Quyết định 282/QĐ-TTg

Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2008 phân công triển khai thực hiện Kết luận 20-KL/TW năm 2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 282/QĐ-TTg phân công triển khai thực hiện Kết luận 20-KL/TW cải cách chính sách tiền lương,BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công 2008-2012


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 282/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 20-KL/TW NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA X VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012;
Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012.

Điều 2. Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định này theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ; cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
 - HĐND, UBND các tỉnh
thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ. Các vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHÂN CÔNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 20-KL/TW NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA X VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG GIAI ĐOẠN 2008 – 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

Căn cứ Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X và căn cứ Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012 đã được Hội nghị Trung ương thông qua, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. Về tiền lương tối thiểu, trình Chính phủ ban hành các Nghị định:

1. Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan

Tháng 9 hằng năm (từ 2008 đến 2012)

2. Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp trong nước.

3. Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

II. Về quan hệ mức lương tối thiểu – trung bình – tối đa, hệ thống thang, bảng, ngạch, bậc lương và các chế độ phụ cấp

1. Giai đoạn 2008 – 2010 (theo quan hệ tiền lương hiện hành)

1.1. Trình Bộ Chính trị sửa đổi những bất hợp lý trong tương quan tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo giữa các chức danh cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể).

Ban tổ chức Trung ương

Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý II và III/2008

1.2. Trình Ban Bí thư Trung ương, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ sửa đổi, bổ sung bảng lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và công ty nhà nước.

- Ban Tổ chức Trung ương

- Bộ Nội vụ

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan

2008-2010

1.3. Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp công việc đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang.

Bộ Nội vụ

Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý IV hằng năm (từ 2008 đến 2012)

1.4. Trình Chính phủ Đề án về chế độ phụ cấp đặc thù quân sự và áp dụng một số chế độ phụ cấp của cán bộ, công chức đối với Quân đội nhân dân.

Bộ quốc phòng

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan

2008-2010

1.5. Trình Chính phủ Đề án về chế độ phụ cấp đặc thù đối với các lực lượng đặc biệt và áp dụng một số chế độ phụ cấp của cán bộ, công chức đối với Công an nhân dân.

 Bộ Công an

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và các Bộ, cơ quan liên quan

2008-2010

1.6. Trình Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với một số ngành, nghề.

Bộ Nội vụ

Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương và các Bộ, cơ quan liên quan

2008-2010

2. Giai đoạn 2011 – 2012 (theo quan hệ tiền lương mới)

2.1. Xây dựng mới về quan hệ mức lương tối thiểu – trung bình – tối đa.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý II/2010

2.2. Trình Ban bí thư Trung ương, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ ban hành hệ thống thang, bảng, ngạch, bậc lương và các chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và công ty nhà nước theo quan hệ tiền lương mới.

- Ban Tổ chức Trung ương

- Bộ Nội vụ

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý III/2010

III. Về đổi mới cơ chế đối với khu vực sự nghiệp công lập

1. Trình Chính phủ để trình Bộ Chính trị các Đề án:

1.1. Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và khung giá dịch vụ) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý II/2008

1.2. Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và khung giá dịch vụ) đối với  các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế.

Bộ Y tế

2. Trình Chính phủ để trình Quốc hội Luật Bảo hiểm y tế

Bộ Y tế

Các Bộ, cơ quan liên quan

Quý I và II/2008

3. Trình Chính phủ các Đề án:

3.1. Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và khung giá dịch vụ) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý II/2008

3.2. Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và khung giá dịch vụ) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. Trên cơ sở các đề án và Luật bảo hiểm y tế tại các điểm 1, 2 và 3 nêu trên, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gồm:

4.1. Nghị định của Chính phủ về chính sách phát triển, khuyến khích đầu tư các cơ sở cung cấp dịch vụ ngoài công lập

Bộ Tài chính

Các Bộ, cơ quan liên quan   

Quý II/2008

4.2. Nghị định của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý III/2008

4.3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá dịch vụ giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4.4. Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

Bộ Y tế

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan

Sau khi Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm y tế

4.5. Nghị định của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế.

Bộ Y tế

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, cơ quan liên quan

Quý III/2008

4.6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh

4.7. Nghị định của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính, (trong đó có tiền lương) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành khoa học và công nghệ (hoặc Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005).

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý III/2008

4.8. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá dịch vụ khoa học và công nghệ

4.9. Nghị định của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý III/2008

4.10. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch

4.11. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá dịch vụ đối với các ngành sự nghiệp còn lại.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo văn bản, sau đó các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trình Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền

Quý III/2008

IV. Về bảo hiểm xã hội

1. Trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm Xã hội, gồm:

1.1. Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý I/2008

1.2. Nghị định về điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý II/2008

1.3. Nghị định về điều chỉnh mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý III/2008

2. Trình Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (theo lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn 2008 – 2012)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý IV hằng năm (từ 2008 đến 2012)

V. Về trợ cấp ưu đãi người có công

Trình Chính phủ điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công (theo lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn 2008 – 2012).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý IV hằng năm (từ 2008 đến 2012)

VI. Về giải pháp bảo đảm nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012

1. Trình Chính phủ để trình Quốc hội cơ cấu lại ngân sách nhà nước để thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012

Bộ Tài chính

Các Bộ, cơ quan liên quan

Quý III và IV/2008

2. Trình Chính phủ phương án bảo đảm nguồn tài chính cho thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý III hằng năm (từ 2008 đến 2012)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan chủ trì xây dựng các Đề án và các văn bản chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phân công này, bảo đảm thời gian hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 282/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu282/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2008
Ngày hiệu lực14/03/2008
Ngày công báo26/03/2008
Số công báoTừ số 199 đến số 200
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 282/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 282/QĐ-TTg phân công triển khai thực hiện Kết luận 20-KL/TW cải cách chính sách tiền lương,BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công 2008-2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 282/QĐ-TTg phân công triển khai thực hiện Kết luận 20-KL/TW cải cách chính sách tiền lương,BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công 2008-2012
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu282/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành14/03/2008
        Ngày hiệu lực14/03/2008
        Ngày công báo26/03/2008
        Số công báoTừ số 199 đến số 200
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 282/QĐ-TTg phân công triển khai thực hiện Kết luận 20-KL/TW cải cách chính sách tiền lương,BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công 2008-2012

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 282/QĐ-TTg phân công triển khai thực hiện Kết luận 20-KL/TW cải cách chính sách tiền lương,BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công 2008-2012

            • 14/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực