Quyết định 285/QĐ-UBDT

Quyết định 285/QĐ-UBDT năm 2010 phê duyệt Đề án Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu dân tộc thiểu số Việt Nam do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 285/QĐ-UBDT năm 2010 phê duyệt Đề án Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu


ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 285/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT, ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BỘ CỞ SỞ DỮ LIỆU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 05/09/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Công văn số 7557/VPCP-ĐP ngày 28/10/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ đồng ý Ủy ban Dân tộc xây dựng Đề án “Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam”;

Căn cứ ý kiến của các Phó chủ nhiệm Ủy ban về đề cương Đề án “xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Dân tộc, Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đề án: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam

2. Mục tiêu: Tạo ra bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và nghiên cứu về lĩnh vực dân tộc.

3. Nhiệm vụ:

a. Thu thập, xử lý, phân tích đánh giá thông tin các cơ sở dữ liệu thành phần gồm:

- Thông tin cơ bản về các dân tộc thiểu số

- Thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc

- Thông tin về tình hình thực hiện chính sách dân tộc

- Thông tin về các số liệu, chỉ tiêu thống kê ngành

b. Xây dựng phần mềm tin học để lưu giữ, quản lý, khai thác thông tin

c. Cập nhật, quản lý, khai thác sử dụng thông tin

4. Nội dung các cơ sở dữ liệu:

a. Cơ sở dữ liệu cơ bản về các dân tộc thiểu số

b. Cơ sở dữ liệu các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc

c. Cơ sở dữ liệu về thực hiện các chính sách dân tộc

d. Cơ sở dữ liệu chỉ tiêu thống kê ngành

5. Thời gian, lộ trình xây dựng và thực hiện đề án

Giai đoạn 1: Từ tháng 8/2010 đến tháng 7/2011 xây dựng đề án chi tiết

Giai đoạn 2: Từ tháng 8/2011 đến hết năm 2014 tổ chức thực hiện đề án

Giai đoạn 3: Đào tạo, chuyển giao kết quả

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào mục tiêu, nội dung định hướng Đề án Bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam, Trung tâm Thông tin và Viện Dân tộc cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, dự toán kinh phí, để đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Viện trưởng Viện Dân tộc, Vụ trưởng các vụ, đơn vị trong Ủy ban Dân tộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Lưu: VT, VDT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC
Bế Trường Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 285/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu285/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2010
Ngày hiệu lực06/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 285/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 285/QĐ-UBDT năm 2010 phê duyệt Đề án Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 285/QĐ-UBDT năm 2010 phê duyệt Đề án Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu285/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýBế Trường Thành
        Ngày ban hành06/09/2010
        Ngày hiệu lực06/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 285/QĐ-UBDT năm 2010 phê duyệt Đề án Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 285/QĐ-UBDT năm 2010 phê duyệt Đề án Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu

            • 06/09/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực