Quyết định 282/QĐ-UBND

Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2019 công bố 43 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 282/QĐ-UBND 2019 quy trình liên thông giải quyết thủ tục Sở Xây dựng Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 43 QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 43 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể:

- Cấp tỉnh: 36 quy trình, gồm: 35 quy trình nội bộ, 01 quy trình liên thông.

- Cấp huyện: 07 quy trình nội bộ.

(Nội dung chi tiết của từng quy trình được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn và Công báo điện tử tỉnh, địa chỉ http://congbao.tuyenquang.gov.vn).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang) ngay sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4; (thực hiện)
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
- P. Tin học-Công báo (Đ/c Thủy, Tùng);
- Lưu: VT, KSTT (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Thực

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 01

1. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng kiến trúc quy hoạch

1 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

10 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định

1 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Tổng

14 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 02

2. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng kiến trúc quy hoạch

1 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

14 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định

1 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Tổng

18 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 03

3. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng kiến trúc quy hoạch

1 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

28 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định

1 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Tổng

32 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 04

 

4. Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng kiến trúc quy hoạch

1 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

17 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 4

Trình ký ban hành giấy phép xây dựng

1 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Tổng

21 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 05

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng kiến trúc quy hoạch

1 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

17 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 4

Trình ký ban hành giấy phép xây dựng

1 ngày làm việc

Phòng kiến trúc quy hoạch

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Tổng

21 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 06

6. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Quản lý xây dựng

1 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

10 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

Bước 4

Trình ký ban hành chứng chỉ

1 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Tổng

14 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 07

7. Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng quản lý xây dựng

1 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

10 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

Bước 4

Trình ký ban hành chứng chỉ

1 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Tổng

14 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 

Quy trình số 08

 

8. Cấp/cấp lại /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng quản lý xây dựng

1 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

10 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

 

Bước 4

Trình ký ban hành chứng chỉ

1 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

14 ngày

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 09

 

9. Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực)

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng kiến trúc quy hoạch

1 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

7 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

 

Bước 4

Trình ký ban hành chứng chỉ

1 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

11 ngày

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 10

 

10. Cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng quản lý xây dựng

1 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

6 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

 

Bước 4

Trình ký ban hành chứng chỉ

1 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

10 ngày

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 11

 

11. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá XD.

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng quản lý xây dựng

1 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

7 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

 

Bước 4

Trình ký ban hành chứng chỉ

1 ngày làm việc

Phòng quản lý xây dựng

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

11 ngày

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 12

 

12. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh

Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

 

Dự án nhóm B

Dự án nhóm C

Dự án nhóm B

Dự án nhóm C

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho các phòng chuyên môn

1 ngày làm việc

Phòng chuyên môn

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

17 ngày làm việc

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

7 ngày làm việc

Phòng chuyên môn

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

 

Tổng

21 ngày

14 ngày

14 ngày

11 ngày

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 13

 

 

13. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)

 

 

 

 

 

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho các phòng chuyên môn

1 ngày làm việc

Phòng chuyên môn

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

10 ngày làm việc

Phòng chuyên môn

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định

1 ngày làm việc

Phòng chuyên môn

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

14 ngày

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 14

14. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Công trình cấp II và cấp III

Các công trình còn lại

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho các phòng chuyên môn

1 ngày làm việc

Phòng chuyên môn

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

17 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Phòng chuyên môn

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

 

Tổng

21

14

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 15

 

15. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Chi cục Giám định xây dựng

 

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng xử lý hồ sơ, ra kế hoạch kiểm tra; tổ chức kiểm tra hồ sơ.

3 ngày làm việc

Chi cục Giám định xây dựng

 

Bước 4

Tổ chức kiểm tra công trình và ra văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu, gửi chủ đầu tư, đồng gửi bộ phận Một cửa để theo dõi

2 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở; Chi cục Giám định xây dựng; Chủ đầu tư và các bên có liên quan

 

Bước 5

Lãnh đạo Sở xem xét và ký ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

7 ngày làm việc

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 16

 

16. Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

1 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

17 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

21 ngày làm việc

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 17

 

17. Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

1 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

7 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

11 ngày làm việc

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 18

 

18. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

1 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

10 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

23 ngày làm việc

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 19

 

19. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ- CP

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

1 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

19 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

23 ngày làm việc

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 20

 

20. Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

1 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

17 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

21 ngày làm việc

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 21

 

21. Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

1 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

17 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

21 ngày làm việc

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 22

 

22. Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

1 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

10 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

14 ngày làm việc

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 23

 

23. Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

1 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

17 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

21 ngày làm việc

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 24

 

24. Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

1 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

17 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

21 ngày làm việc

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 25

 

25. Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

1 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

17 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

21 ngày làm việc

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 26

 

26. Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

1 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

28 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

32 ngày làm việc

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 27

27. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

1 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

17 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Tổng

21 ngày làm việc

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 28

 

28. Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

0,5 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

4 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

7 ngày làm việc

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 29

 

29. Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản:
- Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng
- Do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

 

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

 

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

 

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

0,5 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

4 ngày làm việc

Phòng phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

 

Tổng

7 ngày làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 30

30. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho các phòng chuyên môn

1 ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

10 ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định

1 ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Tổng

14 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 

 

Quy trình 31

31. Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1

ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho các phòng chuyên môn

1

ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

17

ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định

1

ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5

 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5

ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Tổng

21

ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 32

32. Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin.

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

0,5

ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho các phòng chuyên môn

0,5

ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

4

ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định

1

ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5

 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5

ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Tổng

7

ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 33

33. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Đối với dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng
(ngày làm việc)

Đối với dự án không phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng
(ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1

1

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho các phòng chuyên môn

1

1

Phòng chuyên môn

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

63

28

Phòng chuyên môn

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định

1

1

Phòng chuyên môn

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5

0,5

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5

0,5

Văn thư Sở

 

Tổng

67

32

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 34

34. Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin.

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1

ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho các phòng chuyên môn

1

ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

17

ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định

1

ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5

 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5

ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Tổng

21

ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 Quy trình 35

35. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1

ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho các phòng chuyên môn

1

ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định.

22

ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định

1

ngày làm việc

Phòng chuyên môn

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5

 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5

ngày làm việc

Văn thư Sở

 

Tổng

26

ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình 01

1. Lấy ý kiến của các sở: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh.

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Bộ phận Một cửa

1

ngày làm việc

6 ngày làm việc

Sở Xây dựng

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ.

Phòng chuyên môn

4

ngày làm việc

Bước 3

Xin ý kiến của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Phòng chuyên môn

1

ngày làm việc

Bước 4

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Bộ phận Một cửa

1

ngày làm việc

6 ngày làm việc

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Bước 5

Thẩm định, xử lý hồ sơ.

Phòng chuyên môn

4

ngày làm việc

Bước 6

Ký phê duyệt, chuyển kết quả TTHC cho Sở Xây dựng

Phòng chuyên môn

1

ngày làm việc

Bước 7

Trình ký ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định

Phòng chuyên môn

1

ngày làm việc

2 ngày làm việc

Sở Xây dựng

Bước 8

Vào số văn bản và phát hành

Lãnh đạo Sở

0,5

ngày làm việc

Bước 9

Trả kết quả.

Văn thư Sở

0,5

ngày làm việc

 

Tổng

 

 

 

15 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 01

1. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết (theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP)

Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiếtxây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP)

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng kinh tế và hạ tầng

1 ngày làm việc

1 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

10 ngày làm việc

7 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

1 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo UBND

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Văn thư

 

Tổng

14 ngày

11 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 02

2. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng kinh tế và hạ tầng

1 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

14 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo UBND

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư

 

Tổng

18 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 03

3. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng kinh tế và hạ tầng

1 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

28 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo UBND

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư

 

Tổng

32 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 04

4. Cấp GPXD (GPXD mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng kinh tế và hạ tầng

1 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

28 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo UBND

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư

 

Tổng

32 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 

 

Quy trình số 05

5. Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng kinh tế và hạ tầng

1 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thực hiện

17 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo UBND

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Văn thư

 

Tổng

21 ngày

5 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 06

6. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng kinh tế và hạ tầng

1 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

7 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo UBND

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư

 

Tổng

11 ngày

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 07

7. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, …),chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Lãnh đạo giao việc cho Phòng kinh tế và hạ tầng

1 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 3

Lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định

10 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 4

Trình ký ban hành văn bản

1 ngày làm việc

Phòng kinh tế và hạ tầng

Bước 5

Vào số văn bản và phát hành

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo UBND

Bước 6

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Văn thư

 

Tổng

14 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 282/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu282/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2019
Ngày hiệu lực29/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 282/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 282/QĐ-UBND 2019 quy trình liên thông giải quyết thủ tục Sở Xây dựng Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 282/QĐ-UBND 2019 quy trình liên thông giải quyết thủ tục Sở Xây dựng Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu282/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýTrần Ngọc Thực
        Ngày ban hành29/03/2019
        Ngày hiệu lực29/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 282/QĐ-UBND 2019 quy trình liên thông giải quyết thủ tục Sở Xây dựng Tuyên Quang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 282/QĐ-UBND 2019 quy trình liên thông giải quyết thủ tục Sở Xây dựng Tuyên Quang

         • 29/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực