Quyết định 2850/QĐ-BCN

Quyết định 2850/QĐ-BCN Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Quyết định 1006/QĐ-TCCB phê duyệt phương án và chuyển các Nhà máy May 1, May 3, May 5 và Trung tâm Thời trang của Công ty Dệt Việt Thắng thành Công ty cổ phần May Việt Thắng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2850/QĐ-BCN phương án chuyển Nhà máy May 1 3 5 Trung tâm Thời trang Công ty Dệt Việt Thắng Công ty cổ phần Sửa đổi QĐ 1006/QĐ-TCCB


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2850/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 4, KHOẢN 6 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1006/QĐ-TCCB NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÁC NHÀ MÁY MAY 1, MAY 3, MAY 5 VÀ TRUNG TÂM THỜI TRANG CỦA CÔNG TY DỆT VIỆT THẮNG THÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt – May Việt Nam (Tờ trình số 1387/TTr-CPH ngày 30 tháng 8 năm 2005);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Quyết định số 1006/QĐ-TCCB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển các Nhà máy May 1, May 3, May 5 và Trung tâm Thời trang của Công ty Dệt Việt Thắng thành Công ty cổ phần May Việt Thắng như sau:

“4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là 16.000.000.000 đồng, tương ứng với 1.600.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 836.300 cổ phần, chiếm 52,27% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 492.000 cổ phần, chiếm 30,75% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược: 152.700 cổ phần, chiếm 9,55% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 119.000 cổ phần, chiếm 7,43% vốn điều lệ”.

“6. Ưu đãi cho người lao động và nhà đầu tư chiến lược:

- Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 405 lao động trong doanh nghiệp là 492.000 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp.

- Nhà đầu tư chiến lược là công ty liên doanh Việt Thắng – Luch I (địa chỉ: Khu phố I, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh” được mua ưu đãi 152.700 cổ phần”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt Việt Thắng, và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Việt Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ LĐTB và XH,
- Bộ Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Xuân Khu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2850/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2850/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2005
Ngày hiệu lực09/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2850/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 2850/QĐ-BCN phương án chuyển Nhà máy May 1 3 5 Trung tâm Thời trang Công ty Dệt Việt Thắng Công ty cổ phần Sửa đổi QĐ 1006/QĐ-TCCB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2850/QĐ-BCN phương án chuyển Nhà máy May 1 3 5 Trung tâm Thời trang Công ty Dệt Việt Thắng Công ty cổ phần Sửa đổi QĐ 1006/QĐ-TCCB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2850/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành09/09/2005
        Ngày hiệu lực09/09/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2850/QĐ-BCN phương án chuyển Nhà máy May 1 3 5 Trung tâm Thời trang Công ty Dệt Việt Thắng Công ty cổ phần Sửa đổi QĐ 1006/QĐ-TCCB

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2850/QĐ-BCN phương án chuyển Nhà máy May 1 3 5 Trung tâm Thời trang Công ty Dệt Việt Thắng Công ty cổ phần Sửa đổi QĐ 1006/QĐ-TCCB

            • 09/09/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực