thiết, Ban chấp hành hội trình cấp có thẩm quyền của tỉnh tổ chức hội nghị toàn thể hội viên nhằm kiện toàn nhân sự, bộ máy tổ chức và hoạt động của hội.

3. Trong trường hợp cần thiết, có 2/3 số hội viên yêu cầu thì triệu tập Đại hội bất thường tn thể hội viên. Việc triệu tập Đại hội bất thường phải được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép và sự đồng ý của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Điều 12. Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội

1. Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do đại hội quyết định.

2. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tán thành.

Điều 13. Ban chấp hành

Ban chấp hành hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của hội giữa hai kỳ Đại hội. Ban chấp hành hội do Đại hội bầu ra, số lượng ủy viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định. Người trúng cử phải đạt 50% số phiếu tín nhiệm trở lên. Trong quá trình hoạt động nếu số ủy viên bị khuyết, xét thấy cần thiết thì Ban chấp hành họp bầu bổ sung, nhưng không quá 1/3 số ủy viên Ban chấp hành do Đại hội bầu ra.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành

1. Ban chấp hành có nhiệm vụ bầu các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch hội, Ban Thường vụ, Tổng Biên tập Tạp chí Lang Bian, Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra hội; phân công trách nhiệm ủy viên Ban chấp hành; cử các ủy viên Ban kiểm tra và các ban chức năng khác. Thành lập hội đồng nghệ thuật và Ban biên tập Tạp chí Lang Bian.

2. Tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và Nghị quyết Đại hội của hội.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội, câu lạc bộ.

4. Quyết định công nhận Ban chấp hành các chi hội, Hội đồng nghệ thuật các chi hội, câu lạc bộ; xét kết nạp hội viên mới; quyết định khen thưởng, kỷ luật hội viên của hội.

5. Giải quyết các vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của hội.

6. Thường xuyên quan tâm đến đời sống và hoạt động sáng tác của hội viên.

7. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Biên tập tạp chí Lang Bian (thông qua Tổng Biên tập và kế hoạch xuất bản, phát hành hàng năm).

8. Sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp trên theo quy định và thông báo cho hội viên được biết.

9. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ (nhất là lực lượng trẻ) thông qua việc tổ chức các trại sáng tác, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, hội nghị, hội thảo...

10. Đề nghị UBND tỉnh xét và trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng định kỳ 5 năm 1 lần.

11. Lập tờ trình, kế hoạch, kinh phí, chuẩn bị các văn kiện, nhân sự... tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới theo Điều lệ hội.

12. Ban chấp hành hội họp thường kỳ 03 tháng 1 lần; khi xét thấy cần thiết họp bất thường hoặc hội nghị Ban chấp hành mở rộng.

Điều 15. Thường trực hội

Thường trực hội gồm Chủ tịch và các Phó chủ tịch. Thường trực hội có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, năm...của hội (trong đó có hoạt động của Văn phòng hội và Tạp chí Lang Bian).

2. Chỉ đạo và giải quyết công việc hàng ngày của hội về đối nội và đối ngoại...

3. Chuẩn bị nội dung và triệu tập hội nghị Ban chấp hành hội định kỳ, bất thường và mở rộng.

4. Thay mặt Ban chấp hành tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và Ban chấp hành hội.

5. Thường trực hội họp 01 tháng một lần, Ban Thường vụ họp 02 tháng một lần. Khi cần thiết thì họp bất thường.

Điều 16. Chủ tịch hội

1. Chủ tịch hội là người đứng đầu Ban chấp hành, là Thủ trưởng Văn phòng hội; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực hội, cán bộ, viên chức và hội viên về mọi hoạt động của hội.

2. Chủ tịch hội có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban chấp hành Hội và Đảng đoàn hội (nếu có);

b) Triệu tập, chủ trì hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực hội và các cuộc họp của Văn phòng hội;

c) Điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của Ban chấp hành và của hội giữa các kỳ họp Ban Chấp hành.

Trong trường hợp chưa hết nhiệm kỳ Đại hội mà Chủ tịch hội đã đến tuổi nghỉ hưu, thì Thường trực hội phải có văn bản báo cáo với UBND tỉnh, Sở Nội vụ. Khi có ý kiến của các cấp có thẩm quyền thì Ban Chấp hành họp để bầu cử người thay thế Chủ tịch hội cho đến hết nhiệm kỳ.

Điều 17. Phó Chủ tịch hội

Các Phó Chủ tịch hội phụ trách các lĩnh vực công tác theo sự phân công của Ban chấp hành và Chủ tịch hội, giúp Chủ tịch hội chỉ đạo, điều hành công tác theo Điều lệ, Quy chế của hội.

Điều 18. Ban kiểm tra

1. Trưởng ban Kiểm tra phải là ủy viên Ban thường vụ. Số lượng ủy viên Ban Kiểm tra do Ban chấp hành quyết định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm tra:

a) Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội, Nghị quyết Đại hội, Quyết nghị của Đảng, Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành, các tổ chức trực thuộc Hội và hội viên;

b) Kiểm tra việc thu, chi tài chính của hội;

c) Kiểm tra tư cách ủy viên Ban Chấp hành và hội viên để đề nghị Ban Chấp hành xem xét khen thưởng hoặc kỷ luật theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của hội;

d) Báo cáo Ban chấp hành về kết quả, kết luận những vấn đề kiểm tra;

e) Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực hội và Văn phòng hội tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của hội.

Điều 19. Văn phòng hội

Cán bộ, viên chức Văn phòng hội, giúp việc Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực hội; chịu sự quản lý, lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch hội và sự phân công, điều hành công tác của Chánh Văn phòng hội.

Điều 20. Tạp chí Lang Bian

1. Tạp chí Lang Bian của hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng là nơi giới thiệu các tác phẩm thuộc các lĩnh vực: sáng tác, lý luận, phê bình, nghiên cứu văn học, nghệ thuật của hội viên, của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh, giới thiệu các thành tựu văn học, nghệ thuật nước ngoài.

2. Tổng Biên tập tạp chí Lang Bian do Chủ tịch hội bổ nhiệm trong số các Phó Chủ tịch hội chuyên trách sau khi được Ban chp hành bu và có văn bản thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Ban chấp hành, hội viên và bạn đọc về nội dung, hình thức tạp chí Lang Bian (theo Luật Báo chí).

Chương IV

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 21. Tài chính

Các nguồn tài chính của hội, gồm:

1. Hội phí: 180.000đ/năm/hội viên; hội viên trên 70 tuổi miễn đóng hội phí. Chi hội nộp lên hội 50% hội phí;

b) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

c) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Quản lý tài chính

1. Việc thu, chi các nguồn tài chính của hội phải tuân theo quy định pháp luật và Quy chế của hội.

2. Tại kỳ họp Ban chấp hành cuối năm và Đại hội nhiệm kỳ của hội, Thường trực hội phải báo cáo công khai việc thu - chi tài chính của hội theo 03 nguồn riêng biệt.

Chương V

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 23. Khen thưởng

Tập thể, cá nhân hoạt động tích cực, có nhiều cống hiến sẽ được Hội tặng Giấy khen; Hội đề nghị Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội chuyên ngành Trung ương và Nhà nước khen thưởng.

Điều 24. Kỷ luật

Từ hội viên đến Chủ tịch hội nếu làm trái Điều lệ, Quy chế hoạt động, Nghị quyết của hội hoặc vi phạm pháp luật, gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, làm phương hại đến danh dự của hội thì tùy theo mức độ nặng nhẹ, Ban Chấp hành hội xem xét kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức đến khai trừ ra khỏi hội. Đối với cán bộ, viên chức làm việc chuyên trách tại Văn phòng hội nếu vi phạm kỷ luật phải thực hiện xử lý kỷ luật theo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội phải có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số đại biểu có mặt tại Đại hội thông qua và có hiệu lực thi hành sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ này gồm 06 Chương và 26 Điều đã được thông qua tại Đại hội lần thứ VI Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng vào ngày 05/12/2017 và và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định phê duyệt.

2. Căn cứ các quy định pháp luật về hội và Điều lệ hội, Ban chấp hành hội có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện bản Điều lệ này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2814/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2814/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2814/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2814/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2814/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2814/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2814/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2814/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng

           • 28/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực