Quyết định 285/2007/QĐ-UBND

Quyết định 285/2007/QĐ-UBND quy định hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không đủ điều kiện xét bán theo Nghị định số 61/CP do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 285/2007/QĐ-UBND hỗ trợ thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 285/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT BÁN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán kinh doanh nhà ở và Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán kinh doanh nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 01/BXD-QLN ngày 04/3/1996 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện được bán từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước cho bên bán nhà;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1051/TTr-SXD ngày 31/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về việc hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không đủ điều kiện xét bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ bao gồm 3 Chương và 6 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký;

Quyết định này thay thế Quyết định số 283/2006/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không đủ điều kiện xét bán theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

QUY ĐỊNH

HỖ TRỢ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT BÁN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 285/2007/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy định này áp dụng cho các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không đủ điều kiện xét bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ:

1. Nhà nằm trong vùng cấm xây dựng quy định trong quy hoạch xây dựng được duyệt.

2. Nhà chuyên dùng đang bố trí tạm làm nhà ở (khách sạn, nhà nghỉ, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc, kho tàng và các loại nhà chuyên dùng khác).

Điều 2. Hình thức hỗ trợ về chỗ ở.

Người đang thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không đủ điều kiện xét bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ được giải quyết chỗ ở theo một trong hai hình thức sau:

1. Thuê nhà chung cư;

2. Trường hợp không có nhà chung cư để cho thuê hoặc người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước không có nhu cầu thuê nhà chung cư thì được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Bồi thường nhà đối với người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Người đang thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không đủ điều kiện xét bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ được thuê nhà chung cư.

Trường hợp không có nhà chung cư để cho thuê hoặc người đang thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước không có nhu cầu thuê nhà chung cư thì được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới; mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê.

Giá nhà, giá đất được tính hỗ trợ là giá nhà, giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại thời điểm hỗ trợ.

Điều 4. Bồi thường nhà do người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

Người đang thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không đủ điều kiện xét bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ thì không được bồi thường đối với diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và diện tích cơi nới trái phép, nhưng được bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp phần diện tích được cơ quan quản lý nhà cho phép; mức bồi thường tương đương với giá trị bị thiệt hại, trường hợp không được cơ quan quản lý nhà cho phép thì được hỗ trợ 80% mức bồi thường (theo quy định tại Điều 21 của Quyết định số 464/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

1. Sở Xây dựng:

a) Tổ chức thẩm định bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không đủ điều kiện xét bán, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không đủ điều kiện xét bán có nhu cầu thuê nhà chung cư.

2. Sở Tài chính: bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không đủ điều kiện xét bán.

3. Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng:

a) Tổ chức tính toán bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không đủ điều kiện xét bán, trình Hội đồng bán nhà ở của tỉnh;

b) Tổng hợp nhu cầu thuê nhà chung cư của các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không đủ điều kiện xét bán, trình Hội đồng bán nhà ở của tỉnh.

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng, cơ quan Thường trực Hội đồng bán nhà ở của tỉnh, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 285/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu285/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2007
Ngày hiệu lực15/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 285/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 285/2007/QĐ-UBND hỗ trợ thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 285/2007/QĐ-UBND hỗ trợ thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu285/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýHoàng Thị Út Lan
       Ngày ban hành05/11/2007
       Ngày hiệu lực15/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 285/2007/QĐ-UBND hỗ trợ thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 285/2007/QĐ-UBND hỗ trợ thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Ninh Thuận

           • 05/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực