Quyết định 2842/QĐ-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Quyết định 2842/QÐ-BVHTTDL 2023 công bố thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của các Cục Vụ


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ
DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2842/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA CÁC CỤC, VỤ THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CẤP BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4243/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Danh mục thủ tục hành chính cấp trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình năm 2023;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp Bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định số 1170/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và kết quả tại Bộ phận Một cửa của các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp Bộ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), TN.30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA CÁC CỤC, VỤ THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CẤP BỘ
(Kèm theo Quyết định số 2842/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA CÁC CỤC, VỤ THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

LĨNH VỰC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

A

VĂN HÓA

A1.

Bản quyền tác giả (19 TTHC)

1.

Thủ tục ghi nhận tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

2.

Thủ tục xóa tên tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

3.

Thủ tục chấp thuận sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

4.

Thủ tục chấp thuận việc sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện quản lý quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

5.

Thủ tục chấp thuận cho tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động hoặc chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đọc thích nghi và tiếp cận thông tin thực hiện quyền sao chép, phân phối, biểu diễn, truyền đạt tác phẩm dưới định dạng bản sao dễ tiếp cận của tác phẩm

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

6.

Thủ tục chấp thuận việc khai thác, sử dụng quyền dịch các tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

7.

Thủ tục chấp thuận việc khai thác, sử dụng quyền sao chép để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

8.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

9.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

10.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

11.

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

12.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

13.

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

14.

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

15.

Thủ tục cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

16.

Thủ tục cấp thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

17.

Thủ tục cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

18.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

19.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

A2.

Di sản văn hóa (11 TTHC)

20.

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ

Cục Di sản văn hóa (Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

21.

Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên

Cục Di sản văn hóa (Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

22.

Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài

Cục Di sản văn hóa (Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

23.

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương

Cục Di sản văn hóa (Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

24.

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương

Cục Di sản văn hóa (Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

25.

Thủ tục đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài phục vụ hoạt động đối ngoại cấp nhà nước

Cục Di sản văn hóa (Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

26.

Thủ tục đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng chuyên ngành ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam

Cục Di sản văn hóa (Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

27.

Thủ tục đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập và tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu bảo vật quốc gia ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam

Cục Di sản văn hóa (Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

28.

Thủ tục đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích do Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản

Cục Di sản văn hóa (Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

29.

Thủ tục đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích do tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản

Cục Di sản văn hóa (Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

30.

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là di vật, cổ vật không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục Di sản văn hóa (Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

A3.

Điện ảnh (06 TTHC)

31.

Thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam

Cục Điện ảnh (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

32.

Thủ tục cấp giấy phép phân loại phim

Cục Điện ảnh (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

33.

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim tại Việt Nam

Cục Điện ảnh (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

34.

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức chương trình phim, tuần phim tại Việt Nam

Cục Điện ảnh (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

35.

Thủ tục công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng

Cục Điện ảnh (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

36.

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu là các loại phim của các cơ quan, tổ chức hoặc phim hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài chưa được công bố, phổ biến không nhằm mục đích kinh doanh

Cục Điện ảnh (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

A4.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (15 TTHC)

37.

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

38.

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

39.

Thủ tục thỏa thuận cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (công trình cấp quốc gia, công trình về Chủ tịch Hồ Chí Minh; công trình tượng đài xây dựng ở khu di tích đã được Nhà nước xếp hạng)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

40.

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại Sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

41.

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

42.

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

43.

Thủ tục thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

44.

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

45.

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức tại Việt Nam đưa ra nước ngoài đối với:

- Triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại;

- Triển lãm do tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Triển lãm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

46.

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Triển lãm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

47.

Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức tại Việt Nam đưa ra nước ngoài đối với:

- Triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại;

- Triển lãm do tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Triển lãm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

48.

Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Triển lãm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

49.

Thủ tục thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở trung ương, tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Triển lãm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

50.

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

51.

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm văn hóa, nghệ thuật chuyển Bộ Công An cấp phép

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội)

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm/Cục Di sản văn hóa

A5.

Nghệ thuật biểu diễn (03 TTHC)

52.

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

53.

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

54.

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là các bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

A6.

Văn hóa cơ sở (03 TTHC)

55.

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp trung ương

Cục Văn hóa cơ sở (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Văn hóa

Cục Văn hóa cơ sở

56.

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp trung ương

Cục Văn hóa cơ sở (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Văn hóa

Cục Văn hóa cơ sở

57.

Thủ tục thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Cục Văn hóa cơ sở (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Văn hóa

Cục Văn hóa cơ sở

A7.

Hợp tác quốc tế (09 TTHC)

58.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

59.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

60.

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

61.

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

62.

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

63.

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

64.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

65.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

66.

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

A8.

Thư viện (03 TTHC)

67.

Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập

Vụ Thư viện (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Thư viện

Vụ Thư viện

68.

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập

Vụ Thư viện (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Thư viện

Vụ Thư viện

69.

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập

Vụ Thư viện (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Thư viện

Vụ Thư viện

B

THỂ DỤC THỂ THAO (03 TTHC)

70.

Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc

Cục Thể dục thể thao ( Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)

Thể dục thể thao

Cục Thể dục thể thao

71.

Thủ tục đăng cai giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao

Cục Thể dục thể thao ( Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)

Thể dục thể thao

Cục Thể dục thể thao

72.

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia

Cục Thể dục thể thao ( Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)

Thể dục thể thao

Cục Thể dục thể thao

C

DU LỊCH (08 TTHC)

73.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Lữ hành

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

74.

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Lữ hành

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

75.

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Lữ hành

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

76.

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Lữ hành

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

77.

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Lữ hành

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

78.

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Lữ hành

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

79.

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Lưu trú du lịch

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

80.

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Hợp tác quốc tế

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CẤP BỘ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

MỨC ĐỘ DVC TRỰC TUYẾN

A

VĂN HÓA

A1.

Bản quyền tác giả (12 TTHC)

1.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền quyền tác giả

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

Toàn trình

2.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

Toàn trình

3.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

Toàn trình

4.

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

Toàn trình

5.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

Toàn trình

6.

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

Toàn trình

7.

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

Một phần

8.

Thủ tục cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

Một phần

9.

Thủ tục cấp thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

Một phần

10.

Thủ tục cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

Một phần

11.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

Một phần

12.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

Một phần

A2.

Di sản văn hóa (06 TTHC)

13.

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

Toàn trình

14.

Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

Một phần

15.

Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

Một phần

16.

Thủ tục đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập và tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu bảo vật quốc gia ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

Một phần

17.

Thủ tục đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích do tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

Một phần

18.

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là di vật, cổ vật không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

Một phần

A3.

Điện ảnh (06 TTHC)

19.

Thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

Toàn trình

20.

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim tại Việt Nam

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

Toàn trình

21.

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức chương trình phim, tuần phim tại Việt Nam

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

Toàn trình

22.

Thủ tục công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

Toàn trình

23.

Thủ tục cấp giấy phép phân loại phim

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

Một phần

24.

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu là các loại phim của các cơ quan, tổ chức hoặc phim hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài chưa được công bố, phổ biến không nhằm mục đích kinh doanh

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

Một phần

A4.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (14 TTHC)

25.

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Toàn trình

26.

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Toàn trình

27.

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại Sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Toàn trình

28.

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Toàn trình

29.

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Toàn trình

30.

Thủ tục thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam

Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Toàn trình

31.

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Toàn trình

32.

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Một phần

33.

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức tại Việt Nam đưa ra nước ngoài đối với:

- Triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại;

- Triển lãm do tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Triển lãm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Một phần

34.

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại

Triển lãm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Một phần

35.

Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức tại Việt Nam đưa ra nước ngoài đối với:

- Triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại;

- Triển lãm do tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại.

Triển lãm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Một phần

36.

Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại

Triển lãm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Một phần

37.

Thủ tục thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở trung ương, tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại

Triển lãm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Một phần

38.

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm văn hóa, nghệ thuật

Triển lãm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Một phần

A5.

Nghệ thuật biểu diễn (03 TTHC)

39.

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Toàn trình

40.

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Toàn trình

41.

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là các bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Toàn trình

A6.

Văn hóa cơ sở (03 TTHC)

42.

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp trung ương

Văn hóa

Cục Văn hóa cơ sở

Toàn trình

43.

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp trung ương

Văn hóa

Cục Văn hóa cơ sở

Toàn trình

44.

Thủ tục thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Văn hóa

Cục Văn hóa cơ sở

Toàn trình

A7.

Hợp tác quốc tế (09 TTHC)

45.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

Toàn trình

46.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

Toàn trình

47.

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

Toàn trình

48.

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

Toàn trình

49.

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

Toàn trình

50.

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

Toàn trình

51.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

Toàn trình

52.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

Toàn trình

53.

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

Toàn trình

A8.

Thư viện (03 TTHC)

54.

Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập

Thư viện

Vụ Thư viện

Toàn trình

55.

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập

Thư viện

Vụ Thư viện

Toàn trình

56.

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập

Thư viện

Vụ Thư viện

Toàn trình

B

THỂ DỤC THỂ THAO (03 TTHC)

57.

Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc

Thể dục thể thao

Cục Thể dục thể thao

Toàn trình

58.

Thủ tục đăng cai giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao

Thể dục thể thao

Cục Thể dục thể thao

Toàn trình

59.

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia

Thể dục thể thao

Cục Thể dục thể thao

Toàn trình

C

DU LỊCH (08 TTHC)

60.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Toàn trình

61.

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Toàn trình

62.

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Toàn trình

63.

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Lữ hành

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Toàn trình

64.

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Lữ hành

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Toàn trình

65.

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Lữ hành

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Toàn trình

66.

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Lưu trú du lịch

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Toàn trình

67.

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

Hợp tác quốc tế

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Toàn trình

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2842/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2842/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(12/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2842/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2842/QÐ-BVHTTDL 2023 công bố thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của các Cục Vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2842/QÐ-BVHTTDL 2023 công bố thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của các Cục Vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2842/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Tạ Quang Đông
        Ngày ban hành02/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (12/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2842/QÐ-BVHTTDL 2023 công bố thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của các Cục Vụ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2842/QÐ-BVHTTDL 2023 công bố thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của các Cục Vụ

              • 02/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực