Quyết định 282/QĐ-TTg

Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2011 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 282/QĐ-TTg công tác phòng, chống tội phạm


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 282/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48 CT/TW NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2010 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an - Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2010 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

Ngày 22 tháng 10 năm 2010, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị số 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đây là Chỉ thị rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, là định hướng để chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự phù hợp với tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Thể chế hóa đường lối lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

b) Nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và nhận thức của toàn dân tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng môi trường sống lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

c) Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện, phát sinh, phát triển tội phạm để từng bước kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới, tội phạm nghiêm trọng.

d) Xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị trong các Bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm; tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân đối với công tác này.

b) Trên cơ sở đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng tình hình tội phạm, kết quả đã đạt được, nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế, nhưng bài học kinh nghiệm rút ra qua 12 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án I, III, IV, các đề án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, triển khai thực hiện các đề án, dự án mới mang tính cấp bách, đột phá trong năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015,

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân về các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, hậu quả do tội phạm gây ra và sự cần thiết phải tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; hiệu quả phòng, ngừa tội phạm. Tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về tham nhũng, tội phạm có tổ chức, các loại tội phạm về ma tuý, mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt lớn tài sản nhà nước ...

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng trong các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và địa phương nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị để thống nhất nhận thức và hành động. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch phòng, chống tội phạm mà Chính phủ đã ban hành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, kịp thời khắc phục những sơ hở không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến vi phạm pháp luật như: dịch vụ kinh doanh Gameonline, trò chơi điện tử có hình ảnh bạo lực, vũ trường, dịch vụ văn hóa, băng đĩa hình đồi trụy. Tập trung chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng như: tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm ma túy, tham nhũng, tội phạm về môi trường, tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, tội phạm mua bán người, cướp có vũ trang... Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý kịp thời các vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm, thực hiện tốt công tác thống kê tội phạm.

3. Thể chế hóa quan điểm của Đảng về đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống tội phạm; tập trung nghiên cứu xây dựng, sửa đổi trình cấp có thẩm quyền sớm ban hành các văn bản pháp luật đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Thể chế hóa quan điểm của Đảng về đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp: nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

4. Kiện toàn bộ máy tổ chức và tăng cường lực lượng phòng, chống tội phạm ở các cấp để thực hiện tốt chức năng tham mưu chỉ đạo, kiểm tra và đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả; bổ sung đủ biên chế cho lực lượng phòng, chống tội phạm ở các cấp, nhất là cấp cơ sở; có kế hoạch đầu tư trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm; kiện toàn và nâng cao vai trò lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở ở Trung ương: Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do một đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách, lãnh đạo Bộ Công an là thường trực, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể là thành viên.

Trách nhiệm của các bộ, ngành, các cơ quan tổ chức, đoàn thể xã hội tích cực phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên bao che, dung túng tội phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm.

5. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là một nhiệm vụ quan trọng cần được ưu tiên thực hiện trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, về tận cơ sở thôn, bản, phường, xã, tổ dân phố, cụm dân cư; gắn việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm với các chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội khác như: xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, phòng, chống ma túy v.v... để góp phần xóa bỏ nguyên nhân phát sinh tội phạm; nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội đối với công tác này. Cụ thể hóa các nội dung công việc, các giải pháp thực hiện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm.

6. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hoá công tác phòng, chống tội phạm, đổi mới nội dung, biện pháp công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân về đạo đức, lối sống, tôn trọng pháp luật, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, điều tra tội phạm; bảo vệ cá nhân và gia đình những người tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Có chính sách thoả đáng đối với các tập thể, cá nhân bị thương hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.

7. Hàng năm Chính phủ có kế hoạch đầu tư thỏa đáng từ ngân sách nhà nước theo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, nhất là tại các địa bàn cơ sở và các tuyến, địa bàn trọng điểm, các Bộ, ngành kinh tế nhạy cảm, đồng thời có kế hoạch tranh thủ và huy động nguồn viện trợ quốc tế và nguồn đóng góp hợp pháp khác của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho công tác phòng, chống tội phạm. Xây dựng Quỹ phòng, chống tội phạm để hỗ trợ hiệu quả cho công tác này.

8. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm. ứng dụng thành tựu tiên tiến về khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm.

9. Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm nhằm hợp tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trên cơ sở các Hiệp định tương trợ tư pháp, điều ước quốc tế và pháp luật trong nước, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật để hoàn thiện thể chế và năng lực của cán bộ thực thi pháp luật.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Bộ Công an

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/NQ-CP Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý, Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 của Chính phủ; hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể xây dựng, thẩm định, phê duyệt nội dung chi tiết của từng đề án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; bảo đảm tính thống nhất giữa các đề án và dự án của chương trình mục tiêu quốc gia; kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình với Thủ tướng Chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng, chống tội phạm trong từng giai đoạn; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm. Trước mắt xây dựng trình Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; Luật Bảo vệ nhân chứng; xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Quy chế thẩm định về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội; chính sách bảo vệ cá nhân và gia đình những người thân gia công tắc phòng, chống tội phạm; phối hợp xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm do các Bộ, ngành khác chủ trì.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, từng bước loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh phát triển tội phạm, tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường, tội phạm trong thanh, thiếu niên; phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, điều tra, truy tố và xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật.

đ) Chỉ đạo Công an các cấp tăng cường công tác nắm tình hình tội phạm, công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý chặt chẽ di biến động nhân khẩu trên địa bàn không để tội phạm lợi dụng hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính; phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, gia đình, nhà trường và xã hội huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân trong phòng, chống tội phạm. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố và tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, nhất là những địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm. Vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động tấn công, trấn áp tội phạm, truy bắt các đối tượng truy nã. Xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp phòng, chống tội phạm trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, giáo dục, cải tạo người phạm tội, người bị tạm giam, tạm giữ, người chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục.

e) Xây dựng lực lượng đủ mạnh, chuyên sâu tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là đối với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng... Chủ trì tổng kết Đề án III "Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính quốc tế" và Đề án IV đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên" nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ phê duyệt các đề án đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm hiện nay và giai đoạn tiếp theo.

g) Hướng dẫn cụ thể việc kiện toàn hợp nhất các Ban Chỉ đạo về phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội.... tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành một Ban Chỉ đạo bảo đảm công tác chỉ đạo tập trung, thống nhất, tránh chồng chéo.

h) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa và trấn áp tội phạm; tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm.

i) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt công tác giáo dục, dạy nghề cho người đang thi hành án trong các trại giam và người đang chấp hành các quyết định bắt buộc trong các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; tổ chức tổng kết, đánh giá các mô hình dạy nghề và triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả; xây dựng, ban hành các văn bản về chế độ, chính sách đối với các tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.

k) Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển) trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới, trên biển; tiếp tục triển khai các quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ mà hai Bộ đã ký kết.

2. Bộ Quốc phòng

a) Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển chủ trì phối hợp với lực lượng Công an và các ngành thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý, mua bán người, buôn lậu tại các địa bàn được phân công, khu vực biên giới, trên biển, đảo; đổi mới công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành tốt pháp luật, tích các tham gia phòng, chống tội phạm ở các địa bàn này.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các đề án phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở khu vực biên giới, trên biển, đảo.

e) Xây dựng lực lượng đủ mạnh, chuyên sâu tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là đối với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng... Chủ trì tổng kết Đề án III "Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính quốc tế" và Đề án IV "Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên" nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ phê duyệt các đề án đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm hiện nay và giai đoạn tiếp theo.

g) Hướng dẫn cụ thể việc kiện toàn hợp nhất các Ban Chỉ đạo về phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội.... tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành một Ban Chỉ đạo bảo đảm công tác chỉ đạo tập trung, thống nhất, tránh chồng chéo.

h) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa và trấn áp tội phạm; tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm.

i) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt công tác giáo dục, dạy nghề cho người đang thi hành án trong các trại giam và người đang chấp hành các Quyết định bắt buộc trong các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; tổ chức tổng kết, đánh giá các mô hình dạy nghề và triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả; xây dựng, ban hành các văn bản về chế độ, chính sách đối với các tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.

k) Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển) trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, trên biển; tiếp tục triển khai các quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ mà hai Bộ đã ký kết.

2. Bộ Quốc phòng

a) Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển chủ trì phối hợp với lực lượng Công an và các ngành thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có Tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý, mua bán người, buôn lậu tại các địa bàn được phân công, khu vực biên giới, trên biển, đảo; đổi mới công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm ở các địa bàn này.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các đề án phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở khu vực biên giới, trên biển, đảo.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan tổ chức dạy nghề, cai nghiện, phục hồi cho những người đang cai nghiện tại các Trung tâm giáo dục - lao động - xã hội, cơ sở chữa bệnh.

b) Tổ chức tổng kết, đánh giá các mô hình dạy nghề hiệu quả trong nước và triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả; phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nhất là đối với thanh niên.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản về chế độ, chính sách hỗ trợ các tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia công tác phòng, chống tội phạm...

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ được giao khác liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Dân tộc, các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình xóa đói giảm nghèo.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất kế hoạch kinh phí đầu tư hàng năm (vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) cho Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm.

c) Phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn các Bộ, ngành xây dựng, thẩm định phê duyệt và triển khai các đề án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.

5. Bộ Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất mức chi ngân sách hàng năm (kinh phí chi thường xuyên) cho Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính phù hợp, đồng thời kiểm tra, giám sát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình sử dụng kinh phí phòng, chống tội phạm.

c) Chỉ đạo Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ tội phạm tại các địa bàn do lực lượng giải quan quản lý, kiểm soát.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Quỹ phòng, chống tội phạm.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp, quy chế quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên trong các nhà trường không để vi phạm pháp luật và không mắc vào các tệ nạn xã hội; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức lối sống lành mạnh, phòng, chống tội phạm, bạo lực trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

b) Tăng cường việc đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội lồng ghép trong chương trình giáo dục, thống nhất đối với các cấp học, trình độ đào tạo giai đoạn 2011 - 2015.

7. Bộ Tư pháp

a) Phối hợp Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm; chủ trì, phối hợp xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống mua bán người trình Quốc hội thông qua và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự đã được phân công.

b) Thực hiện trách nhiệm thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ; phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi vùng miền, mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, người có quá khứ lầm lỗi hoặc liên quan đến tội phạm.

8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân tộc, các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông lâm ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại những vùng trước đây nhân dân có trồng cây có chứa chất ma túy nhằm ổn định, nâng cao đời sống của đồng bào ở các khu vực vùng cao, vùng sâu vùng xa.

b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân tộc, các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình xóa đói giảm nghèo.

9. Bộ Y tế

a) Chủ trì phòng, chống AIDS, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phòng, chống tệ nạn mại dâm, chủ động xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý, nhất là đối với người nghiện ma túy tổng hợp.

b) Tổ chức tổng kết, đánh giá phác đồ điều trị cai nghiện ma tuý; nghiên cứu nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện các loại ma tuý khác nhau.

c) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức chữa bệnh cho các phạm nhân và người đang cai nghiện ma túy, học tập tại các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

10. Bộ Công thương

a) Chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống các hiện tượng vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gian lận thương mại; đảm bảo, chất lượng các sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống các hiện tượng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp trong sản xuất gia công hàng hoá.

b) Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trong các hoạt động hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế và các đối tác.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tốt các dịch vụ cung cấp tiêu thụ chế biến các sản phẩm do đồng bào sản xuất sau khi thực hiện các Chương trình, Đề án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi.

11. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo việc củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật của các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương: tăng cường thời lượng phát sóng về phòng, chống tội phạm của Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói Trung ương và địa phương; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí bảo đảm tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm. Định hướng thông tin và chỉ đạo việc xây dựng, củng cố và duy trì các chuyên trang, chuyên mục tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm phục vụ cán bộ và nhân dân trên các báo, đài, trang thông tin điện tử.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành Liên quan kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên môi trường mạng; phối hợp bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng môi trường mạng gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

12. Bộ Xây dựng

a) Phòng ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển đô thị; xử lý nghiêm khắc các sai phạm trong lĩnh vực này.

b) Phối hợp tốt với Bộ Công an trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế thẩm định về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội với các dự án phát triển kinh tế - xã hội,

13. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể Liên quan đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch kết hợp với triển khai xây dựng đời sống văn hoá ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư và gia đình góp phần phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hoá, không để sơ hở, phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội.

14. Bộ Giao thông vận tải

a) Tuyên truyền pháp luật và công tác phòng, chống tội phạm cho công nhân, viên chức - lao động trong ngành Giao thông vận tải và các ngành, nghề khác liên quan đến hoạt động giao thông vận tải, nhân dân tham gia giao thông hoặc cư trú xung quanh khu vực nhà ga, bến, bãi, cảng ...

b) Chủ động phát hiện và phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực bến, bãi, cảng, các tuyến giao thông trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để phạm tội.

c) Nghiên cứu và tổ chức thực hiện khoa học các quy tắc thông tin tín hiệu giao thông vận tải, nhất là khu đô thị, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa tội phạm trong hoạt động giao thông vận tải.

d) Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để phát hiện, đấu tranh, triệt phá các hành vi lợi dụng các phương tiện, tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động phạm tội, tập trung trên các tuyến đường sắt quốc gia, các tuyến đường bộ chính, các cảng biển lớn, các tuyến đường hàng không.

15. Uỷ ban Dân tộc

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp nghiên cứu đề xuất và triển khai thực hiện các chính sách chuyển đổi, thay thế cây trồng phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao; phối hợp với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

16. Bộ Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ xây dựng quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến các hành vi phạm tội hoặc theo mức độ liên đới đến vợ (hoặc chồng), con bị xử lý truy cứu trách nhiệm hình sự.

b) Phối hợp với các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính... rà soát, bố trí đủ đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

c) Phối hợp các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ theo dõi và thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ở các ngành, các cấp, nhất là tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về các loại tội phạm theo phân cấp quản lý cán bộ công chức.

17. Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu công nghệ, khoa học tiên tiến vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung vào các lĩnh vực: đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trong lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật.

18. Bộ Ngoại giao

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhất là với các nước có chung đường biên giới, các nước có nhiều người Việt Nam đang định cư, sinh sống, các nước có nhiều kinh nghiệm về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm tăng cường phối hợp đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế tăng cường hợp tác tương trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm.

19. Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách về quốc phòng, an ninh, ngoại giao liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền tài phán Quốc gia của Việt Nam trên biển và hải đảo.

b) Chủ động phối hợp với Bộ Công an phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản, hải sản, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, sinh thái.

20. Văn phòng Chính phủ

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành thành viên giúp Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện ở các cơ quan, tổ chức và các địa phương; đề xuất việc lồng ghép, phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm theo yêu cầu và mục tiêu chung; giúp Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, các tổ chức, đoàn thể và tổng hợp công tác phòng, chống tội phạm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

21. Thanh tra Chính phủ

Có trách nhiệm tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật; trong phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và các vi phạm pháp luật. Tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực chương trình, dự án trọng điểm dễ phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng. Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động tuân thủ theo pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương.

22. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn hệ thống; phối hợp với Bộ Công an, các Bộ ngành và các địa phương nghiên cứu xây dựng, phê duyệt và triển khai đề án phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực hoạt động tín dụng ngân hàng; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng, hợp thức hoá tiền bất hợp pháp (rửa tiền).

23. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tham mưu cho tỉnh uỷ, thành uỷ xây dựng, ban hành Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW tại địa phương; có Chương trình hành động hoặc Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình, nghị quyết của tỉnh ủy, thành ủy; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp tham mưu, giúp cấp uỷ cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy thành ủy.

b) Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong Chỉ thị số 48-CT/TW, Kế hoạch thực hiện của Chính phủ vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; coi công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

c) Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp mở đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

d) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2015 và các giai đoạn tiếp theo; lồng thép với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung cho việc thực hiện Chương trình.

đ) Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm và xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm được quy định trong Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

24. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao có kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC ngày 31 tháng 3 năm 2010) trong xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tội phạm, trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải thích luật; chủ động hướng dẫn áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan chức năng thuộc Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo kịp thời và nghiêm minh.

25. Đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình hành động, phối hợp Tổ chức nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào phòng, chống tội phạm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể tích cực tham gia phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chỉ thị số 48-CT/TW.

Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam:

Chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham gia phối hợp với lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm, với các đoàn thể trong việc tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đồng thời tích cực cảm hoá, giúp đỡ những người lầm lỗi hoàn lương, tái hoà nhập cộng đồng. Tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong tổ chức Hội về công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư.

- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm, phát hiện tố giác tội phạm; tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội với các nội dung, hình thức phong phú, phù hợp; tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc.

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam:

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát hiện tố giác tội phạm; vận động người phạm tội ra tự thú; quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn; kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ dân cư nông thôn; vận động nông dân tích cực thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, đẩy mạnh cuộc vận động "xây dựng gia đình nông dân văn hóa ở địa phương cơ sở".

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động không vi phạm pháp luật; tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự.

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Xây dựng các đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, phong cách, lối sống trong thanh, thiếu niên; tổ chức hiệu quả các mô hình tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện trực tiếp tham gia hoạt động phòng, chống tội phạm; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 02 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên.

- Hội Người cao tuổi Việt Nam:

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động phối hợp phòng, chống tội phạm đã ký kết với Bộ Công an; hướng dẫn tổ chức các hoạt động phòng, chống tội phạm hiệu quả cho các cấp Hội.

26. Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều cách làm phong phú, đa dạng có sức lan toả lớn đến mọi tầng lớp nhân dân. Phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng các chương trình tuyên truyền, đưa các tin, bài, phóng sự có nội dung giáo dục pháp luật; về công tác phòng, chống tội phạm; tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, những mô hình xuất sắc, những kinh nghiệm hay trong phòng, chống tội phạm; cảnh báo những nguy cơ đề phòng những phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm. Tổ chức các cuộc thi phóng sự phát thanh, truyền hình toàn quốc; liên hoan phim truyền hình, phát thanh về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch này, định kỳ (6 tháng và hàng năm) sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ, ngành, cơ quan chủ trì các đề án và dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015 phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án; định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Bộ Công an - Cơ quan thường trực phòng, chống tội phạm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm ở cơ quan, đơn vị, đồng thời có kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện theo định kỳ và từng giai đoạn; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành chức năng, nhiệm vụ thành lập Ban Thường trực liên ngành giúp việc Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và các nội dung phân công trong Kế hoạch này.

5. Kinh phí chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch này của Chính phủ được bố trí từ nguồn kinh phí phòng, chống tội phạm hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 282/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu282/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2011
Ngày hiệu lực24/02/2011
Ngày công báo06/03/2011
Số công báoTừ số 115 đến số 116
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 282/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 282/QĐ-TTg công tác phòng, chống tội phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 282/QĐ-TTg công tác phòng, chống tội phạm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu282/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành24/02/2011
       Ngày hiệu lực24/02/2011
       Ngày công báo06/03/2011
       Số công báoTừ số 115 đến số 116
       Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 282/QĐ-TTg công tác phòng, chống tội phạm

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 282/QĐ-TTg công tác phòng, chống tội phạm

         • 24/02/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/03/2011

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/02/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực