Quyết định 2851/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định 2851/2000/QĐ-BGTVT về việc phân loại đường bộ để tính giá cước năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 2851/2000/QĐ-BGTVT phân loại đường bộ tính giá cước năm 2000 đã được thay thế bởi Quyết định 4194/QĐ-BGTVT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 2851/2000/QĐ-BGTVT phân loại đường bộ tính giá cước năm 2000


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

SỐ 2851/2000/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 2851/2000/QĐ-BGTVT NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ TÍNH GIÁ CƯỚC NĂM 2000

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22/03/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ vào việc tăng cường sửa chữa cầu đường, việc thực hiện các dự án nâng cấp, cải tạo trong thời gian qua và xét tình hình đường sá hiện nay;
Căn cứ đề nghị của ông Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công bố phân loại đường bộ các tuyến đường do Trung ương quản lý để tính giá cước vận tải bằng ôtô theo quy định (có bảng chi tiết kèm theo).

Căn cứ vào tiêu chuẩn, các Sở GTVT (GTCC) phân loại đường địa phương để UBND tỉnh công bố.

Điều 2: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2000, việc tính giá cước vận tải theo quy định phải được thực hiện theo bảng phân loại đường ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam, Tổng Giám đốc các khu QLĐB, Giám đốc các Sở GTVT (GTCC) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Ngọc Hoàn 

(Đã ký)


PHÂN LOẠI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2000
(Kèm theo Quyết định số 2851/2000/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 9 năm 2000)

Tên quốc lộ

Từ km đến km

Địa phận tỉnh

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Đặc biệt xấu

Ghi chú

1

Hữu Nghị Quan

Năm Căn

1519

163

559

0

15

38

2294

 

0000 - 0008

Lạng Sơn

 

 

8

 

 

 

 

 

0008 - 0064

 

56

 

 

 

 

 

 

 

0064 - 0097

 

 

 

33

 

 

 

 

 

0097 - 0103

Bắc Giang

6

 

 

 

 

 

 

 

0103 - 0113

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0113 - 0136+600

 

23.6

 

 

 

 

 

 

 

0136+600 - 0156

Bắc Ninh

19.4

 

 

 

 

 

 

 

0156 - 0162

Hà Nội

6

 

 

 

 

 

 

 

0162 - 0169

 

 

7

 

 

 

 

 

 

0169 - 0188+800

 

19.8

 

 

 

 

 

 

 

0188+800 - 0215+700

Hà Tây

26.9

 

 

 

 

 

 

 

0215+700 - 0250+500

Hà Nam

34.8

 

 

 

 

 

 

 

0250+500 - 0285

Ninh Bình

34.5

 

 

 

 

 

 

 

0285 - 0383

Thanh Hoá

98

 

 

 

 

 

 

 

0383 - 0468

Nghệ An

84

 

 

 

 

 

 

 

0468 - 0595

Hà Tĩnh

 

 

127

 

 

 

Dự án đang thi công

 

0595 - 0717

Quảng Bình

 

 

122

 

 

 

Dự án đang thi công

 

0717 - 0756

Quảng Trị

 

 

39

 

 

 

Dự án đang thi công

 

0756 - 0792

 

 

 

36

 

 

 

 

 

0792 - 0905

Thừa Thiên Huế

 

 

113

 

 

 

 

 

0905 - 0915

TP Đà Nẵng

 

10

 

 

 

 

 

 

0915 - 0942

 

27

 

 

 

 

 

 

 

0942 - 1027

Quảng Nam

85

 

 

 

 

 

 

 

1027 - 1125

Quảng Ngãi

98

 

 

 

 

 

 

 

1125 - 1238

Bình Định

106

 

 

 

 

 

 

 

1238 - 1243

 

 

5

 

 

 

 

 

 

1243 - 1248

Phú Yên

 

5

 

 

 

 

 

 

1248 - 1280

Phú Yên

32

 

 

 

 

 

 

 

1280 - 1287

 

 

7

 

 

 

 

 

 

1287 - 1304

 

17

 

 

 

 

 

 

 

1304 - 1312

 

 

8

 

 

 

 

 

 

1312 - 1357

 

45

 

 

 

 

 

 

 

1357 - 1367

 

 

10

 

 

 

 

 

 

1367 - 1370

Khánh Hoà

 

3

 

 

 

 

 

 

1370 - 1525

 

149

 

 

 

 

 

 

 

1525 - 1589

Ninh Thuận

64

 

 

 

 

 

 

 

1589 - 1770

Bình Thuận

181

 

 

 

 

 

 

 

1770 - 1873

Đồng Nai

103

 

 

 

 

 

 

 

1873 - 1925

TP Hồ Chí Minh

52

 

 

 

 

 

 

 

1925 - 1955

Long An

30

 

 

 

 

 

 

 

1955 - 2025+300

Tiền Giang

70.3

 

 

 

 

 

 

 

2025+300 - 2030

 

14.7

 

 

 

 

 

Cầu Mỹ Thuận

 

2030 - 2066

Vĩnh Long

36

 

 

 

 

 

 

 

2066 - 2068+140

 

 

 

 

 

 

 

Phà Hậu Giang

 

2068 - 2085

Cần Thơ

 

 

17

 

 

 

 

 

2085 - 2108

 

 

23

 

 

 

 

 

 

2108 - 2169

Sóc Trăng

 

61

 

 

 

 

 

 

2169 - 2193

Bạc Liêu

 

24

 

 

 

 

 

 

2193 - 2232

 

 

 

39

 

 

 

 

 

2232 - 2247

Cà Mau

 

 

15

 

 

 

 

 

2247 - 2262

 

 

 

 

 

15

 

Đường đất đang XDCB

 

2262 - 2300

 

 

 

 

 

 

38

Nền cát, đang XDCB

10

Biểu Nghi

Nam cầu Tào Xuyên

26.68

29.18

105.59

39.57

30

0

231.02

 

Đường Điện Biên

Nam Định

0.8

 

 

 

 

 

 

 

Đường Giải Phóng

 

 

1.95

 

 

 

 

 

 

Đường Trường Chinh

 

2.56

 

 

 

 

 

 

 

000 - 015

Quảng Ninh

 

15

 

 

 

 

 

 

015 - 025

Hải Phòng

 

 

10

 

 

 

 

 

025 - 031

Hải Phòng

 

6

 

 

 

 

 

 

031 - 036

 

 

 

5

 

 

 

 

 

036 - 039

 

3

 

 

 

 

 

 

 

039 - 041+600

 

 

 

 

2.6

 

 

 

 

041+600 - 043

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

043 - 048

 

 

 

5

 

 

 

 

 

048 - 060

 

 

 

 

12

 

 

 

 

060 - 068+500

 

 

 

 

 

8.5

 

 

 

068+500 - 075

 

 

 

6.5

 

 

 

 

 

075 - 087

Thái Bình

 

 

12

 

 

 

 

 

087 - 089

 

 

2

 

 

 

 

 

 

089 - 090

 

1

 

 

 

 

 

 

 

090 - 116

 

 

 

26

 

 

 

 

 

116 - 117+790

Nam Định

 

 

1.79

 

 

 

 

 

117+790 - 119+462

 

1.72

 

 

 

 

 

 

 

123+800 - 124+628

 

 

0.83

 

 

 

 

 

 

124+628 - 127+700

 

 

 

 

3.07

 

 

 

 

127+700 - 128+700

 

 

1

 

 

 

 

 

 

128+700 - 134+500

 

 

 

5.8

 

 

 

 

 

134+500 - 136+400

 

 

 

 

1.9

 

 

 

 

136+400 - 138

 

 

 

1.6

 

 

 

 

 

138 - 139+679

 

 

 

1.67

 

 

 

 

 

139+679 - 141

 

 

 

1.33

 

 

 

 

 

141 - 147

 

 

 

6

 

 

 

 

 

147 - 149+400

 

 

2.4

 

 

 

 

 

 

149+400 - 153+100

Ninh Bình

3.7

 

 

 

 

 

 

 

153+100 - 154

 

 

 

0.9

 

 

 

 

 

154 - 155

 

 

 

 

1

 

 

 

 

155 - 162

 

 

 

7

 

 

 

 

 

162 - 165

 

3

 

 

 

 

 

 

 

165 - 171

 

 

 

6

 

 

 

 

 

171 - 180+500

 

9.5

 

 

 

 

 

 

 

180+500 - 185

Ninh Bình

 

 

 

 

4.5

 

 

 

185 - 204

Thanh Hoá

 

 

 

19

 

 

 

 

204 - 221

 

 

 

 

 

17

 

 

 

221 - 230

 

 

 

9

 

 

 

 

100

Phong Thổ

Nặm Cáy

0

0

0

0

0

21

21

 

000 - 021

Lai Châu

 

 

 

 

 

21

 

12

Pa Nậm Cúm

Điện Biên

0

0

0

25

142

28

195

 

000 - 006

Lai Châu

 

 

 

6

 

 

 

 

006 - 009

 

 

 

 

 

 

3

 

 

009 - 013

 

 

 

 

4

 

 

 

 

013 - 070

 

 

 

 

 

57

 

 

 

070 - 095

 

 

 

 

 

 

25

 

 

095 - 140

 

 

 

 

 

45

 

 

 

140 - 145

 

 

 

 

5

 

 

 

 

145 - 185

 

 

 

 

 

40

 

 

 

185 - 195

 

 

 

 

10

 

 

 

12B

Ngã ba Ghềnh

Mãn Đức

11.4

30.12

36.38

16.2

0

0

94.1

 

000 - 005

Ninh Bình

5

 

 

 

 

 

 

 

005 - 012

 

 

 

 

7

 

 

 

 

012 - 017

 

5

 

 

 

 

 

 

 

017 - 026+200

 

 

 

 

9.2

 

 

 

 

026+200 - 027+500

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

027+500 - 028+900

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

028+900 - 031+121

 

 

2.22

 

 

 

 

 

 

031+121 - 043

Hoà Bình

 

 

11.88

 

 

 

 

 

043 - 048

 

 

5

 

 

 

 

 

 

048 - 065

 

 

 

17

 

 

 

 

 

065 - 073

 

 

8

 

 

 

 

 

 

073 - 080.5

 

 

 

7.5

 

 

 

 

 

080.5 - 094+100

 

 

13.6

 

 

 

 

 

13

Vĩnh Bình

Hoa Lư

0

38

104

0

0

0

142

 

000 - 022

Bình Dương

 

22

 

 

 

 

 

 

022 - 063

 

 

 

41

 

 

 

 

 

063 - 126

Bình Phước

 

 

63

 

 

 

 

 

126 - 142

 

 

16

 

 

 

 

 

14

Cầu Đa Krông

Chơn Thành

543

64

79

183

4

110

983

 

000 - 018

Quảng Trị

 

 

18

 

 

 

Theo lý trình cũ

 

018 - 054

 

 

 

 

36

 

 

 

 

054 - 060

 

 

 

6

 

 

 

 

 

060 - 115

Thừa Thiên Huế

 

 

55

 

 

 

Theo lý trình cũ

 

115 - 127

 

 

 

 

 

 

12

 

 

145 - 243

Quảng Nam

 

 

 

 

 

98

Theo lý trình mới

 

243 - 263

 

 

20

 

 

 

 

 

 

263 - 294

 

 

 

 

31

 

 

 

 

294 - 304

 

 

10

 

 

 

 

 

 

304 - 335

 

 

 

 

31

 

 

 

 

335 - 420

Kon Tum

 

 

 

85

 

 

 

 

420 - 497

 

77

 

 

 

 

 

 

 

497 - 608

Gia Lai

111

 

 

 

 

 

 

 

608 - 887

Đăk Lăk

279

 

 

 

 

 

 

 

887 - 963

Bình Phước

76

 

 

 

 

 

Theo lý trình mới

 

963 - 967

 

 

 

 

4

 

 

 

 

967 - 1001

 

 

34

 

 

 

 

 

14B

Cảng Tiên Sa

Thành Mỹ

6.02

26.98

17

0

28

0

78

 

000 - 012+550

TP Đà Nẵng

 

12.55

 

 

 

 

 

 

012+550 - 018+574

 

6.02

 

 

 

 

 

 

 

018+574 - 033

 

 

14.43

 

 

 

 

 

 

033 - 050

Quảng Nam

 

 

17

 

 

 

 

 

050 - 078

 

 

 

 

 

28

 

 

14C

Ngã tư Plây Cần

Cửa Khẩu Bu Porang

0

0

112.45

54

20

199

385.45

 

000 - 020

Kon Tum

 

 

 

 

20

 

 

 

020 - 107

 

 

 

 

 

 

87

 

 

107 - 219

Gia Lai

 

 

 

 

 

112

 

 

219 - 257

Đăk Lăk

 

 

38

 

 

 

 

 

257 - 311

 

 

 

 

54

 

 

 

 

311 - 385+450

 

 

 

74.45

 

 

 

 

14D

Bến Giằng

Biên Giới Lào

0

0

0

0

0

76.6

76.6

 

000 - 076+600

Quảng Nam

 

 

 

 

 

76.6

 

14E

Ngã tư Hà Lam

Khâm Đức

0

0

11

0

24

44

79

 

000 - 024

Quảng Nam

 

 

 

 

24

 

 

 

024 - 035

 

 

 

11

 

 

 

 

 

035 - 079

 

 

 

 

 

 

44

 

15

Tòng Đậu

Cam Lộ

0

61

120

206.2

215

96.8

699

 

000 - 007+200

Hoà Bình

 

 

 

7.2

 

 

 

 

007+200 - 020

 

 

 

 

 

 

12.8

 

 

028 - 054

Thanh Hoá

 

 

 

 

 

26

 

 

054 - 070

 

 

 

16

 

 

 

 

 

070 - 133

 

 

 

 

63

 

 

 

 

133 - 136

 

 

 

3

 

 

 

 

 

136 - 170

 

 

 

 

 

 

34

 

 

170 - 201

 

 

 

 

 

31

 

 

 

201 - 206

 

 

 

 

 

 

5

 

 

206 - 222

Nghệ An

 

 

 

 

16

 

 

 

222 - 230

 

 

8

 

 

 

 

 

 

230 - 268

 

 

 

 

 

38

 

 

 

268 - 272

 

 

4

 

 

 

 

 

 

272 - 284

 

 

 

 

12

 

 

 

 

284 - 302

 

 

18

 

 

 

 

 

 

302 - 330

 

 

 

 

28

 

 

 

 

330 - 334

Nghệ An

 

4

 

 

 

 

 

 

334 - 355

 

 

 

 

 

21

 

 

 

355 - 362

Hà Tĩnh

 

 

 

 

 

7

 

 

362 - 369

 

 

7

 

 

 

 

Đi chung QL8

 

369 - 396

 

 

 

 

27

 

 

 

 

396 - 427

 

 

 

31

 

 

 

 

 

427 - 446

 

 

 

 

 

19

 

 

 

446 - 473

Quảng Bình

 

 

 

 

27

 

 

 

473 - 478

 

 

 

 

5

 

 

 

 

478 - 503

 

 

 

 

25

 

 

 

 

503 - 556

 

 

 

 

 

53

 

 

 

556 - 572

 

 

16

 

 

 

 

 

 

572 - 596

 

 

 

 

25

 

 

 

 

596 - 600

 

 

 

4

 

 

 

 

 

600 - 604

 

 

4

 

 

 

 

 

 

604 - 648

 

 

 

44

 

 

 

 

 

648 - 662

 

 

 

 

14

 

 

 

 

662 - 672

Quảng Trị

 

 

 

 

10

 

 

 

672 - 684

 

 

 

 

 

 

12

 

 

684 - 707

 

 

 

22

 

 

 

 

18

Bắc Ninh

Cầu Bắc Luân

96

70.8

142.2

0

0

0

309

 

000 - 026+200

Bắc Ninh

 

 

26.2

 

 

 

 

 

026+200 - 035

Hải Dương

 

8.8

 

 

 

 

 

 

035 - 046+300

 

11.3

 

 

 

 

 

 

 

046+300 - 091

Quảng Ninh

44.7

 

 

 

 

 

 

 

091 - 121

 

 

30

 

 

 

 

 

 

121 - 128

 

7

 

 

 

 

 

 

 

128 - 145

 

 

17

 

 

 

 

 

 

145 - 154

 

9

 

 

 

 

 

 

 

154 - 169

 

 

15

 

 

 

 

 

 

169 - 285

 

 

 

116

 

 

 

 

 

285 - 301

Quảng Ninh

16

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh du lịch Bãi Cháy

 

8

 

 

 

 

 

 

183

Ngã ba Tiền Trung

Sao Đỏ

22.3

0

0

0

0

0

22.3

 

000 - 022+300

Hải Dương

22.3

 

 

 

 

 

 

18C

Thị trấn Tiên Yên

Cửa khẩu Hoành Mô

0

0

50

0

0

0

50

 

000 - 050

Quảng Ninh

 

 

50

 

 

 

 

19

Cảng Quy Nhơn

Biên Giới Campuchia

212

10

19

6

0

0

247

 

000 - 005+500

Bình Định

5.5

 

 

 

 

 

 

 

005+500 - 011+500

 

 

 

 

6

 

 

 

 

011+500 - 017+500

 

6

 

 

 

 

 

 

 

017+500 - 058

 

40.5

 

 

 

 

 

 

 

058 - 067

 

 

9

 

 

 

 

 

 

067 - 068

Gia Lai

 

1

 

 

 

 

 

 

068 - 168

 

100

 

 

 

 

 

 

 

168 - 180

 

12

 

 

 

 

 

Đi chung QL14 K531-K543

 

180 - 228

 

48

 

 

 

 

 

 

 

228 - 247

 

 

 

19

 

 

 

 

1B

Đồng Đăng

Cầu Gia Bẩy

0

29.5

48

61.5

6.5

0

145.5

 

000 - 007

Lạng Sơn

 

7

 

 

 

 

 

 

007 - 019

 

 

 

 

12

 

 

 

 

019 - 031

 

 

 

12

 

 

 

 

 

031 - 054

 

 

 

 

23

 

 

 

 

054 - 074

 

 

 

20

 

 

 

 

 

074 - 100+500

 

 

 

 

26.5

 

 

 

 

100+500 - 107

Thái Nguyên

 

 

 

 

6.5

 

 

 

107 - 116

 

 

9

 

 

 

 

 

 

116 - 121

 

 

 

5

 

 

 

 

 

121 - 127

 

 

6

 

 

 

 

 

 

127 - 138

 

 

 

11

 

 

 

 

 

138 - 145+500

 

 

7.5

 

 

 

 

 

1C

Đèo Rù Rì

Ngã ba Thành

0

17

0

0

0

0

17

 

000 - 017

Khánh Hoà

 

17

 

 

 

 

 

2

Phủ Lỗ

Thanh Thuỷ

43.5

107.5

96

42

24

0

313

 

000 - 008

Hà Nội

 

8

 

 

 

 

 

 

000 - 013+500

 

5.5

 

 

 

 

 

 

 

013+500 - 024

Vĩnh Phúc

 

10.5

 

 

 

 

 

 

024 - 035+500

 

11.5

 

 

 

 

 

 

 

035+500 - 045

 

 

 

9.5

 

 

 

 

 

045 - 061+500

 

16.5

 

 

 

 

 

 

 

061+500 - 068

 

 

7.5

 

 

 

 

 

 

068 - 080+500

 

 

 

11.5

 

 

 

 

 

080+500 - 085+500

 

 

 

 

 

5

 

 

 

085+500 - 095

 

 

9.5

 

 

 

 

 

 

095 - 115

 

 

 

20

 

 

 

 

 

115 - 120

Tuyên Quang

 

5

 

 

 

 

 

 

120 - 138

 

 

 

18

 

 

 

 

 

138 - 143

 

5

 

 

 

 

 

 

 

143 - 205

 

 

62

 

 

 

 

 

 

205 - 232

Hà Giang

 

 

27

 

 

 

 

 

232 - 240

 

 

 

 

 

8

 

 

 

240 - 250

 

 

 

10

 

 

 

 

 

250 - 263

 

 

 

 

13

 

 

 

 

263 - 268

 

 

5

 

 

 

 

 

 

268 - 273

 

5

 

 

 

 

 

 

 

273 - 284

 

 

 

 

 

11

 

 

 

284 - 290

 

 

 

 

6

 

 

 

 

290 - 313

 

 

 

 

23

 

 

 

20

Dầu Giây

Đơn Dương

199

4

22

0

10

33

268

 

000 - 076

Đồng Nai

76

 

 

 

 

 

 

 

076 - 123

Lâm Đồng

47

 

 

 

 

 

 

 

123 - 156

Lâm Đồng

 

 

 

 

 

33

 

 

156 - 232

 

76

 

 

 

 

 

 

 

232 - 236

 

 

4

 

 

 

 

 

 

236 - 258

 

 

 

22

 

 

 

 

 

258 - 268

 

 

 

 

 

10

 

 

21

Thị xã Sơn Tây

Cảng Hải Thịnh

55.48

57

11

6

5

0

134.48

 

000 - 033

Hà Tây

33

 

 

 

 

 

 

 

033 - 046

 

 

13

 

 

 

 

 

 

046 - 057

Hoà Bình

 

 

11

 

 

 

 

 

057 - 095

 

 

38

 

 

 

 

 

 

098 - 104

Hà Nam

 

 

 

6

 

 

 

 

104 - 110

 

 

6

 

 

 

 

 

 

110 - 115

 

 

 

 

 

5

 

 

 

115 - 122

 

7

 

 

 

 

 

 

 

122 - 134+963

 

15.48

 

 

 

 

 

 

217

 Đò Lèn

Na Mèo

0

0

36

82

74

0

192

 

000 - 030

Thanh Hoá

 

 

 

30

 

 

 

 

030 - 104

 

 

 

 

 

74

 

 

 

106 - 158

 

 

 

 

52

 

 

 

 

158 - 194

 

 

 

36

 

 

 

 

21B

Ba La

Phủ Lý

26

5

5

22.8

0

0

58.8

 

000 - 026

Hà Tây

26

 

 

 

 

 

 

 

026 - 031

 

 

5

 

 

 

 

 

 

031 - 036

 

 

 

5

 

 

 

 

 

036 - 041+150

 

 

 

 

5.15

 

 

 

 

041+150 - 058+800

Hà Nam

 

 

 

17.65

 

 

 

22

Ngã tư Quang Trung

Mộc Bài

0

20

26

13

0

0

59

 

000 - 020

TP Hồ Chí Minh

 

20

 

 

 

 

 

 

020 - 030

 

 

 

10

 

 

 

 

 

030 - 046

Tây Ninh

 

 

16

 

 

 

 

 

046 - 059

Tây Ninh

 

 

 

13

 

 

 

22B

Gò Dầu Hạ

Sa Mát

0

61

19

0

0

0

80

 

000 - 009

Tây Ninh

 

9

 

 

 

 

 

 

009 - 028

 

 

 

19

 

 

 

 

 

028 - 080

 

 

52

 

 

 

 

 

23

Ngã ba QL32

Tiền Châu

0

0

15

0

0

0

15

 

012 - 027

Vĩnh phúc

 

 

15

 

 

 

 

24

Thạch Trụ

Kon Tum

2

0

0

119

47

0

168

 

000 - 001+500

Quảng Ngãi

 

 

 

1.5

 

 

 

 

001+500 - 014

 

 

 

 

 

12.5

 

 

 

014 - 016

 

 

 

 

2

 

 

 

 

016 - 026

 

 

 

 

 

10

 

 

 

026 - 031

 

 

 

 

5

 

 

 

 

031 - 054

 

 

 

 

 

23

 

 

 

054 - 055

 

 

 

 

1

 

 

 

 

055 - 056+500

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

056+500 - 069

 

 

 

 

12.5

 

 

 

 

069 - 166

Kon Tum

 

 

 

97

 

 

 

 

166 - 168

 

2

 

 

 

 

 

 

24B

Cầu Trà Khúc

Cảng Sa Kỳ

0

0

6

0

12

0

18

 

000 - 006

Quảng Ngãi

 

 

6

 

 

 

 

 

006 - 018

 

 

 

 

 

12

 

 

25

Tuy Hoà

Mỹ Thạnh

50

25

0

10

96

0

181

 

000 - 044

Phú Yên

44

 

 

 

 

 

 

 

044 - 070

 

 

 

 

 

26

 

 

 

070 - 124

Gia Lai

 

 

 

 

54

 

 

 

124 - 129

 

 

5

 

 

 

 

 

 

129 - 145

 

 

 

 

 

16

 

 

 

145 - 155

 

 

 

 

10

 

 

 

 

155 - 175

Gia Lai

 

20

 

 

 

 

 

 

175 - 181

 

6

 

 

 

 

 

 

26

Ninh Hoà

Buôn Ma Thuật

121

30

0

0

0

0

151

 

000 - 026

Khánh Hoà

26

 

 

 

 

 

 

 

026 - 032

 

 

6

 

 

 

 

 

 

032 - 056

Đăk Lăk

 

24

 

 

 

 

 

 

056 - 151

 

95

 

 

 

 

 

 

27

Trại Lê Lai

Phan Rang

0

91

106

20

42

15

274

 

000 - 047

 Đăk Lăk

 

47

 

 

 

 

 

 

047 - 056

 

 

 

9

 

 

 

 

 

056 - 060

 

 

4

 

 

 

 

 

 

060 - 072

 

 

 

12

 

 

 

 

 

072 - 076

 

 

4

 

 

 

 

 

 

076 - 084

 

 

 

8

 

 

 

 

 

084 - 090

Lâm Đồng

 

 

6

 

 

 

 

 

090 - 097

 

 

7

 

 

 

 

 

 

097 - 106

 

 

 

 

 

9

 

 

 

106 - 116

 

 

 

10

 

 

 

 

 

116 - 137

 

 

 

 

 

21

 

 

 

137 - 143

 

 

 

6

 

 

 

 

 

143 - 155

 

 

 

 

 

12

 

 

 

155 - 174

 

 

19

 

 

 

 

 

 

174 - 189

 

 

 

 

 

 

15

 

 

189 - 206

 

 

 

17

 

 

 

 

 

206 - 226

Ninh Thuận

 

 

 

20

 

 

 

 

226 - 264

 

 

 

38

 

 

 

 

 

264 - 274

 

 

10

 

 

 

 

 

279

Đồng Đăng

Tây Trang

31.4

0

28.6

183

136

283

662

 

(1)000 - 008

Quảng Ninh

 

 

8

 

 

 

 

 

(1)008 - 041

 

 

 

 

 

33

 

 

 

(2)037 - 095

Bắc Giang

 

 

 

58

 

 

 

 

(3)143 - 153

Lạng Sơn

 

 

 

 

10

 

 

 

(3)153 - 173

 

 

 

 

20

 

 

 

 

(3)173 - 183

 

 

 

 

 

10

 

 

 

(3)183 - 188

 

 

 

5

 

 

 

 

 

(3)188 - 233

 

 

 

 

 

 

45

 

 

(4)045 - 060

Bắc Cạn

 

 

 

 

 

15

 

 

(4)060 - 063

 

 

 

3

 

 

 

Đi chung với ĐT256

 

(4)063 - 076

 

 

 

 

13

 

 

 

 

(4)076 - 117

 

 

 

 

 

 

41

 

 

(4)117 - 127

 

 

 

 

10

 

 

 

 

(5)000 - 019

Hà Giang

 

 

 

19

 

 

 

 

(5)019 - 031

 

 

 

 

 

12

 

 

 

(5)031 - 035

 

 

 

 

 

 

4

 

 

(5)035 - 056

 

 

 

 

 

21

 

Đoạn Pác Há đi Hồng Quang

 

(5)056 - 072

 

 

 

 

 

 

16

Đoạn Pác Há đi Hồng Quang

 

(6)032 - 066

Lào Cai

 

 

 

 

 

34

 

 

(6)066 - 067

 

 

 

 

1

 

 

 

 

(6)067 - 098

 

 

 

 

 

 

31

 

 

(6)098 - 110

 

 

 

 

 

12

 

 

 

(6)110 - 111

 

 

 

 

1

 

 

 

 

(6)111 - 203

 

 

 

 

 

 

92

 

 

(7)047 - 052

Sơn La

 

 

 

 

 

5

 

 

(7)052 - 079

 

 

 

 

 

27

 

 

 

(8)000 - 039

Lai Châu

 

 

 

39

 

 

 

 

(8)039 - 050

 

 

 

 

 

11

 

 

 

(8)050 - 072

 

 

 

 

22

 

 

 

 

(8)072 - 084+600

 

 

 

12.6

 

 

 

 

 

(8)084+600 - 116

 

31.4

 

 

 

 

 

 

27B

Cam Thịnh (Kháng Hoà)

Tân Sơn (Ninh Thuận)

0

0

0

0

0

10.48

10.48

 

040 - 050+480

Khánh Hoà

 

 

 

 

 

10.48

 

28

Phan Thiết

Đắc Nông

5

0

68

0

51

55

179

 

000 - 022

Bình Thuận

 

 

22

 

 

 

 

 

022 - 027

 

5

 

 

 

 

 

 

 

027 - 042

 

 

 

 

 

15

 

 

 

042 - 043

 

 

 

1

 

 

 

 

 

043 - 047

Lâm Đồng

 

 

4

 

 

 

 

 

047 - 050

 

 

 

 

 

3

 

 

 

050 - 084

 

 

 

 

 

 

34

 

 

084 - 100

 

 

 

16

 

 

 

 

 

100 - 121

 

 

 

 

 

 

21

 

 

121 - 154

Đăk Lăk

 

 

 

 

33

 

 

 

154 - 179

 

 

 

25

 

 

 

 

2B

Thị xã Vĩnh Yên

Tam Đảo

0

9

12

0

0

0

21

 

004 - 013

Vĩnh Phúc

 

9

 

 

 

 

 

 

013 - 025

 

 

 

12

 

 

 

 

2C

Ngã ba Đông Đạo

Ngã ba Sơn Dương

0

0

0

45

13

0

58

 

000 - 017

Vĩnh Phúc

 

 

 

17

 

 

 

 

017 - 030

 

 

 

 

 

13

 

 

 

030 - 058

Tuyên Quang

 

 

 

28

 

 

 

3

Cầu Đuống

Tà Lùng

70.5

5

188

71.44

7

0

341.94

 

000 - 028

Hà Nội

28

 

 

 

 

 

 

 

028 - 033

 

 

5

 

 

 

 

 

 

033 - 033+300

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

033+300 - 073

Thái Nguyên

37.2

 

 

 

 

 

 

 

073 - 080

 

 

 

 

 

7

 

 

 

080 - 113+700

 

 

 

33.7

 

 

 

 

 

113+700 - 153

Bắc Cạn

 

 

39.3

 

 

 

 

 

153 - 158

 

5

 

 

 

 

 

 

 

158 - 239+414

 

 

 

81.4

 

 

 

 

 

239+414 - 273

Cao Bằng

 

 

33.6