Quyết định 284/2006/QĐ-UBND

Quyết định 284/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 – 2010

Nội dung toàn văn Quyết định 284/2006/QĐ-UBND Chương trình tiết kiệm điện Ninh Thuận 2006 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 284/2006/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 06 tháng 11 năm 2006.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 18/7/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 446/TTr-SCN ngày 11/10/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 gồm các nội dung chủ yếu như sau :

I. Mục tiêu của Chương trình:

Nâng cao nhận thức của cộng đồng, xây dựng ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của tỉnh nhà, đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày của mọi gia đình và xã hội.

Đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, góp phần ổn định cung cấp điện năng cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, hạn chế đến mức thấp nhất việc ngừng, giảm mức cung cấp điện.

II. Nội dung của chương trình :

1. Vận động toàn dân tham gia tiết kiệm điện.

a) Mục tiêu:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng điện, thúc đẩy các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong toàn xã hội.

b) Nội dung:

- Tiếp phát các chương trình truyền thanh, truyền hình trung ương và xây dựng các chương trình về tiết kiệm điện phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận với thời lượng thích hợp bằng các hình thức: tọa đàm trực tiếp, thông tin về công nghệ, phóng sự về hoạt động tiết kiệm điện, giới thiệu những mô hình tiêu biểu về tiết kiệm điện, ...

- Xây dựng một chương trình truyền hình chuyên đề giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm điện, cung cấp các thông tin cần thiết về các sản phẩm tiết kiệm điện, định hướng và khuyến khích thói quen sử dụng tiết kiệm điện, tập trung vào lĩnh vực sử dụng các thiết bị chiếu sáng, điều hoà nhiệt độ, tủ lạnh, thiết bị văn phòng và thiết bị sử dụng điện khác.

- Vận động loại bỏ dần các trang thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất thấp bằng trang thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao do các nhà sản xuất, nhập khẩu đưa ra thị trường. Phổ biến thông tin và hướng dẫn cách nhận biết và lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm điện trên thị trường.

- Cử các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật công nghệ, tuyên truyền viên, ... của các Sở, ngành liên quan để tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về tiết kiệm điện.

- Tổ chức các phong trào vận động, tạo điều kiện cho nhân dân cùng tham gia vào chương trình tiết kiệm điện, như tổ chức các cuộc thi, phong trào thi đua, giới thiệu các gương điển hình, mô hình “gia đình tiết kiệm điện”, đơn vị, xí nghiệp, toà nhà tiết kiệm năng lượng, ...

- Phát hành tờ rơi, tờ dán, quảng cáo, cuốn sách nhỏ hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, giới thiệu các mô hình tiết kiệm điện tiêu biểu trong tỉnh, các doanh nghiệp, ... kịp thời phổ biến, nhân rộng diện áp dụng.

c) Tổ chức thực hiện:

- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với Sở Công nghiệp, Điện lực Ninh Thuận xây dựng kế hoạch cụ thể, nội dung chi tiết và tiến độ thực hiện các chương trình phát thanh và truyền hình chuyên đề về tiết kiệm điện.

- Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến các bộ tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng cho các sản phẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; phối hợp với Sở Công nghiệp, Điện lực Ninh Thuận trong việc khảo sát, đánh giá các thiết bị sử dụng năng lượng đang lưu thông trên thị trường, phục vụ cho việc dán nhãn sản phẩm tiết kiệm năng lượng theo quy định.

- Sở Văn hoá - Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương tích cực tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về tiết kiệm điện và vận động toàn dân thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

- Điện lực Ninh Thuận phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tăng cường các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, lập và thực hiện kế hoạch tuyên truyền tiết kiệm điện phù hợp với tình hình cung cấp điện, khuyến cáo các biện pháp tiết kiệm điện, hướng dẫn sử dụng điện hợp lý, thông báo lịch cắt giảm điện khi xảy ra thiếu điện.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phối hợp với Sở, ngành liên quan, Điện lực Ninh Thuận tổ chức các hoạt động truyền thông trên địa bàn của các huyện, thị. Chỉ đạo việc đưa nội dung tiết kiệm điện vào chương trình truyền thanh ở các xã (phường, thị trấn), thôn, xóm.

2. Tiết kiệm điện tại công sở, trụ sở các cơ quan.

a) Mục tiêu:

Đưa việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị đi vào nề nếp, thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

b) Nội dung :

Xây dựng các Quy định về sử dụng điện, về thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc. Cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung một cách hợp lý, giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào.

- Chỉ sử dụng máy điều hoà nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm mát từ 250C trở lên. Dùng quạt thay thế điều hoà nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

- Từ nay, chỉ sử dụng bóng đèn huỳnh quang hiệu suất cao T8 (36W/32W, 18W), T5 để thay thế cho bóng huỳnh quang thông thường hiệu suất thấp T10 (40W, 20W) đã cháy, đèn compact thay đèn nung sáng (đèn tròn) tại các vị trí thích hợp, để đảm bảo trong thời gian ngắn chỉ còn sử dụng nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng (bao gồm cả chấn lưu) tiết kiệm năng lượng. Khi thay thế các thiết bị sử dụng điện, khuyến khích trang bị những thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

c) Tổ chức thực hiện :

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, lãnh đạo các cơ quan đơn vị có trách nhiệm ban hành các Quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý nhằm đạt được tiết kiệm ít nhất 10% điện năng sử dụng hàng năm; cử cán bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị. Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo về tình hình thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý gửi về Sở Công nghiệp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công nghiệp.

- Điện lực Ninh Thuận giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, đối chiếu chỉ tiêu tiết kiệm 10% sản lượng điện sử dụng cơ quan công sở, để kịp thời thông báo cho khách hàng và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý đối với các khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện

- Sở Tài chính hướng dẫn và kiểm tra việc tiết kiệm chi ít nhất 10% cho việc tiêu dùng điện của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước.

3. Tiết kiệm điện trong sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ.

a) Mục tiêu :

Tạo tác phong, thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, có ý thức trong việc sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao, giảm việc sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm (từ 18h00 đến 22h00), sẵn sàng hợp tác với ngành điện thực hiện cắt điện, giảm mức tiêu thụ điện khi xảy ra thiếu điện;

b) Nội dung:

Vận động các hộ sử dụng điện trong sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ hưởng ứng cuộc vận động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện vì lợi ích gia đình và cộng đồng đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hoà, bình nước nóng, bàn ủi điện, ...) trong các giờ cao điểm, khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện như bóng compact hoặc bóng đèn huỳnh quang T8, T5, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, ngắt các thiết bị điện không sử dụng ra khỏi nguồn điện.

- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại, ... tuân thủ nghiêm các quy định của địa phương về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực Ninh Thuận trong trường hợp xảy ra thiếu điện; sử dụng các loại bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng; khuyến khích chuyển đổi sử dụng các thiết bị tiêu thụ các loại năng lượng khác như gas, năng lượng mới, ...

- Từng bước đưa vào áp dụng giá điện giờ cao, thấp điểm cho các hộ gia đình trong toàn tỉnh theo quy định của Nhà nước.

c) Tổ chức thực hiện :

- Sở Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Sở Công nghiệp, Điện lực Ninh Thuận và Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong nhân dân.

- Điện lực Ninh Thuận phối hợp với Sở Công nghiệp tổ chức khảo sát, thống nhất với các khách hàng kinh doanh dịch vụ về biểu đồ phụ tải và có thoả thuận về khả năng cắt, giảm nhu cầu trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

4. Tiết kiệm điện trong sản xuất công nghiệp.

a) Mục tiêu :

Quản lý và giám sát mức tiêu thụ điện năng trong sản xuất và kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp, khuyến khích tiến tới bắt buộc áp dụng các định mức tiêu hao năng lượng tiên tiến trên một đơn vị sản phẩm đối với một số ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.

b) Nội dung:

Các giải pháp ngắn hạn:

- Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

- Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí, ... vào giờ cao điểm, tuyệt đối không để các thiết bị hoạt động không tải.

- Chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiếu điện, xây dựng phương án cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

Các giải pháp trung hạn:

- Áp dụng các định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm cho một số ngành sản xuất công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng theo quy định Nhà nước để làm cơ sở cho công tác quản lý và giám sát tiêu thụ năng lượng của các xí nghiệp công nghiệp.

- Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở doanh nghiệp theo mô hình phù hợp với điều kiện của tỉnh nhà, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý sử dụng năng lượng ở doanh nghiệp.

- Áp dụng và phổ biến các tài liệu về quản lý năng lượng do các Bộ ngành biên soạn, phổ biến những kinh nghiệm từ các mô hình thành công ở trong và ngoài tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Cử cán bộ chuyên trách quản lý năng lượng của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, cán bộ Sở Công nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do các Bộ, ngành tổ chức.

- Hỗ trợ các xí nghiệp sản xuất công nghiệp hình thành hệ thống quản lý năng lượng ở doanh nghiệp, đưa vào hoạt động có nề nếp mô hình quản lý tiết kiệm năng lượng cho ít nhất 40% số lượng các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trong toàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010.

c) Tổ chức thực hiện:

- Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các tổ chức tư vấn, các Trung tâm tiết kiệm năng lượng và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp xây dựng nội dung chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện.

- Thủ trưởng các cơ sở sản xuất có trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; xây dựng định mức tiêu thụ điện, quy định về cắt giảm tiêu thụ điện năng khi xảy ra thiếu điện, định kỳ hàng quý, năm báo cáo về tình hình sử dụng điện tại cơ sở gửi về Sở Công nghiệp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Điện lực Ninh Thuận phối hợp với Sở Công nghiệp thống nhất lại biểu đồ phụ tải sử dụng điện thực tế và ký bổ sung hợp đồng mua bán điện hoặc có biên bản thỏa thuận về khả năng cắt, giảm mức tiêu thụ điện khi có thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện. Đối với các cơ sở sản xuất nào có tỷ lệ công suất cao, thấp điểm (Pmax/Pmin)> 2,5 lần, đề xuất lịch làm việc ca ba luân phiên giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp trong tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thực hiện nhằm điều chỉnh biểu đồ phụ tải hợp lý, tránh phải hạn chế công suất, điện năng khi xảy ra thiếu điện.

5. Thực hiện chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả.

a) Mục tiêu:

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thông qua tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng, khuyến khích việc tiêu dùng những sản phẩm chiếu sáng tiết kiệm điện để từng bước giảm số lượng tiêu thụ đèn nung sáng (đèn tròn). Phấn đấu đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chỉ còn sử dụng 25% bóng đèn tròn.

b) Nội dung:

- Đối với chiếu sáng công cộng áp dụng một số giải pháp sau:

+ Kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng theo các tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành, đảm bảo nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm (tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 259:2001).

+ Áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm. Triển khai thực hiện đầu tư, trang thiết bị hệ thống điều khiển tự động cho các hệ thống chiếu sáng đường phố chính, khi thay thế đèn hư hỏng sử dụng các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, chiếu sáng đường phố sử dụng bóng đèn natri cao áp và thấp áp, chiếu sáng ngõ nhỏ và đường dành cho người đi bộ sử dụng bóng đèn natri thấp áp công suất nhỏ và đèn compact, chiếu sáng quảng trường dùng đèn metal halide.

- Trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ, sản xuất công nghiệp: khuyến khích sử dụng các nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng như bóng huỳnh quang T8 (36W, 32W, 18W), T5, bóng compact, chấn lưu hiệu suất cao.

- Trong công sở, trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp: tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng, thiết kế lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhân tạo một cách hợp lý, chỉ sử dụng bóng đèn huỳnh quang T8 (36W, 32W, 18W), T5 và bóng đèn compact để thay thế cho số bóng đèn huỳnh quang T10 và đèn tròn đã cháy.

- Thực hiện lộ trình của Chính phủ về thay thế 100% bóng đèn tròn bằng bóng đèn huỳnh quang tiết kiệm điện các loại (huỳnh quang hiệu suất cao T8, T5 và đèn compact) để đến năm 2010 giảm số lượng tiêu thụ đèn tròn trên thị trường chỉ còn 25% bóng.

c) Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Điện lực Ninh Thuận, Công ty Công trình đô thị, … chủ động phối hợp Sở Công nghiệp xây dựng đề cương chi tiết để thực hiện nội dung này.

- Điện lực Ninh Thuận cải thiện chất lượng hệ thống lưới điện phân phối, đặc biệt là lưới điện ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đảm bảo điều kiện kỹ thuật về chất lượng điện áp cho bóng đèn huỳnh quang tiết kiệm điện.

6. Phổ biến sử dụng thiết bị gia nhiệt nước bằng năng lượng mặt trời và sử dụng các dạng năng lượng thay thế khác.

a) Mục tiêu:

Thúc đẩy việc áp dụng và sử dụng các thiết bị gia nhiệt nước trong sinh hoạt và dịch vụ bằng năng lượng mặt trời và các dạng năng lượng khác cho các hộ gia đình và các toà nhà (trung tâm thương mại, nhà chung cư, bệnh viện, trường học, các trụ sở cơ quan Nhà nước, ...) trên cơ sở các đề tài nghiên cứu khoa học, sản xuất, nhập khẩu;

b) Nội dung:

- Áp dụng cơ chế ưu đãi tài chính theo quy định các Bộ, ngành hướng dẫn về ưu đãi tài chính nhằm khuyến khích phát triển các nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo nói chung và ứng dụng các công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo thay thế cho sử dụng điện nói riêng.

- Thúc đẩy việc áp dụng và sử dụng các thiết bị gia nhiệt nước trong sinh hoạt và dịch vụ nhằm từng bước tháo bỏ các rào cản, tạo lập thị trường cho sự phát triển của công nghệ này.

- Ứng dụng các chương trình đã nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm loại thiết bị gia nhiệt nước bằng năng lượng mặt trời và các dạng năng lượng khác với các quy mô công suất khác nhau, phù hợp với điều kiện tỉnh Ninh Thuận.

- Phổ biến và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc chế tạo và lắp đặt các thiết bị gia nhiệt nước bằng năng lượng mặt trời và các dạng năng lượng khác sau khi các Bộ, ngành đã ban hành.

- Dự án trình diễn: lắp đặt trình diễn các thiết bị gia nhiệt nước bằng năng lượng mặt trời và các dạng năng lượng khác tại một số bệnh viện, trạm xá, trường học và nhà dân tại một số huyện, thị xã trong toàn tỉnh.

c) Tổ chức thực hiện:

Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với Sở Văn hoá - Thông tin và các Sở, Ngành liên quan, các tổ chức xã hội xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức, định hướng sử dụng các loại thiết bị gia nhiệt nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh, truyền hình, các cơ sở đào tạo, ...

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, Ngành liên quan xây dựng các dự án chương trình đã nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm, tiêu chuẩn ban hành, ... các thiết bị gia nhiệt nước bằng năng lượng mặt trời và các dạng năng lượng khác để áp dụng vào thực tế.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã để áp dụng vào thực tiễn của các dự án đã trình diễn thành công.

Điều 2. Tổ chức thực hiện chương trình tiết kiệm điện tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010.

1. Phân công thực hiện.

a) Sở Công nghiệp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, các tổ chức liên quan thực hiện các nội dung của Chương trình này;

b) Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Công nghiệp triển khai thực hiện các cơ chế tài chính phù hợp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

- Cân đối nguồn vốn cho các nội dung của Chương trình tiết kiệm điện, đưa vào kế hoạch trong giai đoạn 5 năm 2006 - 2010 và cấp kinh phí cần thiết từ năm 2006 để kịp thời triển khai các nội dung nêu trên.

c) Sở Văn hoá - Thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Sở Công nghiệp và Điện lực Ninh Thuận xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình về tiết kiệm điện với thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

d) Điện lực Ninh Thuận:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai các nội dung quy định đối với đơn vị sản xuất và kinh doanh điện, hàng tháng tổ chức đánh giá các biện pháp tiết kiệm điện triển khai.

đ) Các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Chương trình này.

2. Giải pháp về tài chính.

Phối hợp, lồng ghép các nguồn vốn cấp từ ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, cá nhân trong và ngoài nước, vốn đóng góp của các doanh nghiệp tham gia để thực hiện Chương trình.

- Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước tài trợ cho các chương trình quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng tham gia tiết kiệm điện, tổ chức thực hiện Chương trình.

- Hỗ trợ cho vay ưu đãi theo quy định Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước.

- Nguồn vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước lồng ghép các đề án hợp tác với các tổ chức quốc tế về hiệu suất năng lượng và bảo tồn năng lượng đang thực hiện và đang hình thành như một thành phần của Chương trình.

- Nguồn vốn của các doanh nghiệp tham gia, đóng góp cho các chương trình truyền thông, quảng bá tiết kiệm điện, chiếu sáng tiết kiệm điện; đóng góp trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình tại doanh nghiệp.

3. Điều hành, giám sát, đánh giá.

- Sở Công nghiệp có trách nhiệm điều phối, kiểm tra mọi hoạt động của Chương trình để đạt được mục tiêu đề ra với từng đối tượng. Định kỳ sáu tháng tổ chức giám sát và đánh giá các biện pháp tiết kiệm điện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công nghiệp.

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo lập kế hoạch, triển khai thực hiện; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Các Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá - Thông tin, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Giám đốc Điện lực Ninh Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 284/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu284/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2006
Ngày hiệu lực16/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 284/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 284/2006/QĐ-UBND Chương trình tiết kiệm điện Ninh Thuận 2006 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 284/2006/QĐ-UBND Chương trình tiết kiệm điện Ninh Thuận 2006 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu284/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành06/11/2006
        Ngày hiệu lực16/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 284/2006/QĐ-UBND Chương trình tiết kiệm điện Ninh Thuận 2006 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 284/2006/QĐ-UBND Chương trình tiết kiệm điện Ninh Thuận 2006 2010

           • 06/11/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực