Quyết định 2850/QĐ-BKHCN

Quyết định 2850/QĐ-BKHCN năm 2011 phê duyệt Danh mục Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2850/QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục Chương trình khoa học công nghệ


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2850/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Công nghệ cao, Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 16 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 (chi tiết trong Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao cho Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Công nghệ cao, Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của các chương trình nêu tại Điều 1 của Quyết định này và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Công nghệ cao, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBKHCNMT của Quốc hội;
- Ban Khoa giáo Trung ương;
- Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

DANH MỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2850/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Tên chương trình

Mã số chương trình

1

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông

KC.01/11-15

2

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới

KC.02/11-15

3

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa

KC.03/11-15

4

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học

KC.04/11-15

5

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng

KC.05/11-15

6

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực

KC.06/11-15

7

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch

KC.07/11-15

8

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

KC.08/11-15

9

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển

KC.09/11-15

10

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

KC.10/11-15

11

Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020

KX.01/11-15

12

Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2020

KX.02/11-15

13

Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

KX.03/11-15

14

Nghiên cứu về khoa học lý luận chính trị (tên Chương trình do Hội đồng Lý luận Trung ương xác định sau khi có ý kiến kết luận đồng ý của Ban Bí thư)

KX.04/11-15

15

Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý khoa học và quản trị công nghệ

KX.05/11-15

16

Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ

KX.06/11-15

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2850/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2850/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2011
Ngày hiệu lực15/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2850/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2850/QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục Chương trình khoa học công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2850/QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục Chương trình khoa học công nghệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2850/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Quân
        Ngày ban hành15/09/2011
        Ngày hiệu lực15/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2850/QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục Chương trình khoa học công nghệ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2850/QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục Chương trình khoa học công nghệ

            • 15/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực