Quyết định 2832/QĐ-UBND

Quyết định 2832/QĐ-UBND năm 2014 về danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 1079/QĐ-BTC

Nội dung toàn văn Quyết định 2832/QĐ-UBND 2014 danh sách tổ chức cá nhân đăng ký giá sữa trẻ dưới 06 tuổi Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2832/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1079/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Căn cứ Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4915/TT-STC ngày 06 tháng 6 năm 2014 về việc triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng có liên quan căn cứ Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn và tiếp nhận Hồ sơ đăng ký giá, Biểu mẫu giá tối đa của các tổ chức, cá nhân thuộc Danh sách nêu tại Điều 1 Quyết định này; Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Danh sách trong từng thời kỳ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công thương, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá);
- TT.Thành ủy; TT.HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp;
- Sở Y tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT; Cục Thống kê TP;
- Chi cục Quản lý thị trường TP;
- Ủy ban nhân dân 24 Quận-Huyện;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng TCTMDV (2b), các Phòng CV;
- Lưu: VT, (TM-V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1079/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI

(Đính kèm Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

BÁN BUÔN

1

CTY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK

Số 10 đường Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7

Sản xuất sữa Vinamilk

2

CTY TNHH DANONE VIỆT NAM

Số 2 đường Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Quận 1 (lầu 14)

Nhập khẩu và Phân phối sữa Dumex từ Malaysia

3

CTY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM DƯƠNG

Số R4-07 (93) đường Hưng Gia 2, P.Tân Phong, Quận 7

Nhập khẩu và phân phối sữa XO của Hàn Quốc

4

CTY CỔ PHẦN TM-DV & SẢN XUẤT HƯƠNG THỦY

Số 12 đường Trần Xuân Hòa, Quận 5

Nhập khẩu và phân phối Meiji từ Nhật

5

CTY TNHH HÙNG PHƯƠNG

Số 33-35 đường Nguyên Văn Giai, P.Đao Kao, Quận 1

Nhập khẩu và phân phối Insulac từ Mỹ

6

CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

Lô 60 Khu công nghiệp Tân Tạo, đường số 2, P.Tân Tạo, Q.BìnhTân

Sản xuất sữa Arti

7

CTY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MAI PHÚ THÀNH

Số 584 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3

Sản xuất sữa Nutifam, Fam XO

8

CTY TNHH CHẾ BIẾN TP TM HOÀNG KHANG

Đường số 5, P.Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân

Sản xuất sữa Bobolac Fitalac

9

CTY TNHH HUMANA VIỆT NAM

Số 62/36 đường Trương Công Định, Phường 14, Q.Tân Bình

Nhập khẩu và Phân phối sữa Humana từ Đức

10

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK KIM YẾN

Số 1 đường Bà Triệu, Phường 12, Quận 5

Nhập khẩu Sữa Modilac - Pháp

11

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG WELLCARE

Số 41 đường Hồ Ngọc Cần, P.Tân Thành, Q.Tân Phú

Sản xuất sữa Wellcare

12

CÔNG TY HOÀNG TRUNG KHA

Số 203 đường Bình Thành, KP4, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân

Vita Grow - sản xuất trong nước

13

CÔNG TY C PHN TP HANCO

Ấp 5, Tỉnh Lộ 9, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi

Dolac Pro - Sản xuất trong nước

BÁN LẺ

14

CTY TNHH THÔNG THỊNH

Số 43/44 đường Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận

Đại lý sữa Dumex

15

HỆ THỐNG SIÊU THỊ COOPMART

Số 199-205 đường Nguyễn Thái Học, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1

Bán l

16

HỆ THỐNG SIÊU THỊ BIG C

Số 1231 Quốc lộ 1A, KP5, P.Bình Trị Đông, Q. Bình Tân

Bán lẻ

17

HỆ THỐNG SIÊU THỊ MAXIMART (CTY ĐẦU TƯ AN PHONG)

Số 03 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10

Bán lẻ

18

HỆ THỐNG SIÊU THỊ METRO

Khu Đô thị An Khánh, P.An Phú, Quận 2

Bán lẻ

19

HỆ THỐNG SIÊU THỊ CITIMART (CTY TNHH TMDV ĐÔNG HƯNG)

Số 230 đường Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Bán lẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2832/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2832/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/06/2014
Ngày hiệu lực 10/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2832/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2832/QĐ-UBND 2014 danh sách tổ chức cá nhân đăng ký giá sữa trẻ dưới 06 tuổi Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2832/QĐ-UBND 2014 danh sách tổ chức cá nhân đăng ký giá sữa trẻ dưới 06 tuổi Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2832/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành 10/06/2014
Ngày hiệu lực 10/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2832/QĐ-UBND 2014 danh sách tổ chức cá nhân đăng ký giá sữa trẻ dưới 06 tuổi Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2832/QĐ-UBND 2014 danh sách tổ chức cá nhân đăng ký giá sữa trẻ dưới 06 tuổi Hồ Chí Minh

  • 10/06/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/06/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực