Quyết định 2833/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2833/QĐ-BGDĐT năm 2014 tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2833/QĐ-BGDĐT 2014 tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa giáo viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2833/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

TẠM DỪNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH THUỘC NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Điều 2. Các cơ sở giáo dục đại học đã được phép đào tạo từ xa các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên tiến hành đánh giá tổng kết quá trình phát triển, tổ chức hoạt động đào tạo từ xa từ thời điểm được phép đào tạo, đồng thời, rà soát chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với hình thức đào tạo từ xa và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Báo cáo đánh giá tổng kết và kết quả rà soát gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 31/12/2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục đào tạo và cấp văn bằng theo quy định.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học đã được phép đào tạo từ xa các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐÀO TẠO TỪ XA CÁC NGÀNH THUỘC NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

STT

Tên cơ sở giáo dục đại học

1

Đại học Huế

2

Đại học Đà Nẵng

3

Đại học Thái Nguyên

4

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II

6

Trường Đại học Trà Vinh

7

Trường Đại học Vinh

8

Trường Đại học Đồng Tháp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2833/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2833/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2833/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 2833/QĐ-BGDĐT 2014 tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa giáo viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2833/QĐ-BGDĐT 2014 tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa giáo viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2833/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành07/08/2014
        Ngày hiệu lực07/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2833/QĐ-BGDĐT 2014 tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa giáo viên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2833/QĐ-BGDĐT 2014 tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa giáo viên

            • 07/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực