Quyết định 2834/QĐ-CTUBND

Quyết định 2834/QĐ-CTUBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2834/QĐ-CTUBND 2017 công bố thủ tục đầu tư Ban Quản lý khu công nghiệp Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2834/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 671/TTr-BQL ngày 04/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 26 (Hai mươi sáu) thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 837/QĐ-CTUBND ngày 29/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bthủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại tỉnh Hưng Yên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CVNC
Hào.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HƯNG YÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2834/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực đầu tư ti Việt Nam

1

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư);

2

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

3

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư);

4

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc din quyết định chủ trương đầu tư;

6

Thủ tục cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;

7

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

8

Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư);

9

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

10

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;

11

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư;

12

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế;

13

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài;

14

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

15

Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

16

Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

17

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư;

18

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư;

19

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

20

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC;

21

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hp đồng BCC;

22

Thủ tục đổi Giy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;

23

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư;

24

Thủ tục bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư;

25

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý;

26

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý.

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ TH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung cụ thể và danh mục từng thủ tục hành chính, Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm niêm yết công khai theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2834/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2834/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực26/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2834/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 2834/QĐ-CTUBND 2017 công bố thủ tục đầu tư Ban Quản lý khu công nghiệp Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2834/QĐ-CTUBND 2017 công bố thủ tục đầu tư Ban Quản lý khu công nghiệp Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2834/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành26/10/2017
        Ngày hiệu lực26/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2834/QĐ-CTUBND 2017 công bố thủ tục đầu tư Ban Quản lý khu công nghiệp Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2834/QĐ-CTUBND 2017 công bố thủ tục đầu tư Ban Quản lý khu công nghiệp Hưng Yên

            • 26/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực