Quyết định 2815/QĐ-UBND

Quyết định 2815/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2815/QĐ-UBND Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2815/QĐ-UBND

Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế để huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước; quản lý, sử dụng các loại phí, tiền ký quỹ môi trường nhằm hỗ trợ các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và chịu sự hướng dẫn quản lý về tài chính của Sở Tài chính.

Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng trong nước.

Điều 2. Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế

1. Hoạt động tài chính của Quỹ không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ có nghĩa vụ bảo đảm hoàn vốn điều lệ, quản lý và sử dụng vốn theo quy định của Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành;

2. Điều lệ Tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành phù hợp với Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế

1. Huy động các nguồn tài chính trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, cá nhân có các chương trình, dự án, hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hình thức hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ không hoàn lại, cho vay với lãi suất ưu đãi;

3. Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án và hoạt động bảo vệ môi trường;

4. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các loại phí, tiền ký quỹ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức thẩm định và xét chọn các chương trình, dự án và hoạt động bảo vệ môi trường được đề nghị tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật;

6. Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền hạn của Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế

1. Tổ chức cơ quan điều hành hoạt động phù hợp với Điều lệ, mục tiêu và các nhiệm vụ được giao;

2. Kiểm tra định kỳ và đột xuất các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn hỗ trợ tài chính của Quỹ trong việc triển khai các chương trình, dự án và hoạt động bảo vệ môi trường. Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế có quyền rút vốn vay, đình chỉ tài trợ hoặc hỗ trợ lãi suất vay; khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm cam kết với Quỹ hoặc vi phạm các quy định của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của Quỹ;

3. Được mời các chuyên gia của các sở, ban, ngành, các nhà khoa học và các tổ chức có liên quan tham gia Hội đồng tư vấn chuyên ngành để thẩm định các chương trình, dự án và hoạt động bảo vệ môi trường được đề nghị hỗ trợ tài chính của Quỹ và phục vụ cho các hoạt động liên quan khác của Quỹ;

4. Được hưởng chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước như đối với doanh nghiệp;

5. Từ chối mọi yêu cầu của bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào về việc cung cấp thông tin và các nguồn lực khác của Quỹ bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế nếu yêu cầu đó trái với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ;

6. Quan hệ trực tiếp với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để vận động, thu hút và tiếp nhận tài trợ đối với Quỹ hoặc thực hiện huy động vốn cho các dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường theo kế hoạch hoạt động được giao.

Điều 5. Nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế

1. Vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế là 02 tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp đủ trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định thành lập Quỹ. Việc thay đổi vốn điều lệ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Vốn hoạt động từ các nguồn khác:

- Tiền được trích lại từ các khoản thu phí bảo vệ môi trường theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành của Hội đồng Nhân dân tỉnh;

- Tiền đền bù thiệt hại về môi trường (khoản thu vào ngân sách nhà nước);

- Trích 10% kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường hàng năm;

- Tiền đóng góp tự nguyện, viện trợ và tài trợ cho Quỹ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Vốn nhận ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường;

- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

- Vốn thu hồi nợ gốc các khoản cho vay.

Điều 6. Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế gồm có Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành nghiệp vụ.

1. Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế có năm thành viên, gồm: đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế là Chủ tịch Hội đồng quản lý và các thành viên là lãnh đạo của các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các thành viên Hội đồng quản lý hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước.

2. Trưởng Ban Kiểm soát do Hội đồng quản lý bổ nhiệm và miễn nhiệm. Thành viên Ban Kiểm soát do Hội đồng quản lý quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Cơ quan điều hành nghiệp vụ của Quỹ

- Cơ cấu tổ chức của cơ quan điều hành nghiệp vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế gồm Giám đốc, không quá 02 Phó giám đốc, kế toán và bộ phận chuyên môn.

- Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế là một lãnh đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường do Hội đồng quản lý đề xuất và Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Bộ phận giúp việc của Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế gồm: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường và một số chuyên viên do Giám đốc Quỹ đề xuất, Hội đồng quản lý quyết định.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế; Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2815/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2815/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2008
Ngày hiệu lực13/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2815/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2815/QĐ-UBND Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2815/QĐ-UBND Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế 2008
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2815/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Thị Thúy Hòa
        Ngày ban hành13/12/2008
        Ngày hiệu lực13/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2815/QĐ-UBND Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế 2008

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2815/QĐ-UBND Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế 2008

            • 13/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực