Quyết định 282/QĐ-TTg

Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Dự án công bố và phổ biến Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2014 Dự án công bố phổ biến Tác phẩm văn học được Giải thưởng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN CÔNG BỐ VÀ PHỔ BIẾN CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 19/BVHTTDL-TTr ngày 25 tháng 01 năm 2014 và ca Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Tờ trình số 03/TTr-UBTQLHCHVHNTVN ngày 08 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án công bố và phổ biến các Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước, với những nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu

Công bố và phổ biến các Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước từ năm 2012 trở về trước, nhằm xây dựng một bộ sách gồm 367 tác phẩm của 121 tác giả đoạt Giải thưởng Nhà nước đã công bố trong 3 đợt (2001, 2007 và 2012), thành 166 tập sách với các mục tiêu sau đây:

- Phản ánh sâu sắc và toàn diện cuộc sống và con người Việt Nam thời kỳ đấu tranh chống xâm lược và bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, qua đó phản ánh thành tựu văn học cách mạng hùng hậu, khẳng định diện mạo hoàn chỉnh mang tính hệ thống về một thời kỳ lịch sử vĩ đại của dân tộc.

- Bộ sách "Tổng tuyển tập về văn học cách mạng Việt Nam" được biên soạn nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm đồng thời góp phần quảng bá, lưu trữ các tác phẩm văn học có giá trị cao được Đảng, Nhà nước ghi nhận.

- Bộ sách là ấn phẩm đến với các tầng lớp bạn đọc thông qua hệ thống thư viện, các Hội văn học nghệ thuật địa phương, các Trung tâm lưu trữ, các trường văn hóa nghệ thuật và các trường phổ thông trên cả nước; đặc biệt là nhân dân và chiến sĩ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức, nghiên cứu, tiếp cận các giá trị văn chương của nhân dân.

- Bộ sách đến với công chúng góp phần tiếp tục kế thừa và bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người Việt; xây dựng những giá trị nhân văn và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

- Bộ sách là dữ liệu tin cậy, chuẩn xác để góp phần giao lưu, quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới.

2. Nhiệm vụ của dự án:

- Tổng hợp, tổ chức biên tập các tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước thành một bộ sách hoàn chỉnh, đồng bộ, thng nhất về quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiện dụng trong lưu hành và sử dụng.

- Phối hợp với các thư viện trên cả nước, tạo điều kiện giúp bạn đọc tiếp cận đầy đủ với bộ sách, từ đó có được nhận thức toàn diện, đầy đủ về thành tựu văn học cách mạng của đất nước.

- Phục vụ nhu cầu sưu tầm, khảo cứu của các nhà chuyên môn và công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và nâng cao chất lượng học tập văn học trong nhà trường.

3. Nội dung dự án:

- Công bố và phổ biến (gồm sưu tầm, biên soạn, biên tập, xuất bản và phát hành trọn bộ sách) các tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước, bao gồm 367 tác phẩm, tổ chức lại thành một số đầu sách; ở các thể loại văn học: tiểu thuyết, truyện ngắn, lý luận phê bình, thơ và thể loại khác của 121 tác giả đạt Giải thưởng Nhà nước đã được công bố 3 đợt (2001, 2007 và 2012).

- Số lượng phát hành 2.400 bản/đầu sách, được biên soạn, biên tập, công bố, phổ biến thống nhất về quy cách, khổ giấy, mỹ thuật và các tiêu chuẩn khác theo quy định để khẳng định sự tôn vinh của Đảng và Nhà nước đối với các tác giả đạt giải thưởng cao quý.

- Mỗi tác phẩm, ngoài nội dung, in kèm một số bài đánh giá quan trọng về giá trị tác phẩm (nếu có) và một số ảnh tư liệu cần thiết.

4. Đối tượng thụ hưởng dự án

Là các bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm đến văn học nghệ thuật, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhân dân và chiến sĩ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các trung tâm văn hóa, xã hội; các viện chuyên ngành và các nhà chuyên môn nghiên cứu; hệ thống các trường đại học, các cơ quan báo chí và các học viện tuyên truyền báo chí của hệ thống công tác văn hóa, tư tưởng từ Trung ương đến địa phương (cấp tỉnh). Cụ thể gồm:

- Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hội Nhà văn và các chi hội trên toàn quốc;

- Thư viện của 200 trường trung học phổ thông, trung học cơ sở tiêu biểu trên toàn quốc;

- Thư viện 100 trường đại học trên toàn quốc;

- Các đồn biên phòng trên toàn quốc;

- Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu svà các chi hội trên toàn quốc;

- Các điểm thư viện quận, huyện trên toàn quốc.

5. Thời gian thực hiện dự án

Dự án công bố và phổ biến các Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước được thực hiện trong 02 năm (2014 - 2015)

6. Nguồn kinh phí

- Tổng kinh phí thực hiện Dự án công bvà phổ biến các Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước là 36.177 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa thông tin của ngân sách trung ương giao Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thực hiện dự án.

- Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định phê duyệt tổng dự toán dự án đã được rà soát, thẩm định và chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, phân bổ dự toán kinh phí cho năm 2014 và 2015.

- Giao Bộ Tài chính căn cứ tổng dự toán dự án và dự toán kinh phí phân bổ cho năm 2014 và 2015 được cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí kinh phí:

+ Năm 2014 có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định bổ sung kinh phí cho Hội Nhà văn Việt Nam;

+ Năm 2015 cấp kinh phí thực hiện dự án trong dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm của Hội Nhà văn Việt Nam theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước;

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam thành lập Ban chỉ đạo Dự án công bố và phổ biến các Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước giai đoạn thực hiện 2014 -2015.

2. Giao Hội Nhà văn Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án công bố và phổ biến các Tác phm văn học được Giải thưởng Nhà nước giai đoạn thực hiện 2014-2015, gồm:

- Ban quản lý Dự án do Hội Nhà văn Việt Nam thành lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo Dự án và có nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động xuất bản, công bố và phổ biến các tác phẩm theo kế hoạch và tiến độ đã được các cơ quan chức năng phê duyệt.

- Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam là đơn vị tổ chức thực hiện Dự án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chủ đầu tư là Hội Nhà văn Việt Nam và sự giám sát, chỉ đạo của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam thông qua Ban chỉ đạo Dự án công bố và phổ biến các Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước.

- Ban Quản lý Dự án sử dụng con dấu của Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch và thực hiện Dự án.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam có trách nhiệm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Dự án; hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;
-
UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT VN;
- Hội Nhà văn Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 282/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu282/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 282/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2014 Dự án công bố phổ biến Tác phẩm văn học được Giải thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2014 Dự án công bố phổ biến Tác phẩm văn học được Giải thưởng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu282/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2014 Dự án công bố phổ biến Tác phẩm văn học được Giải thưởng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2014 Dự án công bố phổ biến Tác phẩm văn học được Giải thưởng

           • 20/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực