Quyết định 2821/QĐ-UBND

Quyết định 2821/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 2821/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch Nghị định 22/2015/NĐ-CP Phá sản Quản tài viên Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2821/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 16/02/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27/5/2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1140/TTr-STP ngày 15/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- Cục BTTP - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo HT, Đài PT-TH tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC;
+ Bản giấy: TW, HĐND, UBND, Sở Tư pháp,
Báo HT, Đài PT-TH tỉnh (16b);
+ Bản điện tử: Thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐINH SỐ 22/2015/NĐ-CP CỦA CHỈNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 22/2015/NĐ-CP); từng bước hình thành đội ngũ Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn bị các điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị đinh số 22/2015/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

a) Nội dung:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, số chuyên đề phổ biến nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP nhằm giới thiệu vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

b) Cơ quan thực hiện

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Cấp huyện:

+ Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố, thị xã.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo, đài ở địa phương và các cơ quan có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

a) Nội dung:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

3. Công bố thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; lệ phí đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

4. Chuẩn bị điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định sổ 22/2015/NĐ-CP

a) Nội dung

Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để đảm bảo việc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, kịp thời; góp phần hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

b) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

5. Lập và công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

6. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Tổ chức sơ kết 03 năm thi hành Nghi định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch này; hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện, đột xuất hoặc định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2821/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2821/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2821/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2821/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch Nghị định 22/2015/NĐ-CP Phá sản Quản tài viên Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2821/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch Nghị định 22/2015/NĐ-CP Phá sản Quản tài viên Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2821/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành22/07/2015
        Ngày hiệu lực22/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2821/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch Nghị định 22/2015/NĐ-CP Phá sản Quản tài viên Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2821/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch Nghị định 22/2015/NĐ-CP Phá sản Quản tài viên Hà Tĩnh

            • 22/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực