Quyết định 2848/QĐ-UBND

Quyết định 2848/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 2848/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về Đường thủy Sở Giao thông Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2848/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đi, b sung một s điu của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 1312/TTr-SGTVT ngày 01/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng.

Trường hp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công b.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;

-u: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG

Số TT

Tên thủ tục hành chính

1

Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

2

Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát

3

Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát

Tổng số: 03 TTHC

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG

01. Thủ tục: Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa địa phương đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

* Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như sau:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hp khác, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

* Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thc thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn đề nghị theo mẫu;

+ Sơ đồ vị trí thiết lập báo hiệu (báo hiệu phải được thiết kế theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan);

+ Phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

- Số lưng hồ sơ: 01 bộ (mỗi loại 01 bản).

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị về việc chấp thuận tổ chức vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước (mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 48/2019/NĐ-CP).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

 

Mu số 01

TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:   /ĐĐN-…… (1)

……… (địa danh), ngày  tháng  năm 20

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc chấp thuận t chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước …………(2)

Kính gửi: …………………………(3)…………………………

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Nghị định số..../2019/NĐ-CP ngày ... tháng năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước.

Căn cứ ………………………………(4).....................................................................................

2. Nội dung đề xuất

a) Chiều dài vùng hoạt động ........................................ km (từ …………… đến ………………);

b) Chiều rộng vùng hoạt động ...................................... km (từ …………… đến ………………);

c) Thời gian bắt đầu thực hiện khai thác: Từ ……giờ ……phút, ngày …… tháng …… năm…… đến ……giờ ……phút, ngày …… tháng …… năm……;

d) Các nội dung khác

...........................................................................................................................................

……………… (5)……………… kính đề nghị ………………(3)……………… xem xét, công bố vùng hoạt động ……………………(2).............................................................................................................

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
……(7)

THỦ TRƯỞNG(6)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)

Ghi chú:

(1) Ký hiệu viết tt của cơ quan, tổ chức (đơn vị, doanh nghiệp).

(2) Nêu tên vùng hoạt động (nếu có).

(3) Nêu tên cơ quan có thẩm quyền công bố theo quy định tại Nghị định này.

(4) Nêu: Quyết định phê duyệt (nếu có) hoặc nhu cầu hoạt động của tchức, cá nhân.

(5) Tên cơ quan, tchức, cá nhân.

(6) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(7) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

 

02. Thủ tục: Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải (sau đây gọi là vùng 1), được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

* Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như sau:

+ Trường hp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa hp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

* Bước 3:

+ Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem xét công bố mở vùng hoạt động.

+ Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định công bố; trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ công bố vùng hoạt động có dự án đầu tư xây dựng gồm:

+ Đơn đề nghị theo mẫu;

+ Sơ đồ vị trí thiết lập báo hiệu đối với trường hp vùng hoạt động giáp ranh với vùng 1 hoặc sơ đồ bố trí phao và cờ hiệu đối với trường hợp vùng hoạt động không giáp ranh với vùng 1;

+ Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt dự án (nếu có);

+ Phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường;

+ Bản vẽ hoàn công công trình, bao gồm cả hải đồ hoặc bản đồ thể hiện vị trí.

2. Hồ sơ công bố vùng hoạt động không có dự án đầu tư xây dựng gồm:

+ Đơn đề nghị theo mẫu;

+ Sơ đồ vị trí thiết lập báo hiệu đối với trường hợp vùng hoạt động giáp ranh với vùng 1 hoặc sơ đồ bố trí phao và cờ hiệu đối với trường hợp vùng hoạt động không giáp ranh với vùng 1;

+ Phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (mỗi loại 01 bản).

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem xét công bố mở vùng hoạt động; Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định công bố.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tchức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước (mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

 

Mu số 02

TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /ĐĐN-…… (1)

……… (địa danh), ngày  tháng  năm 20……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Công bvùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước …………(2)

Kính gửi: ……………………(3) ……………………

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Nghị định số ………/2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước.

Căn cứ ……………………………………(4) .............................................................................

2. Nội dung đề xuất.

a) Chiều dài vùng hoạt động: ...................................... km (từ……………… đến………………);

b) Chiều rộng vùng hoạt động: ................................... km (từ……………… đến………………);

c) Tọa độ các điểm xác định vùng hoạt động (theo Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000):

...........................................................................................................................................

d) Thời gian bắt đầu thực hiện khai thác ...............................................................................

đ) Các nội dung khác

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

……………………(5)…………………… kính đề nghị ……………………(3)…………………… xem xét, công bố vùng hoạt động ………………(2) ...................................................................................................................

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
……(7)

THỦ TRƯỞNG (6)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)

Ghi chú:

(1) Ký hiệu viết tắt của cơ quan, tổ chức (đơn vị, doanh nghiệp).

(2) Nêu tên vùng hoạt động (nếu có).

(3) Nêu tên cơ quan có thẩm quyền công bố theo quy định tại Nghị định này.

(4) Nêu: Quyết định phê duyệt (nếu có).

(5) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(6) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(7) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

 

03. Thủ tục: Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (số 19, đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

* Bước 2:

+ Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Sở Giao thông vận tải kiểm tra thông tin và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét công bố đóng vùng hoạt động.

+ Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công bố đóng vùng hoạt động.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua hệ thng bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị theo mẫu;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Sở Giao thông vận tải kiểm tra thông tin và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét công bố đóng vùng hoạt động; Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công bố đóng vùng hoạt động.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Sở Giao thông vận tải.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố đóng vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước (mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 48/2019/NĐ-CP).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

 

Mu số 04

TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /ĐĐN-……(1)

……… (địa danh), ngày   tháng   năm 20……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về công bố đóng vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước ……………(2)

Kính gửi: ………………(3)………………

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Nghị định số ………/2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước.

Căn cứ: ………………………………(4)....................................................................................

2. Nội dung đề xuất

a) Lý do của việc đóng vùng hoạt động;

b) Địa danh;

c) Chiều dài vùng hoạt động:....................................... km (từ……………… đến………………);

d) Chiều rộng vùng hoạt động:.................................... km (từ……………… đến………………);

đ) Thời gian bắt đầu đóng vùng hoạt động:.......................................................................... ;

e) Các nội dung khác

...........................................................................................................................................

……………… (5) …………………… kính đề nghị ……………………(3)…………………… xem xét, công bố đóng vùng hoạt động ………………(2) ..........................................................................................................

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
……(7)

THỦ TRƯỞNG (6)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)

Ghi chú:

(1) Ký hiệu viết tắt của cơ quan, tchức (đơn vị, doanh nghiệp).

(2) Nêu tên vùng hoạt động (nếu có).

(3) Nêu tên cơ quan có thẩm quyền công bố theo quy định tại Nghị định này.

(4) Nêu: Quyết định phê duyệt (nếu có), hoặc căn cứ vào nhu cu....

(5) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(6) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(7) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2848/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2848/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực04/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2848/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2848/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về Đường thủy Sở Giao thông Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2848/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về Đường thủy Sở Giao thông Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2848/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLâm Hoàng Nghiệp
        Ngày ban hành04/10/2019
        Ngày hiệu lực04/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2848/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về Đường thủy Sở Giao thông Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2848/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về Đường thủy Sở Giao thông Sóc Trăng

            • 04/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực