Quyết định 285/QĐ-UBND

Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật năm 2018 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 285/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm hết hiệu lực pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 285/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 07/TTr-TP ngày 07 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 04 (bốn) văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận ban hành hết hiệu lực pháp luật (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch UBND các phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Chủ tịch và các Phó CT. UBND quận;
- Ban Biên tập
Cổng TTĐT quận Bình Thạnh;
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả quận (Để niêm yết);
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH
Hoàn
g Song Hà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2019 của UBND quận)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN B NĂM 2018:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND quận Bình Thạnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND 14/3/2018 của UBND quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

23/3/2018

02

Quyết định

Số 05/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND quận Bình Thạnh về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

07/9/2018

03

Quyết định

Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/02/2011

Về ban hành Quy chế làm việc của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh

23/7/2018

04

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND 29/01/2018 của UBND quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh

06/02/2018

Tổng số: 04 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2019 của UBND quận)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bn

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/ tình hình xây dựng

1.

Quyết định

S 8529/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh.

Thay thế

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có hiệu lực ngày 20/6/2014 quy định thêm một số chức năng cho các phòng, ban quận.

P.VH-TT

Chờ quy chế mẫu do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2.

Quyết định

Số 8531/2009/QĐ- UBND ngày 24/12/2009

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Thạnh.

Thay thế

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh có hiệu lực ngày 20/6/2014 có quy định khác một số chức năng của Phòng, ban chuyên môn thuộc quận.

P. Y tế

3.

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 24/03/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính và Kế hoạch quận Bình Thạnh.

Thay thế

Không phù hợp quy định Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

P.TC-KH

4.

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND ngày 25/03/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh.

Thay thế

Không phù hợp quy định Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có hiệu lực ngày 20/6/2014 quy định khác một số chức năng cho các phòng, ban quận.

P.Kinh tế

5.

Quyết định

Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 20/07/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh

Thay thế

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có hiệu lực ngày 20/6/2014 quy định thêm một số chức năng cho các phòng của quận

P.QLĐT

6.

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh

Sửa đổi

Ngày 07/8/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính đã bỏ nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Phòng Tư pháp quận (tại Khoản 1, Điều 4 quy định: bỏ cụm từ “kiểm soát thủ tục hành chínhtại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

P.TP

Chờ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế mẫu (sửa đổi, bổ sung)- Năm 2019

Tổng số: 06 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2019 của UBND quận)

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú3

Văn bản của Ủy ban nhân dân:

1.

Quyết định

Số 5842/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về giải thể Ủy ban dân s- Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh, chuyển các chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh sang các phòng, ban có liên quan.

ngày 15/8/2008

 

2.

Quyết định

Số 5843/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về sáp nhập Ban Tôn giáo và chuyển Bộ phận Thi đua - Khen thưởng vào Phòng Nội vụ và bổ sung chức năng nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức quản lý về văn thư lưu trữ Nhà nước cho Phòng Nội Vụ.

ngày 15/8/2008

 

3.

Quyết định

Số 5844/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh.

ngày 15/8/2008

 

4.

Quyết định

số 5845/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Tài chính và Kế hoạch quận Bình Thạnh.

ngày 15/8/2008

 

5.

Quyết định

Số 5846/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh.

ngày 15/8/2008

 

6.

Quyết định

Số 5847/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh.

ngày 15/8/2008

 

7.

Quyết định

Số 5848/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh.

ngày 15/8/2008

 

8.

Quyết định

Số 5849/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh.

ngày 15/8/2008

 

9.

Quyết định

Số 5850/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Y tế quận Bình Thạnh.

ngày 15/8/2008

 

10.

Quyết định

Số 5851/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Thanh tra quận Bình Thạnh.

ngày 15/8/2008

 

11.

Quyết định

Số 5853/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh.

ngày 15/8/2008

 

12.

Quyết định

Số 5854/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh.

ngày 15/8/2008

 

13.

Quyết định

Số 8529/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh

ngày 01/01/2010

 

14.

Quyết định

Số 8531/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Thạnh

ngày 01/01/2010

 

15.

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010

Về việc bãi bỏ văn bản QPPL không còn phù hợp.

ngày 18/6/2010

 

16.

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 11/06/2010

Về việc công bố văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành.

ngày 18/6/2010

 

17.

Quyết định

S 05/2011/QĐ-UBND 24/3/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận

ngày 01/4/2011

 

18.

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND 25/3/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận

ngày 02/4/2011

 

19.

Quyết định

Số 08/2011/QĐ-UBND 20/7/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận

ngày 28/7/2011

 

20.

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011

Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.

ngày 19/10/2011

 

21.

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012

Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

ngày 24/7/2012

 

22.

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh

ngày 13/7/2017

 

23.

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

ngày 25/7/2017

 

24.

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 17/5/2017

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Thạnh

ngày 29/5/2017

 

25.

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh

ngày 06/9/2017

 

26.

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND 29/01/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường

ngày 06/02/2018

 

27.

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 14/3/2018

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND quận Bình Thạnh

ngày 23/3/2018

 

28.

Quyết định

Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/3/2018

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh

ngày 02/4/2018

 

29.

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND 13/7/2018

Về ban hành Quy chế làm việc của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh

ngày 23/7/2018

 

30.

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018

về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ( bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh)

ngày 07/9/2018

 

Văn bản của Hi đồng nhân dân:

1.

Nghị quyết

Số 24/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007

Về phê duyệt tờ trình Đề án quy hoạch chi tiết địa điểm trường học ngành giáo dục - đào tạo trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020

ngày 28/12/2007

 

2.

Nghị quyết

Số 06/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trên địa bàn quận Bình Thạnh

ngày 18/7/2008

 

3.

Nghị quyết

Số 21/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017

Về phê về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (bãi bỏ Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh về phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020)

ngày 25/12/2017

 

Tổng số: 33 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 285/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu285/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2019
Ngày hiệu lực10/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 285/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 285/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm hết hiệu lực pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 285/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm hết hiệu lực pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu285/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHoàng Song Hà
       Ngày ban hành10/01/2019
       Ngày hiệu lực10/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 285/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm hết hiệu lực pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 285/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm hết hiệu lực pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh

           • 10/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực