Quyết định 283/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 283/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 283/QĐ-LĐTBXH năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ BHXH đã được thay thế bởi Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ Bảo hiểm xã hội và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 283/QĐ-LĐTBXH năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ BHXH


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 283/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vụ Bảo hiểm xã hội là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và các hình thức bảo hiểm xã hội khác) trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Vụ Bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

a) Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội;

b) Chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về bảo hiểm xã hội;

c) Cơ chế, chính sách, pháp luật về:

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất;

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ: hưu trí và tử tuất;

- Các hình thức bảo hiểm xã hội khác;

d) Quy định chế độ thông tin, báo cáo về bảo hiểm xã hội.

2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ về bảo hiểm xã hội.

3. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ.

4. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về bảo hiểm xã hội theo phân công của Bộ.

5. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về bảo hiểm xã hội.

6. Quản lý công chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Điều 3. Vụ Bảo hiểm xã hội có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và một số công chức.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Vụ; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức trong Vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 149/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm xã hội và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 283/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu283/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2013
Ngày hiệu lực01/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 283/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 283/QĐ-LĐTBXH năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ BHXH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 283/QĐ-LĐTBXH năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ BHXH
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu283/QĐ-LĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
       Người kýPhạm Thị Hải Chuyền
       Ngày ban hành05/02/2013
       Ngày hiệu lực01/03/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 283/QĐ-LĐTBXH năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ BHXH

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 283/QĐ-LĐTBXH năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ BHXH