Quyết định 2818/QĐ-UBND

Quyết định 2818/QĐ-UBND năm 2013 cấp phát miễn phí Công báo tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2818/QĐ-UBND 2013 cấp phát miễn phí Công báo Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2818/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP PHÁT MIỄN PHÍ CÔNG BÁO TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2032/VPUBND ngày 11/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phát miễn phí Công báo tỉnh cho 186 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với số lượng 196 cuốn/số; các đối tượng cụ thể như sau:

1. Cấp huyện

- Văn phòng huyện ủy, thành ủy: 01 cuốn/số;

- VP HĐND và UBND huyện, thành phố: 02 cuốn/số (Phòng Tư pháp và Tủ sách pháp luật);

- Ủy ban MTTQVN huyện, thành phố: 01 cuốn/số.

2. Cấp xã

- Tủ sách pháp luật UBND xã, phường, thị trấn: 01 cuốn/số.

3. Đối tượng khác

- Sở Tư pháp: 02 cuốn/số (Phòng Kiểm tra rà soát văn bản 1 cuốn; Trung tâm trợ giúp pháp lý 1 cuốn);

- BCH Bộ đội biên phòng tỉnh: 01 cuốn/số;

- BCH Quân sự tỉnh: 01 cuốn/số;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh: 01 cuốn/số;

- Thư viện tỉnh: 01 cuốn/số;

- Văn phòng UBND tỉnh: 3 cuốn/số (Lưu: TT Tin học - Công báo tỉnh 2 cuốn; Lưu trữ VPUB 1 cuốn).

Điều 2. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh tổ chức xuất bản và cấp phát miễn phí Công báo tỉnh đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng; tổ chức cập nhật, vận hành và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh khai thác có hiệu quả Công báo điện tử của tỉnh qua mạng Interrnet (Tại địa chỉ congbao.quangbinh.gov.vn hoặc trên Trang thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ www.quangbinh.gov.vn).

2. Sở Tài chính bố trí kinh phí hàng năm cho Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh thực hiện việc xuất bản và cấp phát miễn phí Công báo tỉnh theo số lượng quy định tại Điều 1.

3. Thủ trưởng các đơn vị được cấp phát miễn phí Công báo tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo công tác bảo quản, tổ chức sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2013 và thay thế Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- L­ưu: VT, THCB.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2818/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2818/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực01/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 2818/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2818/QĐ-UBND 2013 cấp phát miễn phí Công báo Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2818/QĐ-UBND 2013 cấp phát miễn phí Công báo Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2818/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành12/11/2013
        Ngày hiệu lực01/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2818/QĐ-UBND 2013 cấp phát miễn phí Công báo Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2818/QĐ-UBND 2013 cấp phát miễn phí Công báo Quảng Bình

            • 12/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực