Quyết định 2833/QĐ-UBND

Quyết định 2833/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 2833/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học mầm non phổ thông Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2833/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2174/TTr-GDĐT-VP ngày 27 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020; Quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành ph
;
- TT
UB: CT, các PCT;
- Hội Khuyến học thành ph
;
- VP
UB: các PVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu VT, (VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA GIÁO DỤC MM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Các ngành học, cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày bế giảng năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1. Mầm non

Thứ năm ngày 05/9/2019

Thứ năm ngày 05/9/2019

Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 11/01/2020 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục

Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 23/5/2020 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục

Từ ngày 25 - 29/5/2020

 

2. Tiểu học

Thứ hai ngày 19/8/2019

Thứ năm ngày 05/9/2019

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 03/01/2020 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 23/5/2020 17 tuần thc học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục

Từ ngày 23 - 29/5/2020

Xét hoàn thành chương trình Tiểu học trước ngày 15/6/2020

3. Trung học s

Thứ hai ngày 19/8/2019

Th tư ngày 05/9/2019

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 03/01/2020 19 tuần thc hiện chương trình và các hoạt động giáo dục

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 23/5/2020 18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục

Từ ngày 25 - 29/5/2020

Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2020

4. Trung học phổ thông

Thứ hai ngày 19/8/2019

Thứ năm ngày 05/9/2019

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 03/01/2020 19 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 23/5/2020 18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục

Từ ngày 25 - 29/5/2020

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020- 2021 trước ngày 31/7/2020

5. Giáo dục thường xuyên (THCS)

Th hai ngày 19/8/2019

Thứ năm ngày 05/9/2019

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 03/01/2020 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 23/5/2020 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục

Từ ngày 25 - 29/5/2020

Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2020

6. Giáo dục thường xuyên (THPT)

Th hai ngày 19/8/2019

Thứ năm ngày 05/9/2019

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 03/01/2020 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 23/5/2020 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục

Từ ngày 25 - 29/5/2020

 

Ghi chú:

- Ngày nghỉ lễ được quy định bởi Luật Lao động, nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưng các trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định.

- Nghỉ tết Âm lịch bắt đu từ ngày 20/01/2020 (26 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 02/02/2020 (Mùng 09 tháng 01 Âm lịch)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2833/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2833/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2019
Ngày hiệu lực02/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2833/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2833/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học mầm non phổ thông Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2833/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học mầm non phổ thông Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2833/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Liêm
        Ngày ban hành02/07/2019
        Ngày hiệu lực02/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2833/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học mầm non phổ thông Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2833/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học mầm non phổ thông Hồ Chí Minh

            • 02/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực