Quyết định 2831/QĐ-BGTVT

Quyết định 2831/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Quyết định 2831/QĐ-BGTVT 2018 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Bộ Giao thông


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2831/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VXỬ VI PHM HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CA BỘ GIAO THÔNG VẬN TI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

n c Nghđịnh số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 sa đổi, bổ sung một số điều Ngh đnh số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định vchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức ca Bộ Giao thông vận ti;

Căn cứ Quyết đnh s 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chc tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưng VPháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử vi phạm hành chính năm 2019 của Bộ Giao thông vn tải

Điều 2. Quyết định này có hiệu lc thi hành k t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưng các Cục, Giám đc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng
- Bộ Tư pháp;
Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

-
Lưu; VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2831/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ny 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017), Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 nhằm thu thập thông tin, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thông qua đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

2. Yêu cầu

a) Triển khai đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông vận tải theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

b) Đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

c) Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đưa công tác này vào nề nếp, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

II. HÌNH THỨC VÀ NI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải, lập danh mục các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp Lệnh của Quốc hội, kế hoạch xây dựng văn bản của Chính phủ và của Bộ.

2. Thống kê, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính là cơ sở để đánh giá tình hình, dự báo xu hướng vi phạm pháp luật hành chính đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

3. Phổ biến, hướng dẫn, tập huấn về Luật Xử lý vi phạm hành chính và các VBQPPL về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị

a) Vụ Pháp chế

- Là đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi của Bộ.

- Theo dõi đôn đốc các đơn vị triển khai Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải.

- Thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được giao theo Phụ lục kèm theo ca Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Giao thông vận tải định kỳ 06 tháng và hàng năm.

b) Thanh tra Bộ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ

- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực để thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Chủ động tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) kết quả thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính định kỳ 06 tháng và hàng năm.

c) Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Triển khai công tác xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo bộ (qua Vụ Pháp chế) về công tác xử phạt vi phạm hành chính định kỳ 06 tháng và hàng năm.

d) Các Vụ thuộc Bộ: phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý.

đ) Vụ Tài chính: tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do ngân sách nhà nước cấp hàng năm và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VXỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2831/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Các cơ quan tham mưu thuộc Bộ

1

Phối hợp với BTư pháp sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Các Vụ: PC, ATGT Thanh tra Bộ; Tổng cục ĐBVN; Các Cục: HHVN, ĐTNĐVN, HKVN, ĐSVN

Năm 2019

2

Tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Vụ Pháp chế

Năm 2019

3

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

Các Vụ: PC, ATGT Thanh tra Bộ; Tổng cục ĐBVN; Các Cục: HHVN, ĐTNĐVN, HKVN, ĐSVN

Cả năm

4

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

VPháp chế

TTCNTT

Ngay sau khi văn bản được ban hành

5

Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

6

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị liên quan đến quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

7

Tổ chức Hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

Các Vụ: PC, ATGT Thanh tra Bộ;

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II, III

8

Hướng dẫn thực hiện các quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, Thanh tra bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

9

Kiểm tra thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, Thanh tra bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

10

Thống kê số liệu xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Giao thông vận tải

Thanh tra Bộ

Cả năm

11

Tổng hợp, báo cáo định kỳ, hàng năm tình hình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gửi Bộ Tư pháp

Vụ Pháp chế

Thanh tra Bộ Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trước ngày 10/4/2019 và trước ngày 10/10/2019 (Theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015)

II

Tổng cục, các Cục thuộc Bộ, Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý

Tổ chức pháp chế của Tổng cục, Cục

Trước ngày 15/01/2019

2

Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động xử lý vi phạm hành chính trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Cục

Cơ quan tham mưu của Tổng cục, Cục

Ngay sau khi văn bản được ban hành

3

Rà soát các văn bản vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn, quản lý

Tổng cục ĐBVN Các Cục: ĐSVN, ĐTNĐVN, HKVN, HHVN

Cả năm

4

Tổ chức tuyên truyền; xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến; hướng dẫn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng có liên quan

Cơ quan tham mưu của Tổng cục, Cục

 

4.1

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Tổng cục ĐBVN

Cả năm

4.2

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường st và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Cục ĐSVN

Cả năm

4.3

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Cục ĐTNĐVN

Cả năm

4.4

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng và các văn bn quy phạm pháp luật có liên quan

Cục HKVN

Cả năm

4.5

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Cục HHVN

Cả năm

5

Kiểm tra thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý

Cơ quan tham mưu của Tổng cục, Cục

Cả năm

6

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị liên quan đến quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý

Cơ quan tham mưu của Tổng cục, Cục

Cả năm

7

Tổng hợp, báo cáo định kỳ, hàng năm tình hình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gửi Bộ (Vụ Pháp chế) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp

Tổ chức pháp chế của Tổng cục, Cục Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước ngày 10/4/2019 và trước ngày 10/10/2019 (Theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2831/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2831/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2018
Ngày hiệu lực26/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2831/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2831/QĐ-BGTVT 2018 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Bộ Giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2831/QĐ-BGTVT 2018 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Bộ Giao thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2831/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Thể
        Ngày ban hành26/12/2018
        Ngày hiệu lực26/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2831/QĐ-BGTVT 2018 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Bộ Giao thông

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2831/QĐ-BGTVT 2018 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Bộ Giao thông

         • 26/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực