Quyết định 2835-QĐ-BYT

Quyết định 2835/QĐ-BYT năm 2015 về Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Y tế trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2835/QĐ-BYT Quy chế phối hợp đơn vị thuộc Bộ Y tế trong thi hành pháp luật về y tế


B Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2835/-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ Y TẾ TRONG CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Y tế trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế; thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
-
Các Thứ trưởng (để biết);
-
Cổng thông tin điện tử Bộ (để đăng tin);
-
Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ Y TẾ TRONG CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2835/QĐ-BYT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Y tế trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế (sau đây gọi tắt là theo dõi tình hình thi hành pháp luật).

Điều 2. Mục đích phối hợp

1. Tập trung nguồn lực bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm về theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Y tế.

2. Đcao trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Tạo sự gắn kết, liên thông giữa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật vi các công tác pháp chế khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Phân công trách nhiệm công vụ rõ ràng của từng đơn vị trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Việc phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, kịp thời, có kiểm tra, giám sát để bảo đảm chất lượng hoạt động của công tác này.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Đề xuất lĩnh vực trọng tâm trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, các đơn vị thuộc Bộ Y tế đề xuất lĩnh vực trọng tâm trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của mình cho năm sau gửi về Vụ Pháp chế.

Lĩnh vực trọng tâm trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được đề xuất căn cứ vào các yếu tố sau đây:

a) Là lĩnh vực có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành;

b) Có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc văn bản quy phạm pháp luật đã qua ba năm thi hành, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung;

c) Lĩnh vực mà Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm tiếp theo, các Nghị quyết có liên quan của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát, về chất vấn và trả lời chất vấn, báo cáo tổng hp ý kiến, kiến nghị của cử tri đề cập đến.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất lĩnh vực trọng tâm trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế vào chương trình, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm sau.

Điều 5. Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải xác định tng nội dung cụ thể, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện, thời gian thực hiện, kết quả đầu ra và thời gian hoàn thành các nhiệm vụ.

2. Trước ngày 30 tháng 12 hằng năm, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó có lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Khoản 2 Điều này.

4. Sau thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế hằng năm, Thủ trưởng các đơn vị có Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực được giao.

Điều 6. Cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật

1. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, các đơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm phản ánh, cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật để đề xuất kiểm tra, theo dõi đột xuất; điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm, các đơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình theo đề nghị của Vụ Pháp chế.

Điều 7. Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

1. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan xây dng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao (có thể lồng ghép Kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật chung của đơn vị).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của đơn vị chủ trì, Vụ Pháp chế có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát; cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc Bộ Y tế quản lý (có thể lồng ghép Kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật chung của Bộ Y tế);

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát; cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát.

Điều 8. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Đơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật do đơn vị thực hiện.

Văn bản xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được gửi đến Vụ Pháp chế để theo dõi chung, trường hợp nội dung xử lý liên quan đến các đơn vị khác thuộc Bộ Y tế thì gửi đến các đơn vị này để thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Các đơn vị thuộc Bộ Y tế có liên quan đến nội dung xử lý có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Vụ Pháp chế có trách nhiệm báo cáo Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực và Bộ trưởng Bộ Y tế kết quả xử lý theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Điều 9. Xây dựng Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về y tế hằng năm

1. Trước ngày 15 tháng 9 hằng năm, các đơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm gửi Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách về Vụ Pháp chế.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ Báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ Y tế gửi về, Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hp Báo cáo, nghiên cứu, rà soát đxây dựng dự thảo Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật về y tế hằng năm.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được dự thảo Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật về y tế hằng năm của Vụ Pháp chế gửi, các đơn vị có trách nhiệm tham gia ý kiến và gửi ý kiến bằng văn bản để Vụ Pháp chế tổng hp, hoàn thiện Báo cáo, trình Bộ trưởng ký gửi Bộ Tư pháp.

Điều 10. Xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất

1. Báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất về tình hình thi hành pháp luật được xây dựng trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan, tchức có liên quan;

b) Khi phát hiện vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật hoặc thấy cần thiết phải áp dụng các biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra cho đời sống xã hội;

c) Báo cáo về kết quả xử lý các kiến nghị theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì xây dựng Báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất có quyền đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp xây dựng báo cáo đtrình Lãnh đạo Bộ ký gửi cơ quan, đơn vị có liên quan. Các đơn vị được đề nghị có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, số liệu và các nội dung theo yêu cầu của đơn vị chủ trì trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Kinh phí thực hiện

Căn cứ vào nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật quy định tại Chương II Quy chế này, trên cơ sở nội dung chi quy định tại Điều 3 và mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 192/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các đơn vị thuộc Bộ lập dự toán chi tiết kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong dự toán kinh phí hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Hằng năm, các đơn vị căn cứ vào khối lượng công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, lập dự toán kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế vào dự toán chung của cơ quan, đơn vị và quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Tổ chức thi hành

1. Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quy chế này.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2835-QĐ-BYT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2835-QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/07/2015
Ngày hiệu lực 06/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2835-QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2835/QĐ-BYT Quy chế phối hợp đơn vị thuộc Bộ Y tế trong thi hành pháp luật về y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2835/QĐ-BYT Quy chế phối hợp đơn vị thuộc Bộ Y tế trong thi hành pháp luật về y tế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2835-QĐ-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành 06/07/2015
Ngày hiệu lực 06/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 2835/QĐ-BYT Quy chế phối hợp đơn vị thuộc Bộ Y tế trong thi hành pháp luật về y tế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2835/QĐ-BYT Quy chế phối hợp đơn vị thuộc Bộ Y tế trong thi hành pháp luật về y tế

  • 06/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực