Quyết định 2851/QĐ-UBND

Quyết định 2851/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2851/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Tôn giáo Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2851/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VC TÔN GIÁO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc S Nội vụ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này mười hai (12) quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thng thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT
UBND tnh;
- Lãnh đạo VP UBND t
nh;
- Lưu: VT, NC, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tnh)

Quy trình s: 01-TG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Ban Tôn giáo chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phân công chuyên viên phụ trách.

02 giờ làm việc

Bước 4

Chuyên viên phụ trách xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phê duyệt hồ sơ.

20 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Tôn giáo phê duyệt, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ phê duyệt h sơ liên thông.

06 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyn hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC.

14,5 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC thông báo cho Sở Nội vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào số giao nhận kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Ban Tôn giáo để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

04 giờ làm việc

Tng thi gian giải quyết TTHC (Đã quy đổi thi gian từ ngày sang ngày làm vic)

43 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02-TG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬA ĐI HIẾN CHƯƠNG CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Ban Tôn giáo chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phân công chuyên viên phụ trách.

02 giờ làm việc

Bước 4

Chuyên viên phụ trách xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phê duyệt hồ sơ

9,5 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Tôn giáo phê duyệt, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ phê duyệt h sơ liên thông

03 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC.

07 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC thông báo cho Sở Nội vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào số giao nhận kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Ban Tôn giáo để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Đã quy đổi thời gian từ ngày sang ngày làm việc)

22 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03-TG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYT THỦ TỤC Đ NGHỊ THÀNH LP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT T CHỨC TÔN GIÁO TRC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tcông việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thi gian thực hin

Bước 1

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Ban Tôn giáo chuyn hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phân công chuyên viên phụ trách.

02 giờ làm việc

Bước 4

Chuyên viên phụ trách xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phê duyệt hồ sơ

20 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Tôn giáo phê duyệt, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ phê duyệt hồ sơ liên thông

06 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC.

14,5 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC thông báo cho Sở Nội vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào số giao nhận kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Ban Tôn giáo để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Đã quy đổi thi gian từ ngày sang ngày làm việc)

43 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04-TG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYN CHỨC SC, CHC VIỆC, NTU HÀNH LÀ NGƯỜI ĐANG BỊ BUỘC TỘI HOẶC NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC XÓA ÁN TÍCH

Áp dụng chung tại các quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa SNội vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Ban Tôn giáo chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phân công chuyên viên phụ trách.

02 giờ làm việc

Bước 4

Chuyên viên phụ trách xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phê duyệt hồ sơ

9,5 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Tôn giáo phê duyệt, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ phê duyệt hồ sơ liên thông

03 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND tnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ca Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC.

07 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ca Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC thông báo cho Sở Nội vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào số giao nhận kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Ban Tôn giáo để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Đã quy đi thi gian từ ngày sang ngày làm việc)

22 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05-TG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC Đ NGHỊ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

Quy trình lần lưt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Ban Tôn giáo chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phân công chuyên viên phụ trách.

02 giờ làm việc

Bước 4

Chuyên viên phụ trách xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phê duyệt hồ sơ

9,5 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Tôn giáo phê duyệt, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ phê duyệt hồ sơ liên thông

03 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyn hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC.

07 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC thông báo cho Sở Nội vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào số giao nhận kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Ban Tôn giáo để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

04 giờ làm việc

Tổng thi gian giải quyết TTHC

(Đã quy đi thi gian từ ngày sang ngày làm việc)

22 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06-TG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYT THỦ TỤC Đ NGHỊ MỜI T CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT TỈNH

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Ban Tôn giáo chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phân công chuyên viên phụ trách.

02 giờ làm việc

Bước 4

Chuyên viên phụ trách xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phê duyệt hồ sơ

9,5 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Tôn giáo phê duyệt, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ phê duyệt hồ sơ liên thông

03 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tnh.

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC.

07 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trkết qucủa Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC thông báo cho SNội vụ đến nhận h sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào số giao nhận kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Ban Tôn giáo để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Đã quy đổi thi gian từ ngày sang ngày làm việc)

22 ngày làm việc

 

Quy trình số: 07-TG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ MỜI CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN GIẢNG ĐẠO CHO TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT TỈNH

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Ban Tôn giáo chuyn hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phân công chuyên viên phụ trách.

02 giờ làm việc

Bước 4

Chuyên viên phụ trách xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phê duyệt hồ sơ

9,5 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Tôn giáo phê duyệt, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ phê duyệt hồ sơ liên thông

03 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC.

07 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hsơ và trả kết qucủa Văn phòng UBND tnh tại TTHCC thông báo cho Sở Nội vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào số giao nhận kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Ban Tôn giáo để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

04 giờ làm việc

Tng thời gian giải quyết TTHC

(Đã quy đổi thi gian từ ngày sang ngày làm vic)

22 ngày làm việc

 

Quy trình số: 08-TG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC Đ NGHỊ THAY ĐI TÊN CỦA T CHỨC TÔN GIÁO, T CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

Quy trình lần lưt theo thứ tự từng quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Ban Tôn giáo chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phân công chuyên viên phụ trách.

02 giờ làm việc

Bước 4

Chuyên viên phụ trách xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phê duyệt hồ sơ

9,5 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Tôn giáo phê duyệt, trình Lãnh đạo SNội vụ phê duyệt hồ sơ liên thông

03 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyn hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC.

07 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC thông báo cho SNội vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào sgiao nhận kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Ban Tôn giáo để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

04 giờ làm việc

Tổng thi gian giải quyết TTHC

(Đã quy đổi thi gian từ ngày sang ngày làm việc)

22 ngày làm việc

 

Quy trình số: 09-TG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC Đ NGHỊ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CỦA T CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Áp dng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội v

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Ban Tôn giáo chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phân công chuyên viên phụ trách.

02 giờ làm việc

Bước 4

Chuyên viên phụ trách xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phê duyệt hồ sơ

9,5 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Tôn giáo phê duyệt, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ phê duyệt hồ sơ liên thông

03 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC.

07 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC thông báo cho Sở Nội vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào sgiao nhận kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Ban Tôn giáo để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

04 giờ làm việc

Tổng thi gian giải quyết TTHC

(Đã quy đổi thi gian từ ngày sang ngày làm việc)

22 ngày làm việc

 

Quy trình số: 10-TG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYT THỦ TỤC Đ NGHỊ CP ĐĂNG KÝ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI CHO T CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

Quy trình lần lưt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Ban Tôn giáo chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phân công chuyên viên phụ trách.

02 giờ làm việc

Bước 4

Chuyên viên phụ trách xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phê duyệt hồ sơ

20 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Tôn giáo phê duyệt, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ phê duyệt hồ sơ liên thông

06 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC chuyn hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC.

14,5 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hsơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC thông báo cho Sở Nội vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào số giao nhận kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Ban Tôn giáo để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Đã quy đổi thời gian từ ngày sang ngày làm việc)

43 ngày làm việc

 

Quy trình số: 11-TG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYT THỦ TỤC Đ NGHỊ TỰ GIẢI TH T CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG MỘT TỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HIN CHƯƠNG

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

Quy trình lần lưt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thi gian thực hin

Bước 1

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Ban Tôn giáo chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phân công chuyên viên phụ trách.

02 giờ làm việc

Bước 4

Chuyên viên phụ trách xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phê duyệt hồ sơ

15,5 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Tôn giáo phê duyệt, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ phê duyệt hồ sơ liên thông

5,5 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC.

9,5 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC thông báo cho Sở Nội vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào số giao nhận kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Ban Tôn giáo để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(Đã quy đổi thời gian từ ngày sang ngày làm việc)

33 ngày làm việc

 

Quy trình số: 12-TG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢI TH T CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG MỘT TỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN CHƯƠNG CỦA T CHỨC

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, S Nội vụ

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Ban Tôn giáo chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phân công chuyên viên phụ trách.

02 giờ làm việc

Bước 4

Chuyên viên phụ trách xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ phê duyệt hồ sơ

15,5 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Tôn giáo phê duyệt, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ phê duyệt hồ sơ liên thông

5,5 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND tnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết qucủa Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tnh.

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC.

9,5 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC thông báo cho Sở Nội vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào sgiao nhận kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Ban Tôn giáo để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian gii quyết TTHC

(Đã quy đổi thời gian từ ngày sang ngày làm việc)

33 ngày làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2851/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2851/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2019
Ngày hiệu lực23/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2851/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2851/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Tôn giáo Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2851/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Tôn giáo Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2851/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành23/07/2019
        Ngày hiệu lực23/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2851/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Tôn giáo Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2851/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Tôn giáo Quảng Bình

            • 23/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực