Quyết định 282/2014/QĐ-UBND

Quyết định 282/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 74/2009/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 282/2014/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ phát triển thương hiệu doanh nghiệp Bắc Ninh 74/2009/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/2014/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI “ QUY CHẾ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/2009/QĐ-UBND NGÀY 20/5/2009 CỦA UBND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11, ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 124/2014/NQ-HDDND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 11 về việc sửa đổi Nghị định số 134/2009/NQ-HĐND ngày 23/4/2009 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi “Quy chế hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh’’ ban hành kèm theo Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 5, Điều 4:

“ 5. Tư vấn thiết kế, tra cứu và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể”

2. Sửa đổi Mục b, khoản 1, Điều 5:

“b. Hỗ trợ chi phí cho nội dung quy định tại khoản 4, điều 4 quy chế này:

- 5.000.000 đồng/nhãn hiệu đối với nội dung quy định tại khoản 4, điều 4 tại thị trường trong nước, hỗ trợ tối đa 03 nhãn hiệu hàng hoá/doanh nghiệp.

- 10.000.000 đồng/nhãn hiệu đối với nội dung quy định tại khoản 4, điều 4 tại thị trường nước ngoài, hỗ trợ tối đa 02 nhãn hiệu hàng hoá/doanh nghiệp.

3. Sửa đổi Mục c, khoản 1, điều 5:

“c. Hỗ trợ chi phí cho nội dung quy định tại khoản 5, điều 4 quy chế này:

- 60.000.000 đồng/nhãn hiệu đăng ký bảo hộ trong nước.

-140.000.000 đồng/nhãn hiệu đăng ký bảo hộ nước ngoài.

4. Sửa đổi điều 7:

“ Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu”.

1. Đối với nội dung quy định tại khoản 4, Điều 4 quy chế gồm:

+ Đơn đăng ký hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu.

+ Bản sao giấy đăng ký chứng nhân kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư của cấp có thẩm quyền).

+ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản sao công chứng có đối chiếu với bản gốc).

2. Đối với quy định tại khoản 5, điều 4 quy chế này gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đăng ký hỗ trợ nhãn hiệu tập thể.

+ Bản sao quyết định thành lập hiệp hội của cấp có thẩm quyền.

+ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể (bản sao công chứng có đối chiếu với bản gốc).

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

5. Sửa đổi Điều 8.

“ Điều 8 trách nhiệm của cơ quan, đơn vị:

1. Sở công thương

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế này.

- Làm đầu mối xây dựng Chương trình hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Công bố nội dung chương trình được phê duyệt đến cộng đồng doanh nghiệp Bắc Ninh, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website của Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

2. Sở tài chính.

- Thẩm định dự toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

3. Các đơn vị chủ trì Chương trình

- Thông báo nội dung quy chế này đến doanh nghiệp trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm và đảm bảo về tiêu chuẩn của các doanh nghiệp do đơn vị lựa chọn.

- Thanh quyết toán kinh phí với Sở Tài chính và các doanh nghiệp đúng quy định.

- Gửi báo cáo tình hình thực hiện về Sở Công Thương để báo cáo UBND tỉnh.

- Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến chương trình, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định tại khoản 1 điều này.

4. Các doanh nghiệp, đơn vị thụ hưởng chính sách.

- Nộp hồ sơ theo quy định tại điều 7 Quy chế này.

- Chịu trách nhiệm pháp lý về hồ sơ cung cấp.”

Điều 9. Điều khoản thi hành:

1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tham gia Chương trình phải chịu trách nhiệm theo quy chế “người đứng đầu” trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch của cơ quan đơn vị mình.

2. Các tổ chức cá nhân vi phạm quy chế này tuỳ theo mức độ vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, các nội dung khác tại quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh không sửa đổi trong quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch các Hiệp hội sản xuất kinh doanh tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Giao Giám đốc Sở Công thương: Hằng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Quyết định này và Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 20.5.2009 của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ cuối năm./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 282/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu282/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2014
Ngày hiệu lực06/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 282/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 282/2014/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ phát triển thương hiệu doanh nghiệp Bắc Ninh 74/2009/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 282/2014/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ phát triển thương hiệu doanh nghiệp Bắc Ninh 74/2009/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu282/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Lương Thành
       Ngày ban hành26/06/2014
       Ngày hiệu lực06/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 282/2014/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ phát triển thương hiệu doanh nghiệp Bắc Ninh 74/2009/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 282/2014/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ phát triển thương hiệu doanh nghiệp Bắc Ninh 74/2009/QĐ-UBND

           • 26/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực