Quyết định 2836/QĐ-UBND

Quyết định 2836/QĐ-UBND năm 2016 hủy bỏ Quyết định 1503/QĐ-UBND về chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 2836/QĐ-UBND hủy bỏ 1503/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Khu du lịch Lào Cai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2836/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 31 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1503/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2016 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI HÀM RỒNG, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI DO CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CAO SU HÀM RỒNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính Phủ quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 134/BC-TT ngày 24/8/2016 về việc kiểm tra lại quyết định hành chính bị khiếu nại và Văn bản số 1551/SKH-TĐ ngày 24/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo quyết định hủy bỏ Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Công ty cổ phần du lịch cao su Hàm Rồng làm chủ đầu tư.

Lý do: Việc ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh về chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng đối với Công ty cổ phần du lịch cao su Hàm Rồng là chưa phù hợp về thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Tài chính, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh, Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND huyện Sa Pa; Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch cao su Hàm Rồng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- TT. TU, UBND tỉnh;
- Như điều 3 QĐ;
- BBT cổng TTĐT tnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VP, QLĐT, TH, QLĐT, TCD (Long).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2836/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2836/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2016
Ngày hiệu lực31/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2836/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2836/QĐ-UBND hủy bỏ 1503/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Khu du lịch Lào Cai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2836/QĐ-UBND hủy bỏ 1503/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Khu du lịch Lào Cai 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2836/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành31/08/2016
        Ngày hiệu lực31/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2836/QĐ-UBND hủy bỏ 1503/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Khu du lịch Lào Cai 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2836/QĐ-UBND hủy bỏ 1503/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Khu du lịch Lào Cai 2016

            • 31/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực